Operativt program 'Sverige - Norge'

Ett program inom ramen för målet europeiskt regionalt samarbete som samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Norge

Ytterligare verktyg

 

Den 15 november 2007 godkände Europeiska kommissionen ett operativt samarbetsprogram över gränserna mellan Sverige och Norge under perioden 2007–2013. Detta är ett av fyra gränsöverskridande program där Norge deltar.

Programmet omfattar EU-stöd till de svenska regionerna Jämtlands län, Värmlands län, Dalarnas län och delar av Västra Götalands län, samt de norska regionerna Nord-Trøndelags fylke, Sør-Trøndelags fylke, Hedmarks fylke, Østfolds fylke och Akershus fylke. Områdena Västernorrlands län, Gävleborgs län och Örebro län i Sverige samt Opplands fylke och Oslo kommun i Norge kan också delta i projekten som närliggande områden. De kan alltså få högst 20 % av de medel som har tilldelats programmet av Eruf. Programområdet är indelat i tre underområden. Från norr är de Nordens gröna bälte, Inre Skandinavien samt Gränslöst samarbete.

Det operativa programmet faller inom ramen för europeiskt territoriellt samarbete och har en total budget på omkring 68 miljoner euro. EU-stödet via Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) uppgår till 37 miljoner euro, vilket utgör omkring 0,4 % av EU:s totala investeringar som är vikta för europeiskt territoriellt samarbete under sammanhållningspolitiken 2007–2013.

1. Programmets mål och syfte

Programmets allmänna syfte är att stärka regionens attraktionskraft och konkurrenskraft genom samarbete över gränserna till förmån för den lokala befolkningen och de lokala samhällena.

Programområdet karakteriseras av bristande jämvikt i fråga om infrastrukturkvalitet och befolkningsmönster samt en huvudsakligen negativ befolkningstillväxt. Stora delar av området har lägre utbildningsnivå än det nationella genomsnittet och företagarandan måste utvecklas. Programmet inriktas därför på dessa och andra frågor och försöker även främja bättre koordinering av offentliga resurser.

Två programstrategier försöker tillgodose behoven och lösa de gemensamma problemen:

● samarbete över gränserna bidrar till att stärka innovationskraften och utveckla industrins och samhällets färdigheter och konkurrenskraft. Det kommer även att förekomma ökat samarbete mellan industrin och olika utbildnings- och forskningsinrättningar,
● utvecklingen av kommunikationerna och de naturliga och kulturella miljöerna över gränserna kommer att förbättra metoderna för utveckling på landsbygden och i städerna samt öka det institutionella och kulturella samarbetet och frammana en känsla av samhörighet och socialt välbefinnande i regionen.

2. Förväntade effekter av investeringarna

Programmet är det tredje i en följd av samarbetsprogram över gränserna mellan Sverige och Norge. Mellan 1996 och 1999 fanns det tre separata program, som under perioden 2000–2006 sammanfördes i ett program med tre underprogram. De band som har knutits under tidigare programperioder förväntas vidareutvecklas medan även det gränsöverskridande samarbetet bör kunna tas till en ny nivå. Ett antal indikatorer som är tillämpliga på var och en av programmets prioriteter används för att utvärdera programmets utfall och resultat.

3. Prioriteringar

Programmet är uppbyggt kring följande prioriteringar:

Prioritet 1: Ekonomisk tillväxt (omkring 55,7 % av det totala stödet)
Syftet med denna prioritet är att stärka gränsregionens ekonomi och hållbara konkurrenskraft genom att öka kunskapsnivåerna, skapa lämpliga förutsättningar för handel och industri och integrera ekonomin. Prioriteten väntas även leda till ökad tillgänglighet till och inom regionen, en integrerad arbetsmarknad med en konkurrenskraftig arbetskraft och ett ökat antal konkurrenskraftiga företag med attraktiva arbetsmiljöer.
Prioritet 2: Attraktiv boendemiljö (omkring 37,8 % av det totala stödet)
Huvudsyftet enligt denna prioritet är att utnyttja regionens karakteristiska egenskaper och skapa en region som lockar till inflyttning, att starta företag i och att besöka, samtidigt som hänsyn tas till befolkningens välfärd. Prioriteten väntas även ge följande resultat:
● förbättrat bruk, skötsel och utveckling av naturresurser och kulturella resurser,
● förbättrat samarbete för minsta möjliga negativa inverkan på miljön,
● ökad livskvalitet,
● förbättrade offentliga tjänster,
● nya metoder och nytt samarbete för lokal utveckling och stadsutveckling,
● utökat samarbete för förbättrad folkhälsa, riskförebyggande och ökad säkerhet.
Prioritet 3: Teknisk hjälp (omkring 6,5 % av det totala stödet)
Det allmänna syftet med denna prioritet är att stödja administrationen, utvärderingen och övervakningen av programmet.

Tekniska och finansiella uppgifter

Operativt program 'Sverige - Norge'

Typ av insats

Operativt program

CCI

2007CB163PO016

Number of decision

C/2007/5461

Datum för slutligt godkännande

15/11/2007

Fördelning av medel efter insatsområden

Insatsområde EU:s investeringar Nationell offentlig medfinansiering Total offentlig medfinansiering
Ekonomisk tillväxt 20 845 275 17 055 222 37 900 497
Attraktiv livsmiljö 14 145 008 11 573 185 25 718 193
Tekniskt stöd 2 233 422 2 233 420 4 466 842
Totalt 37 223 705 30 861 827 68 085 532