Pomembno pravno obvestilo
 
  Evropska komisija > Regionalna politika


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Slovarček izrazov | Iskalnik | Kontakt | Poštni seznami  

Pregled uredb za kohezijsko in regionalno politiko za obdobje 2007–2013

 


Več rasti in delovnih mest za vse regije in mesta Evropske unije – to je glavno sporočilo kohezijske politike in njenih instrumentov za obdobje 2007–2013. V teh letih bo podpori regionalnih načrtov za rast in spodbujanju novih delovnih mest namenjenih 308 milijard EUR (v cenah iz leta 2004), kar bo največja naložba EU doslej prek kohezijskih instrumentov. 82 % vseh sredstev bo dodeljenih cilju „konvergence“, v okviru katerega so do sredstev upravičene najrevnejše države članice in regije. V ostalih regijah bo približno 16 % sredstev strukturnih skladov namenjenih podpori inovacijam, trajnostnemu razvoju, boljši dostopnosti in projektom usposabljanja v okviru cilja „regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja“. Preostalih 2,5 % bo na voljo za čezmejno, transnacionalno in medregijsko sodelovanje v okviru cilja „evropskega teritorialnega sodelovanja“.

Pregled uredb za kohezijsko in regionalno politiko za obdobje 2007–2013

Cohesion Policy 2007-2013 Commentaries and Official Texts

Členi 158–162 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti določajo, da mora Unija spodbujati vsesplošni skladni razvoj ter krepiti ekonomsko in socialno kohezijo z zmanjševanjem razvojnih neskladij med regijami. Pravna podlaga instrumentov za dosego teh ciljev za obdobje 2007–2013 je sklop petih uredb, ki sta jih Svet in Evropski parlament sprejela julija 2006:
Q&A:
Memo:

Splošna uredba določa skupna načela, pravila in standarde za izvajanje treh kohezijskih instrumentov, Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Kohezijskega sklada. Na podlagi načela skupnega upravljanja med Unijo ter državami članicami in regijami ta uredba določa prenovljeni postopek načrtovanja programov, ki temelji na strateških smernicah Skupnosti za kohezijo in njihovem spremljanju, ter skupne standarde za finančno upravljanje, nadzor in vrednotenje. Prenovljeni sistem izvajanja bo zagotovil preprostejše, sorazmerno in bolj decentralizirano upravljanje strukturnih skladov in Kohezijskega sklada.

Corrigendum (01/09/2006) :

Addendum: Bălgarja / România - (CE) 1989/2006 - (21/12/2006)

Corrigendum (02/02/2007) :

Corrigendum (07/06/2007) :

Corrigendum (26/06/2007) :

Corrigendum (12/11/2008) :

(CE) 1341/2008 (18/12/2008) :

(CE) 284/2009 (07/04/2009)

(CE) 539/2010 (16/06/2010)

Uredba o Evropskem skladu za regionalni razvoj (ESRR) opredeljuje njegovo vlogo in področja pomoči, kot je spodbujanje javnih in zasebnih naložb za zmanjševanje regionalnih neskladij po Uniji. ESRR bo podpiral programe za regionalni razvoj, gospodarske spremembe, večjo konkurenčnost in ozemeljsko sodelovanje po EU. Prednost pri financiranju imajo raziskave, inovacije, varstvo okolja in preprečevanje tveganj, pomembno vlogo pa ohranjajo naložbe v infrastrukturo, zlasti v najmanj razvitih regijah.

Corrigendum (01/03/2008) :

Corrigendum (12/11/2008) :

(CE) 397/2009 (21/05/2009):

(UE) 437/2010 (19/05/2010)

cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt sk sl

Evropski socialni sklad (ESS) se bo izvajal v skladu z evropsko strategijo zaposlovanja, osredotočen pa bo na štiri ključna področja: povečevanje prilagodljivosti delavcev in podjetij, povečevanje dostopa do zaposlitve in udeležbe na trgu dela, krepitev socialne vključenosti z bojem proti diskriminaciji in omogočanjem lažjega dostopa do trga dela prikrajšanim osebam ter spodbujanje partnerstva za reforme na področjih zaposlovanja in vključevanja.

(CE) 396/2009 (06/05/2009) :

Kohezijski sklad prispeva pomoč na področju okolja in vseevropskih prometnih omrežij. Uporablja se v državah članicah z bruto nacionalnim dohodkom (BND) manj kot 90 % povprečja Skupnosti, kar pomeni, da zajema nove države članice ter Grčijo in Portugalsko. Španija bo prehodno upravičena do Kohezijskega sklada. V novem obdobju bo Sklad poleg ESRR prispeval k večletnim naložbenim programom, ki se bodo upravljali decentralizirano, ne pa kot projekti, ki jih mora Komisija odobriti posamično.

Peta uredba uvaja Evropsko skupino za ozemeljsko sodelovanje (ESOS). Namen tega novega pravnega instrumenta je poenostaviti čezmejno, transnacionalno in/ali medregijsko sodelovanje med regionalnimi in lokalnimi organi. Ti organi bi izvajali programe ozemeljskega sodelovanja kot pravne osebe in na podlagi konvencije med sodelujočimi nacionalnimi, regionalnimi, lokalnimi ali drugimi javnimi organi.

--------------------------------------------------------

Uredba Evropske komisije o dodeljevanju sredstev iz strukturnih in kohezijskega sklada 2007-2013 vključuje sveženj podrobnih predpisov v zvezi z upravljanjem finančnih kohezijski instrumentov.

Corrigendum (15/02/2007)

Corrigendum (01/09/2009)

(UE) 832/2010 (17/09/2010)
cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt sk sl sv

VELIK PROJEKT

PRILOGA XXI : NALOŽBE V INFRASTRUKTURO

PRILOGA XXII : PRODUKTIVNE NALOŽBE

Guidelines on cohesion
Cooperation with Financial Institutions
Cohesion Policy and cities
Cohesion Instruments in your Country and Region