Programme 'Baltic Sea'

Ett samarbetsprogram inom ramen för målet europeiskt territoriellt samarbete medfinansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden och det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet

Vitryssland

Ytterligare verktyg

 

Den 21 december 2007 godkände Europeiska kommissionen ett samarbetsprogram mellan Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige och Tyskland, med deltagande av Norge, Ryssland och Vitryssland. Programmet omfattar perioden 2007–2013 och kallas ”Baltic Sea Region Programme 2007–2013” (på svenska oftast ”Östersjöprogrammet”).

Programmet omfattar EU-stöd från två källor: Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) för EU-medlemsstaternas deltagande och det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI) för Ryssland och Vitryssland. Norge bidrar med egna medel. Programmets totala budget (inklusive Norges bidrag på 12 miljoner euro) är 293 miljoner euro, varav EU-stödet uppgår till ca 231 miljoner euro (208 miljoner euro genom Eruf och 23 miljoner euro genom ENPI).

1. Programmets mål och syfte

Det övergripande strategiska målet med programmet är att stärka utvecklingen mot ett hållbart, konkurrenskraftigt och territoriellt integrerat Östersjöområde genom att sammanföra den potential som finns i länderna. Östersjöområdet förväntas bli en attraktivare region att investera, arbeta och bo i. Programmet införlivar EU:s Lissabon- och Göteborgsstrategier i syfte att öka områdets kunskapsbaserade socioekonomiska konkurrenskraft och fortsätta att stärka den territoriella sammanhållningen. Programmet uppfyller även de strategiska målen med EU:s yttre förbindelser med tanke på det multilaterala samarbetet med EU:s grannar.

Programmet syftar till att främja investeringar och insatser som ska förbättra områdets territoriella potential, minska de för närvarande stora skillnaderna i socioekonomisk utveckling mellan olika regioner i området och lösa problem av gemensamt intresse för alla länder runt Östersjön.

2. Förväntade effekter av investeringarna

Man kommer att använda en rad indikatorer för att mäta resultaten av programmet, t.ex. följande:

  • Antalet politiker som direkt medverkar i projektverksamheten.
  • Summan av offentliga/privata investeringar som gjorts med programmets medel under projektets gång.
  • Antalet instrument, metoder och modellösningar som utvecklats och provats för att uppnå resultaten.
  • Antalet godkända projekt inriktade på olika områden, t.ex. tio projekt rörande klimatförändring till 2013.
  • Antalet etablerade gränsöverskridande samarbetsstrukturer som bygger på officiella överenskommelser (nätverk, plattformar, forum, råd).

3. Prioriterade områden

Programmet bygger på fem prioriterade områden (de andelar av de samlade medlen som anges nedan utgör stödet från Eruf och ENPI; Norges eget bidrag är alltså inte medräknat):

Prioriterat område 1: Främja innovation i Östersjöregionen [ca 27,4 % av de samlade medlen]

Detta prioriterade område är inriktat på viktiga innovationer inom naturvetenskap och teknik samt på icke-tekniska innovationer. Insatserna kommer att inriktas på innovationskällors arbete och deras kopplingar med små och medelstora företag, överföring av teknik och kunskap över gränserna samt olika befolkningsgruppers förmåga att skapa och skaffa sig kunskaper. Man kommer även att stödja insatser som syftar till en bredare socioekonomisk utveckling på regional nivå, särskilt när det gäller samarbetet med Ryssland och Vitryssland.

Prioriterat område 2: Förbättra den interna och externa tillgängligheten [ca 18,5 % av de samlade medlen]

Här ligger fokus på att främja och tillhandahålla gemensamma gränsöverskridande lösningar inom områdena transport och informations- och kommunikationsteknik. Man kommer även att främja ytterligare integrering av de befintliga strategiska utvecklingszonerna längs transnationella transportkorridorer i Östersjöområdet. Ett annat mål är att skapa nya gränsöverskridande förbindelser.

Prioriterat område 3: Östersjön som en gemensam resurs [ca 27,0 % av de samlade medlen]

Inom detta prioriterade område behandlas miljöföroreningarna i Östersjön. Här stöds insatser som syftar till att begränsa källorna till och följderna av föroreningar i havsmiljön. Särskilt vikt fästs vid sjösäkerheten. Inom detta prioriterade område stöds även ekonomisk förvaltning av öppna havsområden genom bästa tillgängliga teknik och metoder. Man kommer särskilt att inrikta sig på en integrerad utveckling av områden till havs och kustområden i Östersjöområdet mot bakgrund av klimatförändringen.

Prioriterat område 4: Attraktiva och konkurrenskraftiga städer och regioner [ca 20,0 % av de samlade medlen]

Inom detta prioriterade område främjas samarbete mellan storstadsområden, städer och landsbygdsområden i syfte att göra dem mer attraktiva för medborgare och investerare. I det ingår handlingsprogram och strategier som syftar till att göra städer och regioner till konkurrenskraftigare drivkrafter för ekonomisk utveckling, stärka partnerskap mellan städer och landsbygd och stödja en hållbar ekonomisk omställning i mindre och glest befolkade orter. Ett särskilt ENPI-inslag, som endast gäller samarbetsprojekt med Ryssland och Vitryssland, är gemensamma insatser i sociala frågor inom regional utveckling och stadsutveckling, liksom förvaltning och kapacitetsuppbyggnad i den offentliga sektorn.

Prioriterat område 5: Tekniskt stöd [ca 7,1 % av de samlade medlen]

Det finns möjlighet att få tekniskt stöd för genomförandet av programmet. Även ekonomiskt stöd, som täcker administration, övervakning och kontroll samt informations- och kommunikationsverksamhet, finns tillgängligt.

Tekniska och finansiella uppgifter

Programme 'Baltic Sea'

Typ av insats

Operativt program

CCI

2007CB163PO020

Number of decision

C/2007/6550

Datum för slutligt godkännande

21/12/2007

Fördelning av medel efter insatsområden

Insatsområde EU:s investeringar Nationell offentlig medfinansiering Total offentlig medfinansiering
Främja innovation i Östersjöregionen 63 665 728 13 433 398 77 099 126
Förbättra den interna och externa tillgängligheten 43 110 486 9 029 673 52 140 159
Östersjön som en gemensam resurs 62 665 729 13 332 287 75 998 016
Attraktiva och konkurrenskraftiga städer och regioner 46 457 875 9 401 606 55 859 481
Tekniskt stöd 14 742 891 5 349 459 20 092 350
Totalt 230 642 709 50 546 423 281 189 132