VIKTIGT RÄTTSLIGT MEDDELANDE: Informationen på denna webbplats omfattas av enansvarsfriskrivningoch ettmeddelande om upphovsrätt
 


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Ordbok | Sökning | Kontaktperson | Mailing lists 

Gemenskapens strategiska riktlinjer för sammanhållning 2007-2013

 

Cohesion 2007-2013Gemenskapens strategiska riktlinjer innehåller sammanhållningspolitikens principer och prioriteringar och anger hur EU-regionerna fullt ut kan utnyttja de 308 miljarder som ställts till förfogande för nationella och regionala stödprogram under de närmaste sju åren. Nationella myndigheter kan använda riktlinjerna som grund för utformning av sina nationella strategiska prioriteringar och planer för 2007-2013, de så kallade Nationella Strategiska Referensramverken (NSRF). Enligt riktlinjerna och i linje med den förnyade Lissabonstrategin bör de program som samfinansieras genom sammanhållningspolitiken försöka inrikta resurserna på följande tre prioriteringar:

  • förstärkning av attraktionskraften hos medlemsländer, regioner och städer genom förbättring av tillgängligheten, säkerställande av adekvat kvalitet och nivå på tjänster och bevarande av den miljömässiga potentialen;
  • uppmuntran av förnyelse, entreprenörskap och tillväxt av kunskapsekonomin genom forskning och förnyelseförmåga, inklusive ny informations- och kommunikationsteknik samt
  • • skapande av fler och bättre arbeten genom att locka fler människor till entreprenörverksamhet som skapar arbetstillfällen, förbättring av arbetares och företags anpassningsförmåga samt ökad investering i humankapital.

Riktlinjerna försöker skapa balans mellan de dubbla målsättningarna i tillväxt- och sysselsättningsagendan och den territoriella sammanhållningen. Det står alltså klart att det inte kan finnas något allmängiltigt förhållningssätt till de nya programmen.

Kommunikéns text:

Bakgrund

 

06 October 2006 Community Strategic Guidelines for Cohesion policy adopted
15-16 December 2005 The European Council reached agreement on the Financial Perspective 2007-2013
24 November 2005

Financing Growth and Cohesion in the Enlarged EU - Conference presenting two new initiatives: Joint Assistance to Support Projects in the European Regions (JASPERS) and Joint European Resources for Micro-Enterprises (JEREMIE)

10-13 October 2005 European Week of Regions and Cities - OPEN DAYS 2005
7 October 2005 Working document of Directorate-General Regional Policy summarising the results of the public consultation on the Community Strategic Guidelines for Cohesion, 2007-2013
29 September 2005 Territorial Cooperation Programmes 2007-2013
A two-day seminar will be held in Brussels on 28 and 29 September on the new ‘European territorial cooperation’ (ex-INTERREG) objective. The issues to be discussed will concern management questions for the future generation of cross-border, transnational and interregional programmes.

6 Juli 2005 Commission adopts Communication on the "Community Strategic Guidelines for Cohesion 2007-2013"
17 May 2005 Third Progress Report on Cohesion
11 May 2005 EP votes on Financial Perspective
3 March 2005 Conference : Cohesion and the Lisbon Agenda: The Role of the Regions
3 February 2005 Danuta Hübner : "Regional policy and the Lisbon agenda – Challenges and Opportunities" at the London School of Economics
2 February 2005 Contribution of the Structural Funds to the Lisbon objectives
2 February 2005 Commission launches ambitious Growth and Jobs strategy for the EU
28 January 2005 Latest European regional statistics confirm Commission’s proposal on Structural Funds for 2007-2013 - Map - List
15 July 2004 Questions and answers on the reform of Cohesion Policy and the Structural Funds 2007-2013
2004 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Financial Perspectives 2007 - 2013 : COM/2004/0487 final
 

 

 

 

Cohesion Policy 2007-13

 

 

Powerpoint Presentation:

 

 

 

 


-