Samarbetsprogram för 'Nordsjöregionen'

Transnationellt samarbetsprogram inom ramen för målet europeiskt regionalt samarbete, samfinansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Belgien

Ytterligare verktyg

 

Den 3 oktober 2007 godkände Europeiska kommissionen ett samarbetsprogram över gränserna mellan Belgien, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Sverige och Förenade kungariket (med deltagande av Norge). Programmet för Nordsjöregionen är en del av målet europeiskt regionalt samarbete och har en budget på ca 274 miljoner euro.

EU-bidraget genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) uppgår till ca 134 miljoner euro, vilket är ca 1,5 % av de totala EU-medel som är öronmärkta för målet för europeiskt regionalt samarbete enligt sammanhållningspolitiken för år 2007–2013.

Programmet för Nordsjöregionen gäller för perioden 2007–2013 och ger EU-bidrag till 38 NUTS II-områden i medverkande medlemsstater (tillsammans med hela Norge). Programmet omfattar 60 miljoner människor och en yta av 664 000 km².

1. Programmets syfte och mål

Det huvudsakliga syftet med programmet är att göra Nordsjöregionen till en bättre plats för boende, arbete och investeringar. Man vill åstadkomma detta genom att

  • öka innovationsförmågan i hela regionen,
  • förbättra miljön,
  • utveckla hållbara och konkurrenskraftiga samhällen.

I programmet för Nordsjöregionen 2007–2013 lovar man att presentera ett strategiskt synsätt för samarbete över gränserna på lång sikt. Programmet kommer att främja samarbetsprojekt som stödjer investeringar i infrastruktur av vikt för samtliga länder inom regionen. Ett annat mål med programmet är att uppmuntra samarbete mellan projekt som behandlar liknande frågor och som kan komplettera andra europeiska, nationella eller regionala program.

Genom programmet kommer resurserna att förenas så att man får en kritisk massa för att kunna ta itu med gränsöverskridande frågor som är viktiga för regionen.

2. Förväntade effekter av investeringen

Programmet Nordsjöregionen 2007–2013 stödjer åtgärder och investeringar som ger regionen mervärde. Samarbete över gränserna är en viktig del av programmet som kan ge konkreta fördelar för regionen. Tidigare projekt från andra programperioder kommer inte överföras automatiskt till det nya programmet.

Man kommer att fokusera på stöd till innovativa och konkreta gränsöverskridande projekt. Huvudaktörer som inte deltog i tidigare INTERREG-program ska uppmuntras att delta i programmet för Nordsjöregionen. Flera indikatorer ska användas för att övervaka och mäta programmets utförande och förväntade resultat.

3. Prioriteringar

Programmet är uppbyggt kring följande prioriteringar:

Prioritering 1: Förstärka den innovativa förmågan [ca 20,9 % av de samlade medlen]

Målet med prioriteringen är att främja innovation inom alla områden. Man vill uppmuntra ett gränsöverskridande partnersamarbete mellan företag, industrier, forskare, universitet och offentliga organ som kan främja innovation inom olika områden i enlighet med EU:s strategier från Lissabon och Göteborg.

Olika grupper och nätverk inom företagen och i samhället ska förstärkas för att innovationsbaserade projekt ska kunna skapa en gynnsam miljö för små och medelstora företag samt för företagsutveckling och ekonomisk tillväxt. Ökad användning av informations- och kommunikationsteknik (ICT) är viktigt för att öka regionens innovationsförmåga ytterligare.

Prioritering 2: Främja en hållbar förvaltning av miljön [ca 28,5 % av de samlade medlen]

Det gränsöverskridande samarbetet kommer att fokusera på utvecklingen av förebyggande åtgärder för att motverka akuta och kroniska havsföroreningar. Åtgärderna i programmet kommer även att omfatta förvaltning av kustområden och bevarande av sjöar och marina ekosystem.

Inom prioriteringen ryms också de risker som klimatförändringarna innebär för samhället och miljön. Åtgärder kommer att vidtas för att förbättra möjligheterna till en miljövänlig energiproduktion som minskar koldioxidutsläppen.

Prioritering 3: Förbättra tillgängligheten i Nordsjöregionen [ca 28,5 % av de samlade medlen]

Målet med detta är att förbättra tillgängligheten i Nordsjöregionen för att kunna förbättra de ekonomiska och sociala förhållandena i området. Man vill uppmuntra samarbete mellan offentliga och privata företag för att utveckla och genomföra gränsöverskridande projekt som kan effektivisera transportsystemet. Arbetet bör koncentreras på att lösa problem inom teknik, ekonomi, planering och administration.

Genom att stödja innovationer inom transport och fraktlogistik hoppas man kunna förbättra regionens tillgänglighet.

Programmet kommer förmodligen också att stödja projekt som främjar utvecklingen av multimodala transportkorridorer och förbättrar övervakningssystemen för transport.

Prioritering 4: Främja hållbara och konkurrenskraftiga samhällen [ca 17,1 % av de samlade medlen]

Målet med detta är att stärka både stads- och landsbygdsområden för att skapa bättre villkor för innovativ kapacitet, fler jobb och bättre tillväxt. Det gränsöverskridande samarbetet ska fokusera på de geografiska områden där ekonomisk tillbakagång och befolkningsminskning leder till sociala problem. Projekten inom programmet kommer att hantera frågor såsom tillhandahållande av tjänster, integration av utländsk arbetskraft och ekonomisk omstrukturering. Prioriteringen omfattar också försök att främja en effektiv energiförbrukning.

Prioritering 5: Tekniskt stöd [ca 5,0 % av de samlade medlen]

Tekniskt stöd finns tillgängligt för att genomföra programmet. Ekonomiskt stöd kan omfatta administration, övervakning, granskning och kontroll.

Tekniska och finansiella uppgifter

Samarbetsprogram för 'Nordsjöregionen'

Typ av insats

Operativt program

CCI

2007CB163PO055

Number of decision

C/2007/4479

Datum för slutligt godkännande

03/10/2007

Fördelning av medel efter insatsområden

Insatsområde EU:s investeringar Nationell offentlig medfinansiering Total offentlig medfinansiering
Förstärka den innovativa förmågan 28 600 000 28 600 000 57 200 000
Främja en hållbar förvaltning av miljön 39 100 000 39 100 000 78 200 000
Förbättra tillgängligheten i Nordsjöregionen 39 100 000 39 100 000 78 200 000
Främja hållbara och konkurrenskraftiga samhällen 23 400 000 23 400 000 46 800 000
Tekniskt stöd 8 300 000 5 500 000 13 800 000
Totalt 138 500 000 135 700 000 274 200 000