Ważna informacja prawna
 
  Komisja Europejska > Polityka Regionalna


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Glosariusz | Szukaj | Kontakt | Listy mailingowe  

Panorama rozporządzeń dotyczących polityki spójności i polityki regionalnej na lata 2007-2013

 


Większy wzrost gospodarczy i zatrudnienie we wszystkich regionach i miastach Unii Europejskiej – oto przewodnia myśl, jaka określa politykę spójności i jej instrumenty na lata 2007-2013. W tym okresie na rzecz programów wzrostu regionalnego oraz zachęcania do tworzenia nowych miejsc pracy zainwestuje się 308 miliardów euro (wartość wg cen z 2004 r.) – jest to jak dotąd największa z przekazanych poprzez instrumenty polityki spójności suma. W tym 82 % ogółu środków skoncentrowanych zostanie na celu „konwergencja”, obejmującym najbiedniejsze spośród regionów i państw członkowskich. W pozostałych regionach pomoc funduszy strukturalnych w około 16 % zostanie przeznaczona na wsparcie innowacji, zrównoważonego i trwałego rozwoju, projektów służących poprawie dostępności regionów i projektów szkoleniowych w ramach celu „Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie”. Kolejne 2,5 % środków zostanie zarezerwowane dla potrzeb współpracy transgranicznej, ponadnarodowej i międzyregionalnej objętej celem „Europejska współpraca terytorialna”.

Panorama rozporządzeń dotyczących polityki spójności i polityki regionalnej na lata 2007-2013

Cohesion Policy 2007-2013 Commentaries and Official Texts

Artykuły 158-162 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską stanowią, że Unia wspiera harmonijny rozwój całej Wspólnoty i wzmacnia jej spójność gospodarczą i społeczną poprzez zmniejszanie dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów. W latach 2007-2013, podstawę prawną instrumentów służących tym celom stanowi pakiet pięciu rozporządzeń, przyjętych przez Radę i Parlament Europejski w lipcu 2006 r.:
Q&A:
Memo:

Rozporządzenie ogólne określa wspólne zasady, przepisy i normy wdrażania trzech narzędzi spójności, jakimi są Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS) oraz Fundusz Spójności. W oparciu o zasadę wspólnego zarządzania przez Unię, państwa członkowskie i regiony, wymienione rozporządzenie określa nową procedurę programowania opartą na strategicznych wytycznych Wspólnoty dotyczących spójności wraz z wynikającymi z nich działaniami następczymi, jak również wspólne normy zarządzania finansami, kontroli i oceny. Zreformowany system realizacji zapewnia prostsze, proporcjonalne i bardziej zdecentralizowane zarządzanie funduszami strukturalnymi oraz Funduszem Spójności.

Corrigendum (01/09/2006) :

Addendum: Bălgarja / România - (CE) 1989/2006 - (21/12/2006)

Corrigendum (02/02/2007) :

Corrigendum (07/06/2007) :

Corrigendum (26/06/2007) :

Corrigendum (12/11/2008) :

(CE) 1341/2008 (18/12/2008) :

(CE) 284/2009 (07/04/2009)

(CE) 539/2010 (16/06/2010)

Rozporządzenie o Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) określa jego rolę oraz sfery działania, do których należy wspieranie prywatnych i publicznych inwestycji służących zmniejszeniu dysproporcji dzielących regiony Unii. EFRR wesprze programy na rzecz rozwoju regionalnego, przemiany gospodarcze, wzmożoną konkurencyjność i współpracę terytorialną w całej UE. Zasadnicze priorytety finansowania obejmują badania i innowacje, zagadnienia ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom, jednak inwestycje w infrastrukturę zachowają istotną rolę, w szczególności w regionach najsłabiej rozwiniętych.

Corrigendum (01/03/2008) :

Corrigendum (12/11/2008) :

(CE) 397/2009 (21/05/2009):

(UE) 437/2010 (19/05/2010)
cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt sk sl sv

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) będzie nadal wdrażany zgodnie z europejską strategią na rzecz zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem czterech kluczowych obszarów, to jest: zwiększanie zdolności dostosowawczych pracowników i przedsiębiorstw, poprawa dostępności zatrudnienia i poszerzanie uczestnictwa w rynku pracy, umacnianie integracji społecznej poprzez zwalczanie dyskryminacji i ułatwienia w dostępie do rynku pracy dla osób w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz propagowanie partnerstwa na rzecz reform w sferze integracji i zatrudnienia.

(CE) 396/2009 (06/05/2009) :

Fundusz Spójności przyczynia się do interwencji w dziedzinie ochrony środowiska i transeuropejskich sieci transportowych. Ma on zastosowanie do państw członkowskich o dochodzie narodowym brutto (DNB) poniżej 90% średniej wspólnotowej – co oznacza, że obejmuje każde z nowych państw członkowskich, a także Grecję i Portugalię. Hiszpanii przysługuje jedynie przejściowe zakwalifikowanie do pomocy z Funduszu Spójności. W nowym okresie Fundusz będzie, obok EFRR, wspierał raczej wieloletnie programy inwestycyjne zarządzane w sposób zdecentralizowany aniżeli indywidualne projekty podlegające zatwierdzeniu na poziomie Komisji.

Piąte z rozporządzeń wprowadza Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT).Celem tego nowego instrumentu prawnego jest usprawnienie współpracy transgranicznej, ponadnarodowej i międzyregionalnej łączącej władze regionalne i lokalne. Ugrupowaniu nadana zostanie osobowość prawna w zakresie wdrażania programów współpracy terytorialnej, oparta na konwencji zawartej między uczestniczącymi władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi oraz innymi władzami publicznymi.

--------------------------------------------------------

Rozporządzenie Komisji Europejskiej dotyczące wykorzystania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2007-2013 stanowi jeden zbiór szczegółowych przepisów w zakresie zarządzania instrumentami finansowymi dla spójności.

Corrigendum (15/02/2007)

Corrigendum (01/09/2009)

(UE) 832/2010 (17/09/2010)
cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt sk sl sv

DUŻY PROJEKTWNIOSEK

ZAŁĄCZNIK XXI : INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ

ZAŁĄCZNIK XXII : INWESTYCJE PRODUKCYJNE

Wytyczne dla spójności
Współpraca z instytucjami finansowymi
Polityka spójności a miasta
Cohesion Instruments in your Country and Region