Det operativa programmet 'Urbact II'

Urbact II (programmet för nätverk för stadsutveckling) för gemenskapsstrukturstöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden under målet europeiskt territoriellt samarbete i samtliga medlemsstater, med deltagande av Norge och Schweiz.

Norge

Ytterligare verktyg

 

Den 2 oktober 2007 antog Europeiska kommissionen Urbact II 2007–2013, ett program för europeiskt territoriellt samarbete som omfattar hela Europeiska unionen samt Norge och Schweiz.

Programmet syftar till att stödja samarbete inom stadsutveckling att främja utbyte av erfarenheter mellan europeiska städer. Den totala budgeten för programmet är ca 68 miljoner euro. Gemenskapsstödet genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) uppgår till ca 53 miljoner euro, vilket är cirka 12 % av de totala EU-medel som avsatts för programmen för interregionalt samarbete och nätverksbildande under målet europeiskt territoriellt samarbete inom ramen för sammanhållningspolitiken för perioden 2007–2013.

1. Programmets syfte och mål

Programmet Urbact II syftar till att göra strategierna för stadsutveckling effektivare och till att stärka den gemensamma principen om integrerad stadsutveckling. Det stöder utnyttjande och spridning av kunskap och bidrar aktivt till genomförandet av (den förnyade) Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning samt EU:s strategi för hållbar utveckling.

Programmets huvudsakliga syfte är att :

ge politiska beslutfattare, aktörer och andra organ som utarbetar strategier för stadsutveckling ett verktyg för utbyte och lärande; Urbact II är en plattform för utbyte som används för att inrätta tematiska nätverk och arbetsgrupper (”projekt”); varje projekt består i huvudsak av städer, men även lokala myndigheter, universitet och forskningscentrum kan delta,

 • ge möjlighet att lära av utbytena mellan Urbact-partner som delar erfarenheter och god praxis, att dra slutsatser och att bygga på dem med hjälp av ett tematiskt arbetssätt och sakkunskap,
 • sprida och överföra god praxis och lärdomar från utbyten till alla europeiska städer,
 • bistå städernas beslutsfattare, aktörer och ansvariga för operativa program när de fastställer lokala handlingsplaner med direkt inflytande på lokala metoder och strategier för stadsutveckling.

2. Förväntade effekter av investeringen

Genom programmet Urbact II kommer sammanlagt 46 tematiska nätverk och 14 arbetsgrupper att stödjas. De kommer alla att bidra till att göra strategierna för stadsutveckling effektivare och till att stärka den gemensamma principen om integrerad och hållbar stadsutveckling.

För att utbytena ska få större effekt på lokal nivå och kunna fungera som förebilder måste varje projektpartner utarbeta en lokal handlingsplan med hjälp av en lokal stödgrupp. Tematiska centrum inrättas för att underlätta diskussioner och kunskapsutbyte mellan de olika tematiska nätverken och arbetsgrupperna. På detta sätt ser man till att Urbact II kan dra största möjliga nytta av den kunskap och erfarenhet som finns. För att möjliggöra bättre kommunikation mellan Urbact och lokala organ inrättas nationella spridningspunkter i olika medlemsstater.

Urbact II är också ett viktigt redskap för initiativet ”Regioner för ekonomisk förändring”. En av de viktigaste delarna i initiativet är att koppla samman projekten inom Urbact II med relevanta regionala eller nationella operativa program inom ramen för strukturfonderna. Därigenom kan de starka kopplingar som man räknar med mellan stadsförvaltningarna och förvaltningsmyndigheterna vara av nytta för båda parter. Förvaltningsmyndigheterna drar nytta av bättre förberedda projektansökningar och städerna har fördel av direkt kommunikation och samspel med de ansvariga finansierande myndigheterna. Europeiska kommissionen kommer att ge en särskild märkning (”Fast Track”) till de Urbact-nätverk som

 • syftar till att bidra väsentligt till ett av de prioriterade områdena inom initiativet ”Regioner för ekonomisk förändring”,
 • har angett att de är intresserade av samarbeta nära med förvaltningsmyndigheterna och kommissionens avdelningar, och
 • uppfyller de kriterier som Europeiska kommissionen har fastställt.

3. Prioriterade områden

Programmet Urbact II inriktas på följande prioriterade områden för samarbete:

Prioriterat område 1: Städer, motorer för tillväxt och jobb (ca 44   % av Eruf-medlen)

De viktigaste temana är

 • främjande av företagande,
 • förstärkning av innovation och kunskapsekonomin,
 • sysselsättning och mänskligt kapital (anställningsbarhet, kvalifikationer, tillträde till arbetsmarknaden, utbildningssystem samt skapande av arbetstillfällen särskilt för mindre gynnade grupper och områden).

Prioriterat område 2: Attraktiva och sammanhållna städer (ca 50   % av Eruf-medlen)

De viktigaste temana är

 • integrerad utveckling av eftersatta områden och områden som löper risk att bli eftersatta – övergivna industriområden, innerstäder och eftersatta områden i utkanten av städer,
 • social integration: bostäder, hantering av invandring, ungdomar, hälsa, trygghet, informations- och kommunikationsteknik samt kultur,
 • miljöfrågor: avfall, förbättrad miljöövervakning, förbättrad luftkvalitet, vattenkvalitet och vattenförsörjning, förnybar energi, integrerad transportpolitik och övergång till ett återvinningssamhälle,
 • styrning och stadsplanering: stadsplanering, flernivåstyre, allmänhetens deltagande och territoriell styrning (horisontell och vertikal).

Prioriterat område 3: Tekniskt stöd (6   % av Eruf-medlen)

Tekniskt stöd tillhandahålls för att programmet Urbact II ska förvaltas effektivt, och ansvaret för det har av programmets förvaltningsmyndighet till största delen anförtrotts Urbacts sekretariat.

Tekniska och finansiella uppgifter

Det operativa programmet 'Urbact II'

Typ av insats

Operativt program

CCI

2007CB163PO048

Number of decision

C (2007) 4454 final

Datum för slutligt godkännande

02/10/2007

Fördelning av medel efter insatsområden

Insatsområde EU:s investeringar Nationell offentlig medfinansiering Total offentlig medfinansiering
Städer, motorer för tillväxt och jobb 23 462 849 5 420 144 28 882 993
Attraktiva och sammanhållna städer 26 657 170 6 454 108 33 111 278
Tekniskt stöd 3 199 151 2 624 453 5 823 604
Totalt 53 319 170 14 498 705 67 817 875