Dôležité právne oznámenie
 
  Európska komisia > Regionálna politika


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Slovník | Vyhľadávanie | Kontakt | Adresár  
 
 

Nové partnerstvo pre súdržnosť
konvergenciu konkurencieschopnosť spoluprácu

Tretia správa o ekonomickej a sociálnej súdržnosti

Nové partnerstvo pre súdržnosť
Predslov - Michel Barnier

Michel BarnierCieľom tejto správy, ktorá je výsledkom práce posledných troch rokov, je predstaviť víziu Európskej komisie o budúcnosti európskej politiky zameranej na zmiernenie rozdielov a podporu väčšej ekonomickej, sociálnej a územnej súdržnosti.

Jej príprava nebola len technickým výkonom. Naopak, zahŕňala rozsiahle konzultácie na európskej, národnej, regionálnej a lokálnej úrovni, v snahe zaručiť, aby nová vízia bola odpoveďou na potreby a oprávnené čakávania občanov Európy.

V priebehu konzultáciími bolo položených mnoho vážnych otázok o dopade— „pridanej odnote”—intervencií Európskej únie v tejto oblasti. Podarilo sa, napríklad, politikou súdržnosti znížiť konomické, sociálne a územné rozdiely v životnej úrovni a príležitostiach?

Na tieto dôležité otázky dáva správa podrobnú odpoveď. Potvrdzuje, že prínos Európy je významný na mnohých úrovniach: v rýchlom zmenšovaní rozdielov v príjmoch medzi bohatými a chudobnými, vo vytváraní množstva nových príle žitostí, často v inovačných činnostiach, a vo vytváraní sietí spájajúcich regióny, podniky a ľudí po celom kontinente.

 


Intervention de Michel Barnier devant la Conférence des présidents élargie du Parlement européen - Bruxelles, le 18 février 2004 fr

------------------

Power Point Presentation
de fr en it nl

 

  A new partnership for cohesion: convergence competitiveness cooperation - Third report on economic and social cohesion
Obsah (pdf 70Kb)
 • Čas 4. — Dopad štrukturálnych politík a ich pridaná hodnota (pdf 1.02Mb)
  • Úvod
  • Štrukturálne intervencie v regiónoch Cieľa 1: rast, konvergencia a integrácia
  • Intervencie v regiónoch Cieľa 2: reštrukturalizácia a tvorba pracovných príležitostí
  • Podpora poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a rybolovu
  • Podpora zamestnanosti, vzdelávania a odbornej prípravy prostredníctvom ESF
  • Iniciatívy spoločenstva: podpora spolupráce a budovania kontaktov
  • Zvyšovanie efektivity metód riadenia
  • Rozšírenie a politika súdržnosti: nadchádzajúce výzvy
  • Štatistická príloha k Časti 4


 

Posledná úprava: