Operativt program 'Botnia - Atlantica'

Ett program för gränsöverskridande samarbete inom ramen för målet europeiskt territoriellt samarbete, samfinansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden

Norge

Ytterligare verktyg

 

Den 29 november 2007 godkände Europeiska kommissionen ett operativt samarbetsprogram över gränserna mellan Finland, Sverige och Norge under perioden 2007-2013. Programmets totala budget är omkring 61 miljoner euro och omfattar EU-stöd genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) på 30,5 miljoner euro. Detta utgör omkring 0,35 % av EU:s totala investeringar som har avsatts för det europeiska territoriella samarbetsmålet under sammanhållningspolitiken 2007–2013.

Programmet gäller regionerna Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa och Satakunta i Finland samt Västerbottens län, Västernorrlands län och en liten del av Gävleborgs län i Sverige. Nordlands fylke är den region som deltar i Norge. Utöver medlen från Eruf och de nationella bidragen från Sverige och Finland finansierar Norge programmet parallellt. Regionen Etelä-Pohjanmaa i Finland och de övriga delarna av Gävleborgs län i Sverige kan delta i projekten, eftersom närliggande områden kan erhålla högst 20 % av de medel från Eruf som har tilldelats programmet.

1. Programmets mål och syfte

Programområdet – med sin sjögräns mellan Sverige och Finland och bergsgräns mellan Norge och Sverige – karakteriseras av olikheter i fråga om infrastrukturens kvalitet, olika befolkningsmönster och en huvudsakligen negativ befolkningsutveckling. Programmets allmänna syfte är att stärka den öst-västliga dimensionen och att bidra till ökad integration och ökat samarbete för starkare ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling.

Två strategier syftar till att tillgodose behoven och lösa de gemensamma problemen i den gränsöverskridande regionen:

● utveckling av kommunikationsmöjligheterna, den naturliga och kulturella miljön och kontakter mellan människor i syfte att förbättra den regionala sammanhållningen,
● samarbete över gränserna i syfte att öka innovationskraften och förbättra tekniken, samt förbättra industrins och samhällets färdigheter och konkurrenskraft.

2. Förväntade effekter av investeringarna

Det antagna programmet är det tredje i en följd av samarbetsprogram över gränserna mellan Finland, Sverige och Norge. Därför förväntas investeringarna leda till fortsatta aktiviteter över gränserna mellan deltagarländerna, ytterligare stärka de band som redan har knutits under de tidigare programperioderna att öka samarbetet mellan länderna. Programmet bör även leda till bättre koordinering av miljöskyddet, samarbete mellan högre läroanstalter, gränsöverskridande handel, gränsöverskridande sjukvård och koordinering av sjösäkerhets- och räddningstjänsten.
Både programmets myndigheter och externa bedömare kommer att genomföra analyser som är viktiga mått på resultaten. För detta ändmål används ett antal indikatorer som är tillämpliga på var och en av programmets prioriteter.

3. Prioriterade områden

Prioritet 1: Strukturer för samarbete (omkring 42,5 % av det totala stödet)
Syftet med denna prioritet är att stärka sammanhållningen mellan regionerna genom gemensam utveckling av kommunikationsmöjligheter över nationsgränserna, den naturliga och kulturella miljön och de kulturella banden. Aktiviteter med fokus på miljö, kommunikation och sammanhållning finansieras enligt denna prioritet.
Prioritet 2: Tillväxt genom samarbete (omkring 51,5 % av det totala stödet)
Syftet enligt denna prioritet är att stärka innovationskraften och förbättra industrins och samhällets färdigheter och konkurrenskraft. Aktiviteter med fokus på färdigheter, industri och samhälle finansieras enligt denna prioritet.
Prioritet 3: Teknisk hjälp (omkring 6 % av det totala stödet)
Det allmänna syftet med denna prioritet är att stödja administrationen, utvärderingen och övervakningen av programmet.

Tekniska och finansiella uppgifter

Operativt program 'Botnia - Atlantica'

Typ av insats

Operativt program

CCI

2007CB163PO028

Number of decision

C/2007/5768

Datum för slutligt godkännande

29/11/2007

Fördelning av medel efter insatsområden

Insatsområde EU:s investeringar Nationell offentlig medfinansiering Total offentlig medfinansiering
Strukturer för samverkan 12 949 184 12 949 184 25 898 368
Tillväxt genom samverkan 15 691 364 15 691 364 31 382 728
Tekniskt stöd 1 828 120 1 828 120 3 656 240
Totalt 30 468 668 30 468 668 60 937 336