Tähtis õiguslik teave
 
  Euroopa Komisjon > Regionaalpoliitika


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Glossaar | Otsi | Kontakt | Meililistid  

Ülevaade ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitika määrustest aastateks 2007–2013

 


Suurem majanduskasv ja rohkem töökohti Euroopa Liidu kõigis piirkondades ja linnades – see on ühtekuuluvuspoliitika ja selle vahendite keskne sõnum ajavahemikul 2007–2013. Nimetatud perioodil investeeritakse piirkondlike arenguplaanide toetamiseks ja töökohtade loomise edendamiseks 308 miljardit eurot (2004. aasta hindades), mis on läbi aegade kõige suurem summa, mida EL on ühtekuuluvusvahendite kaudu eraldanud. 82% kogu summast suunatakse lähenemiseesmärgile, mille raames on abikõlblikud kõige vaesemad liikmesriigid ja piirkonnad. Ülejäänud regioonides suunatakse umbes 16% struktuurifondidest piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi raames innovatsiooni, jätkusuutliku arengu, parema juurdepääsu ja koolitusprogrammide toetuseks. 2,5% summadest on mõeldud piiriülese, rahvusvahelise ja piirkondadevahelise koostöö edendamiseks Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi raames.

Ülevaade ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitika määrustest aastateks 2007–2013

Cohesion Policy 2007-2013 Commentaries and Official Texts

Euroopa ühenduste asutamislepingu artiklites 158–162 on sätestatud, et liit peab edendama igakülgset harmoonilist arengut ning tugevdama majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust, vähendades regioonide arengutasemete erinevusi. Nimetatud eesmärkide saavutamiseks mõeldud vahendid põhinevad aastatel 2007–2013 õiguslikult viiel määrusel, mille nõukogu ja Euroopa Parlament võtsid vastu 2006. aasta juulis:
Q&A:
Memo:

Üldmäärus määratleb kolme ühtekuuluvusvahendi (Euroopa Regionaalarengufondi (ERF), Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) ja Ühtekuuluvusfondi) rakendamise ühised põhimõtted, eeskirjad ja standardid. Lähtuvalt põhimõttest, et Euroopa Liit haldab fonde koostöös liikmesriikide ja piirkondadega, kehtestatakse antud määrusega uus programmitöö kord, mis põhineb ühenduse ühtekuuluvuse strateegilistel suunistel ja suuniste järgmise järelevalvel ning ühistel finantshalduse, kontrollimise ja hindamise standarditel. Reformitud töösüsteem tagab lihtsama, proportsionaalsema ja detsentraliseerituma struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi haldamise.

Corrigendum (01/09/2006) :

Addendum: Bălgarja / România - (CE) 1989/2006 - (21/12/2006)

Corrigendum (02/02/2007) :

Corrigendum (07/06/2007) :

Corrigendum (26/06/2007) :

Corrigendum (12/11/2008) :

(CE) 1341/2008 (18/12/2008) :

(CE) 284/2009 (07/04/2009)

(CE) 539/2010 (16/06/2010)

Euroopa Regionaalarengufondi (ERF) määrus määratleb regionaalarengufondi ülesanded ja sekkumisvaldkonnad, milleks on muu hulgas riiklike ja erainvesteeringute soodustamine, mis aitab vähendada piirkondlikke erinevusi Euroopa Liidus. ERF toetab programme, mis on suunatud piirkondlikule arengule, majanduslikele muutustele, tugevamale konkurentsivõimele ja territoriaalsele koostööle kogu EL-is. Eelistatud rahastamisvaldkondadeks on teadustegevus, innovatsioon, keskkonnakaitse ja riskiennetus, samuti on tähtsal kohal investeeringud infrastruktuuri, eriti vähimarenenud piirkondades.

Corrigendum (01/03/2008) :

Corrigendum (12/11/2008) :

(CE) 397/2009 (21/05/2009):

(UE) 437/2010 (19/05/2010)
cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt sk sl sv

Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) määrust rakendatakse kooskõlas Euroopa tööhõivestrateegiaga ning see keskendub neljale valdkonnale: töötajate ja ettevõtete kohanemisvõime parandamine, töö saamise ja tööturul osalemise parandamine, sotsiaalse kaasatuse suurendamine, võideldes diskrimineerimise vastu ja hõlbustades tõrjutud inimeste pääsemist tööturule, ning koostöö edendamine, et reformida tööhõive ja sotsiaalse kaasatuse valdkonda.

(CE) 396/2009 (06/05/2009) :

Ühtekuuluvusfond toetab sekkumistegevusi keskkonna ja üle-euroopaliste transpordivõrgustike valdkonnas. Määrust kohaldatakse liikmesriikide suhtes, mille rahvamajanduse kogutulu on väiksem kui 90% ühenduse keskmisest, st uute liikmesriikide ning Kreeka ja Portugali suhtes. Hispaania on Ühtekuuluvusfondi toetustele abikõlblik üleminekuetapis. Uuel perioodil toetatakse Ühtekuuluvusfondi ja ERF-i kaudu mitmeaastaseid investeerimisprogramme, mille puhul ei ole iga üksiku projekti jaoks vajalik komisjoni heakskiit, vaid mida juhitakse detsentraliseeritumal viisil.

Viies määrus käsitleb Euroopa territoriaalse koostöö rühmitist (ETKR). Selle uue õigusakti eesmärk on lihtsustada piiriülest, rahvusvahelist ja/või piirkondadevahelist koostööd piirkondlike ja kohalike ametivõimude vahel. Nimetatud ametivõimudele antakse riiklike, piirkondlike, kohalike ja teiste avalike ametivõimude vahel kokku lepitud konventsioonil põhinevate territoriaalse koostöö programmide elluviimiseks juriidilise isiku õigused.

--------------------------------------------------------

Euroopa Komisjoni Struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi rakendusmääruses aastateks 2007-2013 on toodud ühtekuuluvuspoliitika rahastamisvahendite haldamise ühtsed üksikasjalised eeskirjad.

Corrigendum (15/02/2007)

Corrigendum (01/09/2009)

(UE) 832/2010 (17/09/2010)
cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt sk sl sv

SUURPROJEKTI

XXI LISA : INFRASTRUKTUURI INVESTEERING

XXII LISA : TOOTLIK INVESTEERING

Guidelines on cohesion
Cooperation with Financial Institutions
Cohesion Policy and cities
Cohesion Instruments in your Country and Region