BELANGRIJKE JURIDISCHE MEDEDELING - Voor de informatie op deze site gelden eenclausule van niet-aansprakelijkheiden een verklaring betreffende het auteursrecht
 
  Europese Commissie > Regionaal beleid


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Glossarium | Zoeken | Contact | Mailing lists 

Een overzicht van de verordeningen over het regionaal en cohesiebeleid voor de periode 2007-2013

 


Meer groei en banen in alle regio's en steden van de Europese Unie – dat is de kernboodschap van het cohesiebeleid en de cohesie-instrumenten voor de periode 2007-2013. In die periode zal de EU via deze instrumenten een recordbedrag van 308 miljard euro (tegen prijzen van 2004) investeren in projecten die de regionale groei en nieuwe werkgelegenheid moeten bevorderen. 82% daarvan is bestemd voor de convergentiedoelstelling, die ten goede komt aan de armste lidstaten en regio's. Voor de overige regio's is er de doelstelling regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid, waarvoor rond 16% van de middelen uit de structuurfondsen beschikbaar is om innovatie, duurzame ontwikkeling, betere bereikbaarheid en opleidingsprojecten te steunen. Tot slot is er nog 2,5% voor grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking in het kader van de doelstelling Europese territoriale samenwerking.

Een overzicht van de verordeningen over het regionaal en cohesiebeleid voor de periode 2007-2013

Cohesion Policy 2007-2013 Commentaries and Official Texts

In de artikelen 158 tot en met 162 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap is vastgelegd dat de Unie een harmonische ontwikkeling in de gehele Gemeenschap moet bevorderen en de economische en sociale samenhang door verkleining van de verschillen tussen de regio's moet versterken. De juridische basis voor de instrumenten om dit in de periode 2007-2013 te bereiken, wordt gevormd door een pakket van vijf verordeningen die in juli 2006 door de Raad en het Europees Parlement zijn aangenomen:
Q&A:
Memo:

Een algemene verordening legt de gemeenschappelijke beginselen, regels en normen vast voor de uitvoering van de drie cohesie-instrumenten: het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Cohesiefonds. Op basis van het principe van gedeeld beheer tussen de EU en de lidstaten en regio's legt de verordening een nieuwe programmeringsprocedure vast, waarbij van de communautaire strategische richtsnoeren voor het cohesiebeleid wordt uitgegaan, alsmede gemeenschappelijke normen voor financieel beheer, toezicht en evaluatie. Door de herziening van het uitvoeringssysteem zal een eenvoudiger, evenredig en meer gedecentraliseerd beheer van de structuurfondsen en het Cohesiefonds mogelijk zijn.

Corrigendum (01/09/2006) :

Addendum: Bălgarja / România - (CE) 1989/2006 - (21/12/2006)

Corrigendum (02/02/2007) :

Corrigendum (07/06/2007) :

Corrigendum (26/06/2007) :

Corrigendum (12/11/2008) :

(CE) 1341/2008 (18/12/2008) :

(CE) 284/2009 (07/04/2009)

(CE) 539/2010 (16/06/2010)

In de verordening over het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) zijn de rol en actiegebieden van dit fonds vastgelegd, zoals de bevordering van openbare en particuliere investeringen om de verschillen tussen de regio's van de EU te verkleinen. Het EFRO zal overal in de EU steun verlenen voor programma's voor regionale ontwikkeling, economische verandering, verbetering van het concurrentievermogen en territoriale samenwerking. Financieringsprioriteiten daarbij zijn onderzoek, innovatie, milieubescherming en risicopreventie, maar ook infrastructuurinvesteringen, met name in de minst ontwikkelde regio's.

Corrigendum (01/03/2008) :

Corrigendum (12/11/2008) :

(CE) 397/2009 (21/05/2009):

(UE) 437/2010 (19/05/2010)
cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt sk sl sv

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) zal in overeenstemming met de Europese werkgelegenheidsstrategie worden geïmplementeerd en daarbij vooral op vier gebieden gericht zijn: vergroting van het aanpassingsvermogen van werknemers en bedrijven, verbetering van de toegang tot en participatie op de arbeidsmarkt, verbetering van de sociale integratie door de bestrijding van discriminatie en een betere toegang tot de arbeidsmarkt voor kansarmen, en bevordering van partnerschappen voor hervorming op het gebied van werkgelegenheid en integratie.

(CE) 396/2009 (06/05/2009) :

Het Cohesiefonds draagt bij aan de steunverlening op het gebied van het milieu en de trans-Europese vervoersnetwerken. Het is bestemd voor lidstaten met een bruto nationaal inkomen (BNI) dat minder dan 90% van het EU-gemiddelde bedraagt, dus voor de nieuwe lidstaten en Griekenland en Portugal. Bij wijze van overgangsregeling komt ook Spanje voor steun uit het Cohesiefonds in aanmerking. In de periode 2007-2013 zal het fonds samen met het EFRO steun verlenen voor meerjarige, gedecentraliseerd beheerde investeringsprogramma’s, in plaats van voor individuele projecten die telkens door de Commissie moeten worden goedgekeurd.

De vijfde verordening betreft een nieuw rechtsinstrument, de Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS).Doel hierbij is de grensoverschrijdende, transnationale en/of interregionale samenwerking tussen regionale en plaatselijke overheden te vergemakkelijken. De EGTS bezit rechtspersoonlijkheid voor de uitvoering van programma's voor territoriale samenwerking op basis van een overeenkomst tussen de deelnemende nationale, regionale, plaatselijke en andere overheden.

--------------------------------------------------------

De verordening van de Europese Commissie over de toepassing van de Structuurfondsen en het Cohesiefonds 2007-2013 vertegenwoordigt een geheel van gedetailleerde regels betreffende het beheer van de financiële cohesie-instrumenten.

Corrigendum (15/02/2007)

Corrigendum (01/09/2009)

(UE) 832/2010 (17/09/2010)
cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt sk sl sv

GROOT PROJECT

BIJLAGE XXI : INFRASTRUCTUURINVESTERINGEN

BIJLAGE XXII : PRODUCTIEGERICHTE INVESTERING

Guidelines on cohesion
Cooperation with Financial Institutions
Cohesion Policy and cities
Cohesion Instruments in your Country and Region