Svarbus teisinis pranešimas
 
  Europos Komisija > Regioninė politika


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Žodynas | Paieška | Kontaktai | Išsiuntimo žiniaraštis  

2007–2013 m. sanglaudos ir regioninės politikos reglamentų apžvalga

 


Spartesnis augimas ir daugiau darbo vietų visuose Europos Sąjungos regionuose ir miestuose – tokia sanglaudos politikos ir jos priemonių esmė 2007–2013 m. laikotarpiu. Siekdama remti regionų augimo darbotvarkes ir skatinti darbo vietų kūrimą, ES per sanglaudos politikos priemones šiuo laikotarpiu investuos daugiau nei bet kada iki šiol – 308 mlrd. EUR (2004 m. kainomis). 82 % šios sumos bus skirta konvergencijos tikslui, t. y. pačioms neturtingiausioms valstybėms narėms ir regionams. Likusiuose regionuose maždaug 16 % struktūrinių fondų lėšų bus skirta naujovėms, darniam vystymuisi, geresniam prieinamumui ir mokymo projektams pagal regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslą remti. Siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo, 2,5 % skiriama tarpvalstybiniam, tarptautiniam ir regionų bendradarbiavimui.

2007–2013 m. sanglaudos ir regioninės politikos reglamentų apžvalga

Cohesion Policy 2007-2013 Commentaries and Official Texts

Europos Bendrijų steigimo sutarties 158–162 straipsniuose numatyta, kad Sąjunga, remdama visuotinę harmoningą plėtrą ir stiprindama ekonominę bei socialinę sanglaudą, turėtų mažinti regionų plėtros lygio skirtumus. Šių tikslų siekimo priemonių teisinis pagrindas 2007–2013 m. laikotarpiu bus penki 2006 m. liepos mėn. Tarybos ir Europos Parlamento priimti reglamentai:
Q&A:
Memo:

Bendrajame reglamente nustatomi trijų sanglaudos politikos priemonių – Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), Europos socialinio fondo (ESF) ir Sanglaudos fondo – bendrieji veiklos principai, taisyklės ir standartai. Remiantis Sąjungos, valstybių narių ir regionų taikomu bendro valdymo principu, šiame reglamente numatomas Bendrijos sanglaudos politikos strateginėmis gairėmis ir su jomis susijusiais dokumentais pagrįstas atnaujintas programavimo procesas, taip pat nustatomi bendrieji finansų valdymo, kontrolės ir vertinimo standartai. Pertvarkyta įgyvendinimo sistema leis paprasčiau, proporcingai ir decentralizuotai valdyti struktūrinius fondus ir Sanglaudos fondą.

Corrigendum (01/09/2006) :

Addendum: Bălgarja / România - (CE) 1989/2006 - (21/12/2006)

Corrigendum (02/02/2007) :

Corrigendum (07/06/2007) :

Corrigendum (26/06/2007) :

Corrigendum (12/11/2008) :

(CE) 1341/2008 (18/12/2008) :

(CE) 284/2009 (07/04/2009)

(CE) 539/2010 (16/06/2010)

Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) reglamente apibrėžtas jo vaidmuo ir intervencijos sritys, pavyzdžiui, skatinant valstybės ir privačias investicijas, padedančias mažinti skirtumus tarp Sąjungos regionų. ERPF rems programas, skirtas regionų plėtrai, ekonominiams pokyčiams, konkurencingumui ir teritoriniam bendradarbiavimui visoje ES stiprinti. Finansavimo prioritetai yra šie moksliniai tyrimai, naujovės, aplinkosaugos klausimai ir rizikos prevencija, daug dėmesio skiriama infrastruktūrai, ypač mažiausiai išsivysčiusiuose regionuose.

Corrigendum (01/03/2008) :

Corrigendum (12/11/2008) :

(CE) 397/2009 (21/05/2009):

(UE) 437/2010 (19/05/2010)
cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt sk sl sv

Europos socialinio fondo (ESF) priemonės bus įgyvendinamos kartu su Europos užimtumo strategija sutelkiant dėmesį į keturias pagrindines sritis: darbuotojų ir įmonių gebėjimo prisitaikyti didinimas, geresnių įsidarbinimo sąlygų sudarymas bei aktyvesnis dalyvavimas darbo rinkoje, socialinės integracijos skatinimas kovojant su diskriminacija ir lengvinant socialiai pažeidžiamų žmonių galimybes dalyvauti darbo rinkoje, partnerystės skatinimas vykdant užimtumo ir integracijos sričių reformą.

(CE) 396/2009 (06/05/2009) :

Sanglaudos fondo priemonėmis prisidedama prie intervencijų aplinkos ir transeuropinių transporto tinklų srityse. Šios priemonės taikomos toms valstybėms narėms, kurių bendrosios nacionalinės pajamos (BNP) yra mažesnės kaip 90 % Bendrijos vidurkio, t. y. visoms naujosioms valstybėms narėms, taip pat Graikijai ir Portugalijai. Laikinai Sanglaudos fondo priemonės bus taikomos ir Ispanijai. Naujuoju laikotarpiu nereikės laukti, kol Komisija atskirai patvirtins kiekvieną projektą – Sanglaudos fondas kartu su ERPF finansuos decentralizuotai valdomas daugiametes investicijų programas.

Penktajame reglamente pristatoma Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė (ETBG).Šios naujos teisinės priemonės tikslas – palengvinti regionų ir vietos valdžios institucijų tarpvalstybinį, tarptautinį ir (arba) regionų bendradarbiavimą. Šiai grupei suteikiamas juridinio asmens statusas, kad ji, remdamasi dalyvaujančių nacionalinių, regioninių, vietos ir kitų valstybinių institucijų pasirašyta konvencija, galėtų įgyvendinti teritorinio bendradarbiavimo programas.

--------------------------------------------------------

Europos Komisijos reglamentas dėl struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo naudojimo 2007–2013 metams yra vientisas detalių taisyklių, apibrėžiančių finansinių sanglaudos priemonių administravimą, rinkinys.

Corrigendum (15/02/2007)

Corrigendum (01/09/2009)

(UE) 832/2010 (17/09/2010)
cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt sk sl sv

STAMBIAM PROJEKTUI

XXI PRIEDAS : INVESTICIJOS Į INFRASTRUKTŪRĄ

XXII PRIEDAS - INVESTICIJA Į GAMYBĄ

 

Guidelines on cohesion
Cooperation with Financial Institutions
Cohesion Policy and cities
Cohesion Instruments in your Country and Region