Operativt program 'Central Baltic'

Program inom ramen för europeiskt territoriellt samarbete, samfinansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden

Estland

Ytterligare verktyg

 
Den 21 december 2007 godkände Europeiska kommissionen ”Central Baltic Interreg IV A” under perioden 2007-2013. Det är ett projekt över nationsgränserna. Programmet omfattar EU-stöd till vissa regioner i Estland, Finland (inklusive Åland), Lettland och Sverige enligt det europeiska territoriella samarbetsmålet. Programmets totala budget är omkring 133 miljoner euro och omfattar EU-stöd via Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) på omkring 102 miljoner euro. Detta utgör omkring 1,2 % av EU:s totala investeringar som har avsatts för det europeiska territoriella samarbetsmålet under sammanhållningspolitiken 2007–2013.

1. Programmets syfte

Programmet syftar till att skapa en dynamisk, hållbar och konkurrenskraftig region som får erkännande på det internationella planet och är attraktiv för företag och besökare – ett område där folk vill bo, arbeta och investera. Programmet ska utnyttja den potential som finns för att göra mellersta Östersjöområdet till en region för tillväxt och innovation, samarbeta för att skapa en bättre miljö, skapa bästa möjliga interna och externa tillgänglighet, investera i invånarnas välbefinnande och säkerhet, möta nya socioekonomiska utmaningar, främja kulturellt samarbete och stärka regionens gemensamma identitet.

2. Förväntade resultat

Man förväntar sig bl.a. följande resultat av de investeringar som görs inom programmet:

  • Ökad miljömedvetenhet genom att 250 kvinnor och män deltar i utbildnings- eller informationsinsatser.
  • Ökat samarbete om fysisk planering och miljöförvaltning genom 50 nya miljöinsatser.
  • Minskad risk för och mildrade effekter av olyckor i Finska viken genom fem olika åtgärder.
  • 10 000 personer får bättre hållbar infrastruktur.
  • 8 000 personer deltar i utbildnings- eller informationsinsatser.
  • Stärkt innovation och konkurrenskraft genom 75 nya gemensamma åtgärder som genomförs av nätverken.
  • Bättre intern och extern tillgänglighet genom fem småskaliga investeringar till ett sammanlagt belopp av 2,5 miljoner euro.
  • Fyra nya eller vidareutvecklade metoder för att stärka sysselsättningen.

3. Prioriterade områden

Prioritet 1: En säker och hälsosam miljö (omkring 27,1 % av det totala stödet)
Denna prioritet fokuserar på att skydda och förbättra den gemensamma miljön i mellersta Östersjön med särskild tonvikt på skyddet av själva Östersjön. Fokus ligger även på att stödja hållbar miljöutveckling i området.
Prioritet 2: En ekonomiskt konkurrenskraftig och innovativ region (omkring 39,8 % av det totala stödet)
Denna prioritet fokuserar på att förbättra områdets allmänna ekonomiska utveckling och konkurrenskraft.
Tonvikten ligger på innovation, utveckling av relationer för att underlätta samarbete över gränserna och bättre flöden av varor och människor, förbättringar av hur arbetskraften används samt utveckling av turismen.
Prioritet 3: Attraktiva och dynamiska samhällen (omkring 23,9 % av det totala stödet)
Denna prioritet bidrar till befolkningens hälsa, välmående och säkerhet samt till samarbete för att stärka det kulturella utbytet och sammanhållningen i det aktuella området. Syftet är att skapa en region med lika möjligheter för olika befolkningsgrupper och att stödja deras aktiva deltagande i samhället.
Prioritet 4: Teknisk assistans (omkring 9,2 % av det totala stödet)
Teknisk assistans ges för genomförandet av programmet. Ekonomiskt stöd går också att få och gäller administration, övervakning, publicitet och styrning.

Tekniska och finansiella uppgifter

Operativt program 'Central Baltic'

Typ av insats

Operativt program

CCI

2007CB163PO066

Number of decision

C/2007/6599

Datum för slutligt godkännande

21/12/2007

Fördelning av medel efter insatsområden

Insatsområde EU:s investeringar Nationell offentlig medfinansiering Total offentlig medfinansiering
Miljö och riskförebyggande åtgärder 28 073 434 8 039 557 36 112 991
En ekonomiskt konkurrenskraftig och innovativ region 42 418 602 10 601 600 53 020 203
Attraktiva och dynamiska samhällen 25 556 234 6 387 100 31 943 334
Tekniskt stöd 6 130 741 6 130 741 12 261 482
Totalt 102 179 011 31 158 998 133 338 010