Ważna informacja prawna
  Komisja Europejska > Polityka Regionalna


Newsroom Newsroom Commissaire Debats Themes Direction Generale

Glosariusz | Szukaj | Kontakt | Listy mailingowe
 
 

Nowe partnerstwo dla spójnosci
konwergencja konkurencyjnosc wspólpraca

Trzeci raport na temat spójności gospodarczej i społecznej

Nowe partnerstwo dla spójnosci
Przedmowa - Michel Barnier

Michel Barnier

Celem niniejszego raportu, będącego wynikiem prac trwających przez ostatnie trzy lata, jest przedstawienie wizji Komisji Europejskiej dotyczącej przyszłości europejskiej polityki zmniejszania różnic i promowania większej spójności gospodarczej,
społecznej i terytorialnej.

Opracowanie raportu nie było zadaniem wyłącznie technicznym. Wręcz przeciwnie, wiązały się z nim szczegółowe konsultacje na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym, mające na celu zapewnienie, że nowa wizja odpowiadać będzie
potrzebom i uzasadnionym oczekiwaniom obywateli Europy.

W trakcie tych konsultacji zadawano mi wiele wnikliwych pytań na temat wpływu „wartości dodanej” interwencji Unii Europejskiej wtej dziedzinie. Na przykład: czy polityka spójności doprowadziła do zmniejszenia gospodarczych, społecznych i terytorialnych
nierówności pod względem standardu życia i możliwości?

Raport dostarcza szczegółowych odpowiedzi na tego rodzaju istotne pytania. Potwierdza znaczącą wartość dodaną Europy na wielu poziomach, pod względem szybkiego niwelowania różnic w dochodach bogatych i biednych, stworzenia wielu nowych możliwości, niejednokrotnie dla działań innowacyjnych, oraz utworzenia sieci łączących regiony, przedsiębiorstwa i ludzi na całym kontynencie.


 Intervention de Michel Barnier devant la Conférence des présidents élargie du Parlement européen - Bruxelles, le 18 février 2004

---------------

Power Point Presentation
de fr en it nl
    Un nouveau partenariat pour la cohésion: convergence compétitivité coopération - Troisiéme rapport sur la cohésion économique et sociale

Spis treści (pdf 72Kb)

 • Część 3 — Oddziaływanie wspólnotowej polityki: konkurencyjność, zatrudnienie, spójność (pdf 1.74Mb)
  • Wprowadzenie
  • Wkład wspólnotowej polityki do osiągania spójności w świetle strategii lizbońskiej i
   goeteborskiej
  • Reformowanie wspólnotowych polityk: Wspólna Polityka Rolna i Wspólna Polityka
   Rybołówstwa
  • Komplementarność pomocy państwowej i polityki spójności.
  • Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne: poprawa warunków umożliwiających
   rozwój
  • Postrzeganie wspólnotowej polityki na poziomie regionalnym
 • Część 4— Oddziaływanie i wartość dodana polityki strukturalnej (pdf 1.05Mb)
  • Wprowadzenie
  • Interwencje strukturalne w regionach realizacji działań Celu nr 1: wzrost, konwergencja,
   integracja
  • Działania interwencyjne w regionach realizacji Celu nr 2: restrukturyzacja i tworzenie
   miejsc pracy
  • Wsparcie dla rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i rybołówstwa
  • Propagowanie zatrudnienia, edukacji i szkoleń za pośrednictwem EFS
  • Inicjatywy Wspólnoty: propagowanie współpracy i współdziałania w ramach struktur
   sieciowych
  • Poprawa efektywności metod zarządzania
  • Rozszerzenie Unii a polityka spójności: wyzwania przyszłości
  • Debata na temat przyszłości polityki spójności
  • Załącznik statystyczny do cz. 4

 

 

derniére mise à jour: