Tähtis õiguslik teave
 


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Glossaar | Otsi | Kontakt | Meililistid  

Ühenduse ühtekuuluvuspoliitika strateegilised suunised aastateks 2007-2013

 

Cohesion 2007-2013Ühenduse strateegilised suunised sisaldavad ühtekuuluvuspoliitika põhimõtteid ja prioriteete ning näitavad võimalusi Euroopa piirkondadele riiklike ja piirkondlike programmide jaoks järgmiseks seitsmeks aastaks eraldatud € 308 miljardi tõhusaks kasutamiseks. Riigiasutuste jaoks on need suunised aluseks oma riiklike strateegiliste prioriteetide ja plaanide koostamiseks aastateks 2007-2013, nn riiklikud strateegilised tugiraamistikud (National Strategic Reference Frameworks, NSRFs). Vastavalt neile suunistele ja kooskõlas uuendatud Lissaboni strateegiaga peavad ühtekuuluvuspoliitika raames kaasfinantseeritavad programmid suunama vahendeid järgmisesse kolme prioriteetvaldkonda:

  • liikmesriikide, piirkondade ja linnade ligitõmbavuse parendamine kättesaadavaust suurendades, teenuste piisavat kvaliteeti ja taset tagades ning keskkonnapotentsiaali säilitades;
  • innovaatika, ettevõtluse ja teadmispõhise majanduse julgustamine teadusuuringute ja innovaatika vahenditega, kaasa arvatud uued side- ja infotehnoloogiad ; ja
  • uute ja paremate töökohtade loomine kaasates rohkem inimesi eraettevõtlusega tegelema, tõstes töötajate ja ettevõtete kohanemisvõimet ja suurendades investeeringuid inimkapitali.

Suuniste eesmärgiks on leida tasakaal majanduskasvu ja tööhõive ning territoriaalse ühtekuuluvuse omavahel seotud eemärkide vahel. Seega tunnistatakse, et ei tule kõne allagi lähenemine uutele programmidele suhtumisega “üks suurus sobib kõigile”.

Teadaande tekst:

Taust

 

06 October 2006 Community Strategic Guidelines for Cohesion policy adopted
15-16 December 2005 The European Council reached agreement on the Financial Perspective 2007-2013
24 November 2005

Financing Growth and Cohesion in the Enlarged EU - Conference presenting two new initiatives: Joint Assistance to Support Projects in the European Regions (JASPERS) and Joint European Resources for Micro-Enterprises (JEREMIE)

10-13 October 2005 European Week of Regions and Cities - OPEN DAYS 2005
7 October 2005 Working document of Directorate-General Regional Policy summarising the results of the public consultation on the Community Strategic Guidelines for Cohesion, 2007-2013
29 September 2005 Territorial Cooperation Programmes 2007-2013
A two-day seminar will be held in Brussels on 28 and 29 September on the new ‘European territorial cooperation’ (ex-INTERREG) objective. The issues to be discussed will concern management questions for the future generation of cross-border, transnational and interregional programmes.

6 Juli 2005 Commission adopts Communication on the "Community Strategic Guidelines for Cohesion 2007-2013"
17 May 2005 Third Progress Report on Cohesion
11 May 2005 EP votes on Financial Perspective
3 March 2005 Conference : Cohesion and the Lisbon Agenda: The Role of the Regions
3 February 2005 Danuta Hübner : "Regional policy and the Lisbon agenda – Challenges and Opportunities" at the London School of Economics
2 February 2005 Contribution of the Structural Funds to the Lisbon objectives
2 February 2005 Commission launches ambitious Growth and Jobs strategy for the EU
28 January 2005 Latest European regional statistics confirm Commission’s proposal on Structural Funds for 2007-2013 - Map - List
15 July 2004 Questions and answers on the reform of Cohesion Policy and the Structural Funds 2007-2013
2004 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Financial Perspectives 2007 - 2013 : COM/2004/0487 final
 

 

 

Cohesion Policy 2007-13

 

 

Powerpoint Presentation:

 

 

 

 


-