European Commission > Regional Policy


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Glossary | Search | Contact | Mailing lists
 
 

Ново партньорство за сближаване
конвергенция конкурентоспособност сътрудничество

Трети доклад за икономическо и социално сближаване

 

Ново партньорство за сближаване
В с т ъ п л е н и е - Michel Barnier

Michel BarnierЦелта на този доклад, резултат от тригодишен труд, е да даде визията на Европейската Комисия за бъдещето на европейската политика по намаля- ване различията и насърчаване на по-голяма икономическо, социално и те- риториално сближаване.

Подготовката на доклада не беше просто една техническа формалност. Напротив, тя включваше широки по мащаб консултации на европейско, на-ционално, регионално и местно ниво, в опит да се гарантира отговора на тази визия на нуждите и основателните очаквания на европейските граждани.

В хода на тези консултации ми бяха задавани много съществени въпроси за резултата –“добавената стойност”- на намесата на Европейската общност в тази област. Например, успява ли политиката на сближаване да намали икономическите, социални и териториални различия в стандарта на живот и възможностите за бъдещето?

Докладът дава подробен отговор на такива важни въпроси. Той по-твърждава, че “добавената стойност” на Европа е важна на много нива по отношение бързото намаляване разликата в доходите на богати и бедни, създаването на много нови възможности за иновационни дейности и създа- ването на структури, свързващи региони, стопански инициативи и хора по целия континент.


 


Intervention de Michel Barnier devant la Conférence des présidents élargie du Parlement européen - Bruxelles, le 18 février 2004 fr

------------------

Power Point Presentation
de fr en it nl

 

  

A new partnership for cohesion: convergence competitiveness cooperation - Third report on economic and social cohesion
(download the cover pdf 136 Kb)

С ъ д ъ р ж а н и е (pdf 70Kb)
 • Част 3 — Влияние на политиките на Общността: конкурентоспособност,
  заетост и сближаване
  (pdf 367Kb)
  • Въведение
  • Приносът на политиките на Общността за сближаването в светлината на
   Стратегиите от Лисабон и Гьотеборг
  • Реформиране на общи политики: ОСП и политика по риболова
  • Допълване между държавната помощ и политиката за сближаване
  • Правосъдие и вътрешни работи: подобряване на условията за развитие
  • Възприемане на политиките на Общността на регионално ниво
 • Част 4 — Въздействие и добавена стойност на структурните политики (pdf 1.02Mb)

  • Въведение
  • Структурни интервенции в региони по Цел 1: растеж, конвергенция и интеграция
  • Насърчаване на заетост, образование и обучение чрез ЕСФ
  • Инициативи на общността: насърчаване на сътрудничеството и работата в мрежи
  • Подобряване на ефективността на методите за управление
  • Разширяване и политика за сближаване: бъдещите предизвикателства
  • Дебатът за бъдещето на политиката за сближаване
  • Статистически анекс към Част 4 

Last modified on