Operativt program 'Öresund - Kattegatt - Skagerrak'

Program inom ramen för europeiskt territoriellt samarbete, medfinansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Norge

Ytterligare verktyg

 

Den 27 mars 2008 godkände Europeiska kommissionen ett operativt samarbetsprogram över gränserna mellan Sverige, Danmark och Norge under perioden 2007–2013. Programmet bygger vidare på det operativa programmet Interreg IIIA Öresund, som var ett samarbete mellan Danmark och Sverige under perioden 2000–2006. Ett antal nya kustregioner har lagts till i det nya programmet. De löper längs hela den danska östkusten, den svenska västkusen och södra kusten i Norge. Programmet är uppdelat i två underprogram: ett täcker Öresund och det andra Kattegatt-Skagerrak.

Programmet faller inom ramen för europeiskt territoriellt samarbete och har en total budget på omkring 223 miljoner euro. Investeringarna via Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) uppgår till omkring 112 miljoner euro, vilket utgör omkring 1,3 % av EU:s totala investeringar som är vikta för europeiskt territoriellt samarbete under sammanhållningspolitiken 2007–2013. Utöver stödet från Eruf och de nationella bidragen från Danmark och Sverige finansierar Norge programmet själv.

1. Programmets syfte och mål

Programmets vision är att skapa en attraktiv och konkurrenskraftig region som karakteriseras av kunskapsbaserat samarbete och hållbar utveckling. Dessa värden återfinns i de mål som har angetts för samtliga underprogram. Öresund vill bli Europas mest attraktiva och konkurrenskraftiga region, medan Kattegatt-Skagerrak har som mål att vara en innovativ och funktionell gränsregion som kan erbjuda hög livskvalitet.

Programmets breda målsättningar är att:

● öka den hållbara ekonomiska tillväxten och bidra till EU:s regionala utvecklingsmål,
● utveckla en fysiskt och organisatoriskt homogen region genom att stimulera samarbete och gemensamt bruk av resurser, samt
● öka integrationen genom att förbättra människors och företags rörlighet.

2. Förväntade effekter av investeringen

Tack vare framgångarna under de två tidigare regionala programperioderna finns det några viktiga storstadsområden i Öresundregionen och stor erfarenhet av samarbete över gränserna. Det aktuella programmet bygger vidare på tidigare aktiviteter och förväntas stärka det gränsöverskridande samarbetet ytterligare.
Kattegatt-Skagerrak är en större region med mer utpräglad landsbygds- och sjöfartskaraktär. Den omfattar kustområden i de tre deltagande länderna som nyligen blev stödberättigade. Arbetet har startat från en mer blygsam nivå än i Öresundsregionen. Ett antal indikatorer som är tillämpliga på var och en av programmets prioriteter används för att utvärdera programmets utfall och resultat.

3. Prioriteringar

Samarbetsprogrammet är uppbyggt kring följande prioriteringspunkter:

Prioritet 1: Främja hållbar ekonomisk tillväxt (omkring 44,7 % av det totala stödet, exklusive det norska bidraget)
Syftet är att förbättra villkoren för tillväxt och hållbar konkurrenskraft med utgångspunkt i regionens starka sidor. Projekt som stöds i programmet fokuserar på att stimulera tillväxtfrämjande aktiviteter inom handel, forskning och utbildning, samt inom den allmänna ekonomin.
Man skulle till exempel kunna utveckla projekt för att:
● ta fram gemensamma innovationsstrategier,
• förbättra rådgivningstjänsterna till små och medelstora företag,
● uppmuntra gemensam utveckling och marknadsföring av regionala arrangemang,
● gynna samarbete mellan företagskluster och forskningsinstitut, samt
● uppmuntra samarbete om hållbar turism.
Prioritet 2: Knyta samman regionen (omkring 32,9 % av det totala stödet, exklusive det norska bidraget)
Denna prioritet fokuserar på att skapa en fysiskt och organisatoriskt homogen region samtidigt som man gör det enklare att samarbeta och dela resurser.
Detta kan inbegripa att arbeta med projekt som skulle kunna:
● utveckla informationssystem, produkter och tjänster för alla som färdas på vägarna och andra resenärer,
● utveckla ett säkrare och mer hållbart transportsystem,
● uppmuntra samarbete mellan regionens hälsovårdstjänster, samt
● samarbeta mer om sjösäkerhet.
Prioritet 3: Främja integration i vardagen (omkring 16,4 % av det totala stödet, exklusive det norska bidraget)
Syftet här är att undanröja hinder och hitta på metoder för att uppmuntra och förbättra kontakterna över gränserna för människor, företag och organisationer. Gemensamma utbildningsprogram skulle kunna inrättas och gränser mellan arbetsmarknaderna suddas ut. Andra projekt skulle kunna vara att undersöka metoder för partnerländerna att erkänna varandras akademiska examina.
Samarbete mellan turistorganisationer, skolor, kulturella institutioner o.s.v. uppmuntras som ett sätt att knyta ännu starkare band över traditionella gränser.
Prioritet 4: Teknisk hjälp (omkring 6,0 % av det totala stödet, exklusive det norska bidraget)
Teknisk hjälp ges som stöd till administration, utvärdering och övervakning.

Tekniska och finansiella uppgifter

Operativt program 'Öresund - Kattegatt - Skagerrak'

Typ av insats

Operativt program

CCI

2007CB163PO026

Number of decision

C/2008/1080

Datum för slutligt godkännande

27/03/2008

Fördelning av medel efter insatsområden

Insatsområde EU:s investeringar Nationell offentlig medfinansiering Total offentlig medfinansiering
Främja en hållbar ekonomisk tillväxt 49 834 543 48 339 507 98 174 050
Binda samman regionen 36 720 189 35 618 583 72 338 772
Främja vardaglig integration 18 360 094 17 809 291 36 169 385
Tekniskt stöd 6 696 691 6 696 691 13 393 382
Totalt 111 611 517 108 464 072 220 075 589