ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - Ως προς  τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση απο κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται copyright notice
 
  Ευρωπαϊκή Επιτροπή > Περιφερειακή πολιτική


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Γλωσσάριο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Mailing lists 

επισκόπηση των κανονισμών σχετικά με την πολιτική συνοχής και την περιφερειακή πολιτική για την περίοδο 2007-2013

 


Περισσότερη ανάπτυξη και απασχόληση για όλες τις περιφέρειες και τις πόλεις της ΕΕ – το μήνυμα αυτό θα βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής συνοχής και των μέσων της μεταξύ των ετών 2007 και 2013. Κατά την περίοδο αυτή η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής επένδυση της ΕΕ μέσω των διαρθρωτικών ταμείων θα ανέλθει σε 308 δισεκατομμύρια ευρώ (σε τιμές του 2004) για τη στήριξη των σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης και για την ενθάρρυνση της απασχόλησης. Το 82% των συνολικών κονδυλίων θα επικεντρωθεί στο στόχο «σύγκλιση», στο πλαίσιο του οποίου είναι επιλέξιμα τα φτωχότερα κράτη μέλη. Στις υπόλοιπες περιφέρειες το 16% περίπου των διαρθρωτικών ταμείων θα έχει σκοπό να στηρίξει την καινοτομία, την αειφόρο ανάπτυξη, τα σχέδια για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της κατάρτισης στο πλαίσιο του στόχου «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση». Τέλος, το υπόλοιπο 2,5% διατίθεται για τη διασυνοριακή, διεθνική και διαπεριφερειακή συνεργασία βάσει του στόχου «ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία».

επισκόπηση των κανονισμών σχετικά με την πολιτική συνοχής και την περιφερειακή πολιτική για την περίοδο 2007-2013

Cohesion Policy 2007-2013 Commentaries and Official Texts

Τα άρθρα 158-162 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ορίζουν ότι η Ένωση πρέπει να προάγει την αρμονική ανάπτυξη του συνόλου της και να ενισχύει την οικονομική και κοινωνική συνοχή με τη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών. Για την περίοδο 2007-2013, τη νομική βάση των μέσων για την επίτευξη των στόχων αυτών συνιστούν πέντε κανονισμοί που εξέδωσαν το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 2006:
Q&A:
Memo:

Ο γενικός κανονισμός ορίζει κοινές αρχές, κανόνες και πρότυπα για την εφαρμογή των τριών μέσων συνοχής, δηλ. του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής. Με βάση την αρχή της κοινής διαχείρισης μεταξύ της Ένωσης, των κρατών μελών και των περιφερειών, ο κανονισμός αυτός καθορίζει μια νέα διαδικασία προγραμματισμού, η οποία βασίζεται στις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή και στην παρακολούθηση της εφαρμογής τους καθώς και σε κοινά πρότυπα χρηματοδοτικής διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης. Με τη μεταρρύθμιση του συστήματος υλοποίησης, η διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής αφενός θα απλουστευθεί, αφετέρου θα γίνει αναλογική και θα αποκεντρωθεί.

Corrigendum (01/09/2006) :

Addendum: Bălgarja / România - (CE) 1989/2006 - (21/12/2006)

Corrigendum (02/02/2007) :

Corrigendum (07/06/2007) :

Corrigendum (26/06/2007) :

Corrigendum (12/11/2008) :

(CE) 1341/2008 (18/12/2008) :

(CE) 284/2009 (07/04/2009)

(CE) 539/2010 (16/06/2010)

Ο κανονισμός για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καθορίζει το ρόλο του τελευταίου και τα πεδία παρεμβάσεων, όπως η προώθηση των κρατικών και ιδιωτικών επενδύσεων που συμβάλλουν στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων στην Ένωση. Το ΕΤΠΑ θα στηρίξει προγράμματα που εστιάζονται στην περιφερειακή ανάπτυξη, τις οικονομικές αλλαγές, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την εδαφική συνεργασία στο σύνολο της ΕΕ. Στους τομείς προτεραιότητας για χρηματοδότηση ανήκουν η έρευνα, η καινοτομία, η περιβαλλοντική προστασία και η πρόληψη των κινδύνων, ενώ σημαντικό ρόλο διατηρούν οι επενδύσεις στις υποδομές, ιδιαίτερα στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.

Corrigendum (01/03/2008) :

Corrigendum (12/11/2008) :

(CE) 397/2009 (21/05/2009):

(UE) 437/2010 (19/05/2010)
cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt sk sl sv

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) θα αξιοποιηθεί σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και θα εστιάζεται σε τέσσερις κύριους τομείς: την αύξηση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης με την καταπολέμηση των διακρίσεων και με τη διευκόλυνση της πρόσβασης των μειονεκτούντων ατόμων στην αγορά εργασίας, καθώς και την προώθηση συμπράξεων για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στους τομείς της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης.

(CE) 396/2009 (06/05/2009) :

Το Ταμείο Συνοχής συμβάλλει στις παρεμβάσεις στον τομέα του περιβάλλοντος και στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Καλύπτει τα κράτη μέλη με ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕγχΠ) κάτω του 90% του κοινοτικού μέσου όρου, δηλ. τα νέα κράτη μέλη καθώς και την Ελλάδα και την Πορτογαλία. Η Ισπανία θα είναι επιλέξιμη για το Ταμείο Συνοχής σε μεταβατική βάση. Κατά τη νέα περίοδο το Ταμείο Συνοχής θα συμμετέχει, μαζί με το ΕΤΠΑ, σε πολυετή επενδυτικά προγράμματα με αποκεντρωμένη διαχείριση και δεν θα χρειάζεται να υποβάλλονται μεμονωμένα σχέδια προς έγκριση από την Επιτροπή.

Ο πέμπτος κανονισμός εισάγει τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ).Σκοπός του νέου αυτού νομικού μέσου είναι η διευκόλυνση της διασυνοριακής, διεθνικής και/ή διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ των περιφερειακών και των τοπικών αρχών. Οι εν λόγω αρχές θα διαθέτουν νομική προσωπικότητα για την εφαρμογή προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας με βάση σύμβαση που θα συνάπτουν οι συμμετέχουσες εθνικές, περιφερειακές, τοπικές ή άλλες αρχές.

--------------------------------------------------------

Ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής την περίοδο 2007-2013 αποτελεί ενιαίο σύνολο λεπτομερών κανόνων που αφορούν τη διαχείριση των χρηματοδοτικών μέσων της συνοχής.

Corrigendum (15/02/2007)

Corrigendum (01/09/2009)

(UE) 832/2010 (17/09/2010)
cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt sk sl sv

ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXI : ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXII : ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

 

Guidelines on cohesion
Cooperation with Financial Institutions
Cohesion Policy and cities
Cohesion Instruments in your Country and Region