Operativt program 'Nord'

Program inom ramen för målet europeiskt territoriellt samarbete, samfinansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden

Norge

Ytterligare verktyg

 
Den 12 december 2007 godkände Europeiska kommissionen ett operativt samarbetsprogram över gränserna mellan Finland, Sverige och Norge under perioden 2007–2013. Programmets totala budget är omkring 57 miljoner euro och omfattar EU-bidrag genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) på 34 miljoner euro. Detta utgör omkring 0,4 % av EU:s totala investeringar som har avsatts för det europeiska territoriella samarbetsmålet under sammanhållningspolitiken 2007–2013.
Utöver medlen från Eruf och de nationella bidragen från Sverige och Finland finansierar Norge programmet parallellt. Programmet gäller regionerna Lappi, Pohjois-Pohjanmaa och Keski-Pohjanmaa i Finland samt Norrbottens län och delar av Västerbottens län i Sverige. I Norge deltar Finnmarks fylke, Troms fylke och Nordlands fylke. Den övriga delen av Västerbottens län i Sverige kan delta i projekten i egenskap av ett närliggande område och kan erhålla högst 20 % av medlen från Eruf.
En av programmets prioritetsaxlar, Sápmi, gäller ytterligare regioner i Sverige och Norge (Västerbottens län och en liten del av Dalarnas län i Sverige samt Nord-Trøndelags fylke, Sør-Trøndelags fylke och en del av Hedmarks fylke i Norge). Samerna är en etnisk och kulturell minoritet som bor i Sápmi, den samiska region som sträcker sig över fyra länder. Det finns omkring 79 000 samer (50 000 i Norge, 20 000 i Sverige, 7 000 i Finland och 2 000 i Ryssland). De regioner i Ryssland som befolkas av samer kan delta i projekten och erhålla högst 10 % av medlen från Eruf som tilldelas Sápmi-prioriteten.

1. Programmets mål och syfte

Programområdet karakteriseras av sina glest befolkade regioner, en åldrande befolkning och en genomsnittlig befolkningstäthet på 3,5 invånare per kvadratkilometer. Den geografiska placeringen, det kalla klimatet och de stora avstånden ställer höga krav på infrastrukturen och kommunikationerna, medan de enorma arbetsmarknadsregionerna leder till ytterligare kostnader för att upprätthålla en god servicenivå.
Det allmänna syftet med programmet är att stärka regionens konkurrenskraft och sammanhållning.
För underprogrammet som gäller Sápmi är syftet att utveckla samernas kulturliv och industri genom att utnyttja deras resurser på ett ekologiskt och hållbart sätt. Programstrategin syftar till att tillgodose behoven och lösa de gemensamma problem man kan identifiera i den gränsöverskridande regionen genom att utveckla metoder och strukturer som underlättar samarbete mellan regionerna.

2. Förväntade effekter av investeringarna

Det antagna programmet är det tredje i en följd av samarbetsprogram över gränserna i de nordligaste delarna av Skandinavien. Under den nya perioden är detta det enda gränsöverskridande program som tar upp frågor som är specifika för samerna.
Det förväntade utfallet av investeringen är ytterligare utveckling av de band som har knutits under tidigare programperioder samt gränsöverskridande samarbete på en ny och högre nivå. Nya aktörer och kunskaper i kombination med det utökade programområdet bör resultera i möjligheter till nya, innovativa lösningar. Ett antal indikatorer som är tillämpliga på var och en av programmets prioriteter används för att utvärdera programmets utfall och resultat.

3. Prioriterade områden

Prioritet 1: Utveckling av näringslivet (omkring 26,7 % av det totala stödet)
Syftet med denna prioritet är att se till att industriföretagen i regionen har blivit fler och fått högre omsättning både på nya och traditionella områden vid periodens utgång 2013. Detta ska ske genom utveckling av nya produkter och tjänster, inrättande av nätverk och kontakter mellan företag samt expansion av marknader på strategiska områden.
Prioritet 2: Forskning, utveckling och utbildning (omkring 27,1 % av det totala stödet)
Syftet enligt denna prioritet är att regionens högre utbildningsanstalter ska börja samarbeta på strategiska områden, att forskningsinstitut ska utveckla gemensamma forskningsmiljöer för industriell forskning och innovation, samt att industrin, offentliga aktörer och forsknings- och utbildningsinstitut ska öka sina kunskaper om de mekanismer som används av framgångsrika entreprenörer och i innovativa miljöer.
Prioritet 3: Regional funktionalitet och identitet (omkring 27,1 % av det totala stödet)
Syftet enligt denna prioritet är att stärka sammanhållningen genom fler förbindelser och kontakter över nationsgränserna.
Detta förväntas underlätta överföringen av information och människors, tjänsters och varors fria rörelse utöver att utveckla relationer för långsiktigt samarbete.
Prioritet 4: Sápmi – obegränsad utveckling (omkring 11,8 % av det totala stödet)
Denna prioritet täcker ett större geografiskt område än det övriga programmet och här deltar även ryska partner. Syftet är att stärka samernas kultur och industri genom att skapa möjligheter till bredare och bättre strukturerat affärssamarbete.
Prioritet 5: Tekniskt stöd (omkring 7,2 % av det totala stödet)
Det allmänna syftet med denna prioritet är att stödja administrationen, utvärderingen och övervakningen av programmet.

Tekniska och finansiella uppgifter

Operativt program 'Nord'

Typ av insats

Operativt program

CCI

2007CB163PO032

Number of decision

C/2007/6130

Datum för slutligt godkännande

12/12/2007

Fördelning av medel efter insatsområden

Insatsområde EU:s investeringar Nationell offentlig medfinansiering Total offentlig medfinansiering
Utveckling av näringslivet 9 095 705 6 063 803 15 159 508
Forskning, utveckling och utbildning 9 241 454 6 160 969 15 402 423
Regional funktionalitet och identitet 9 241 454 6 160 969 15 402 423
Sápmi – gränslös utveckling 4 349 845 2 342 224 6 692 069
Tekniskt stöd 2 037 988 2 037 988 4 075 976
Totalt 33 966 446 22 765 953 56 732 399