Samarbetsprogram för södra Östersjöregionen mellan Danmark, Tyskland, Litauen, Polen och Sverige

Program för samarbete i södra Östersjöregionen – ett program inom ramen för målet europeiskt regionalt samarbete som samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Polen

Ytterligare verktyg

 

Den 20 december 2007 godkände Europeiska kommissionen ett gränsöverskridande samarbetsprogram för södra Österjöregionen för perioden 2007–2013. Programmet ingår i målet europeiskt regionallt samarbete och har en budget på ca 75 miljoner euro. EU-bidraget genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) uppgår till ca 61 miljoner euro, vilket är ca 0,7 % av de totala EU-medel som är öronmärkta för målet europeiskt regionalt samarbete inom ramen för sammanhållningspolitiken för perioden 2007–2013.

Programmet omfattar följande områden:

-Polen – områdena Szczeciński, Koszaliński, Słupski, Gdański och Gdańsk-Gdynia-Sopot,

- Sverige – Kalmar, Blekinge och Skåne län,

- Tyskland – delområden i Mecklenburg-Vorpommern: Greifswald, Rostock, Stralsund, Wismar, Bad Doberan, Nordvorpommern, Nordwestmecklenburg, Ostvorpommern, Rügen och Uecker-Randow,

- Danmark – Bornholms regionkommuner,

- Litauen – Klaipėda län.

- Andra regioner i länderna kan delta i projekten som närliggande områden och får då högst 20 % av bidraget som ERDF ger till programmet.

1. Programmets mål och syfte

Det övergripande målet med samarbetsprogrammet är att stärka södra Östersjöregionens hållbara utveckling genom gemensamma åtgärder för att öka konkurrenskraften och stärka integrationen mellan människor och institutioner.

Programmet omfattar ett stort geografiskt område som består av fem medlemsstaters gränsregioner. De ekonomiska och sociala skillnaderna mellan de gamla medlemsstaterna och de medlemsstater som anslöt sig till EU 2004 innebär stora utmaningar för södra Östersjöregionens konkurrenskraft, för den ekonomiska och sociala integrationen och för den hållbara utvecklingen i sin helhet. Det finns ett behov av att förbättra de gränsöverskridande strukturerna i området för att underlätta samarbete mellan de lokala myndigheterna och de beslutande organen.

2. Förväntade effekter av investeringarna

En av de viktigaste förväntade effekterna av investeringarna är bättre villkor för tillväxt och fler arbetstillfällen över nationsgränserna. Invånare, turister och investerare i södra Östersjöområdet kommer även att få ta del av satsningarna på att värna om sociala och kulturella områden, liksom satsningarna på miljön. Man hoppas att programmet leder till utveckling av privata och offentliga investeringar i minst 14 projekt. Fem projekt har skapats för förbättrad kvalitet och samverkansförmåga för transport och tjänster. Ytterligare ca tolv projekt har inletts för att förbättra den institutionella förmågan för att hantera miljön i Östersjöområdet .

3. Prioriteringar

I programmet finns följande prioriteringar:

Prioritering 1: Ekonomisk konkurrenskraft [ca 36,8 % av de samlade medlen]

Målet är att uppmuntra till åtgärder som ökar integrationen på arbetsmarknaden och på den ekonomiska marknaden. Man vill även förbättra samarbetet inom teknisk och högre utbildning, kunskapsöverföringen mellan den offentliga och den privata sektorn samt förbättra transportförbindelserna i området.

Prioritering 2: Attraktion och gemensam identitet [ca 56,7 % av de samlade medlen]

Målet är att stödja hanteringen av miljöhot och åtgärder för att främja hållbar ekonomisk användning av naturtillgångar. Man vill även värna om kulturarvet, med särskild tonvikt på turism. Målet är också att utveckla förnyelsebara energikällor och energibesparingar. Även lokala initiativ kommer att genomföras för att uppmuntra kontakt mellan människor.

Prioritering 3: Tekniskt stöd [ca 6,5 % av de samlade medlen]

Målet är att hjälpa de deltagande länderna att genomföra programmet.

Tekniska och finansiella uppgifter

Samarbetsprogram för södra Östersjöregionen mellan Danmark, Tyskland, Litauen, Polen och Sverige

Typ av insats

Operativt program

CCI

2007CB163PO013

Number of decision

C/2007/6499

Datum för slutligt godkännande

20/12/2007

Fördelning av medel efter insatsområden

Insatsområde EU:s investeringar Nationell offentlig medfinansiering Total offentlig medfinansiering
Ekonomisk konkurrenskraft 22 472 194 5 271 255 27 743 449
Attraktion och gemensam identitet 34 619 325 8 120 583 42 739 908
Tekniskt stöd 3 644 140 1 214 713 4 858 853
Totalt 60 735 659 14 606 551 75 342 210