ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύειclause de non-responsabilitéet d'unedéclaration concernant les droits d'auteur
 
  Ευρωπαϊκή Επιτροπή > Περιφερειακή πολιτική


Newsroom Newsroom Commissaire Debats Themes Direction Generale

Γλωσσάριο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Mailing lists
 
 

Νέα εταιρική σχέση για τη συνοχή
σύγκλιση ανταγωνιστικότητα συνεργασία

Τρίτη έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή

 
Νέα εταιρική σχέση για τη συνοχή

Ε ι σ α γ ω γ ή - Michel Barnier

 

Michel Barnier

Σκοπός της παρούσας έκθεσης, η οποία είναι αποτέλεσμα των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν
κατά τα τελευταία τρία έτη, είναι να παρουσιάσει την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη μείωση των ανισοτήτων και την προώθηση μεγαλύτερης οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.


Η κατάρτισή της δεν ήταν μία απλή τεχνική άσκηση. Αντίθετα, βασίστηκε σε εκτενείς διαβουλεύσεις σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και προσπάθησε η νέα αυτή άποψη να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις θεμιτές προσδοκίες των Ευρωπαίων
πολιτών.


Κατά τη διάρκεια αυτών των διαβουλεύσεων, μου έθεσαν πολλές ερωτήσεις ειδικά για τον αντίκτυπο - την "προστιθέμενη αξία" - των παρεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σ’αυτό τον τομέα. Για παράδειγμα, με ρώτησαν εάν η πολιτική συνοχής κατάφερε να περιορίσει τις οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές ανισότητες όσον αφορά το βιοτικό επίπεδο και
τις παρεχόμενες ευκαιρίες.


Η έκθεση δίνει λεπτομερείς απαντήσεις στα σημαντικά αυτά ερωτήματα. Επιβεβαιώνει ότι η προστιθέμενη αξία της Ευρώπης ήταν σημαντική από πολλές απόψεις: ταχεία μείωση της διαφοράς εισοδήματος μεταξύ πλουσίων και φτωχών, δημιουργία πολλών νέων ευκαιριών, συχνά σε καινοτόμους δραστηριότητες και δημιουργία δικτύων για τη σύνδεση
περιφερειών, επιχειρήσεων και προσώπων σε όλη την ήπειρο.


 Intervention de Michel Barnier devant la Conférence des présidents élargie du Parlement européen - Bruxelles, le 18 février 2004

---------------

Power Point Presentation
de fr en it nl
    Un nouveau partenariat pour la cohιsion: convergence compιtitivitι coopιration - Troisiιme rapport sur la cohιsion ιconomique et sociale
( pdf 135 Kb)

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α (pdf 72Kb)

 • Η επίπτωση των πολιτικών των Κρατών Μελών στη συνοχή (pdf 309Kb)
  • Εισαγωγή
  • Oι επιπτώσεις των εθνικών πολιτικών ως προς τις δημόσιες δαπάνες
  • Η περιφερειακή επίπτωση των κυβερνητικών δαπανών
  • Φορολογική πολιτική και περιφερειακό ΑΕΠ.
  • Πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης στα Κράτη Μέλη
  • Στατιστικό Παράρτημα Μέρους 2
 • Επιπτώσεις των Κοινοτικών πολιτικών: ανταγωνιστικότητα απασχόληση και συνοχή (pdf 1.74Mb)
  • Εισαγωγή
  • Η συμβολή των Κοινοτικών πολιτικών στη συνοχή υπό το πρίσμα της στρατηγικής
   της Λισσαβώνας και του Γκέτεμποργκ
  • Η μεταρρύθμιση των κοινών πολιτικών: ΚΓΠ και αλιευτική πολιτική.
  • Συμπληρωματικότητα των κρατικών ενισχύσεων και της πολιτικής για τη συνοχή
  • Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις: βελτίωση των συνθηκών ανάπτυξης
  • H αντίληψη των Κοινοτικών πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο
 • Επιπτώσεις και προστιθέμενη αξία των διαρθρωτικών πολιτικών (pdf 1.05Mb)
  • Εισαγωγή
  • Διαρθρωτικές παρεμβάσεις σε περιφέρειες του Στόχου 1: ανάπτυξη, σύγκλιση και
   ολοκλήρωση
  • Παρεμβάσεις σε περιφέρειες του Στόχου 2: αναδιάρθρωση και δημιουργία θέσεων
   εργασίαςs
  • Ενίσχυση για τη γεωργία, την αγροτική ανάπτυξη και την αλιεία.
  • Προωθώντας την απασχόληση, εκπαίδευση και κατάρτιση μέσω του ΕΚΤ .
  • Κοινοτικές Πρωτοβουλίες: προωθώντας τη συνεργασία και τα δίκτύα.
  • Βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα των διαχειριστικών μεθόδων
  • Η πολιτική για τη διεύρυνση και τη συνοχή: οι μελλοντικές προκλήσεις
  • H συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής για τη συνοχή
  • Στατιστικό Παράρτημα Μέρους 4

 

 

derniére mise à jour: