ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - Ως προς  τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση απο κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται copyright notice
 


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Γλωσσάριο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Mailing lists 

Κοινοτικοί Στρατηγικοί Προσανατολισμοί για τη Συνοχή 2007-2013

 

Cohesion 2007-2013Οι Κοινοτικοί Στρατηγικοί Προσανατολισμοί περιλαμβάνουν τις αρχές και τις προτεραιότητες για την πολιτική συνοχής και προτείνουν τρόπους με τους οποίους οι περιφέρειες της Ευρώπης μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από τα 308 δισ. ευρώ που διατίθενται για εθνικά και περιφερειακά προγράμματα ενισχύσεων κατά την επόμενη επταετία. Οι εθνικές αρχές θα χρησιμοποιήσουν τους προσανατολισμούς ως βάση για την κατάρτιση των δικών τους εθνικών στρατηγικών προτεραιοτήτων και σχεδιασμών για την περίοδο 2007-2013, των επονομαζόμενων Εθνικών Στρατηγικών Πλαισίων Αναφοράς. Σύμφωνα με τους προσανατολισμούς και την αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισαβόνας, τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσω της πολιτικής συνοχής θα πρέπει να προσανατολίσουν τους πόρους τους στις εξής τρεις προτεραιότητες:

  • βελτίωση της ελκυστικότητας των κρατών μελών, των περιφερειών και των πόλεων βελτιώνοντας την προσβασιμότητα, εξασφαλίζοντας επαρκή ποιότητα και επίπεδο υπηρεσιών και προστατεύοντας το περιβαλλοντικό τους δυναμικό,
  • ενθάρρυνση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης της οικονομίας της γνώσης με ικανότητες έρευνας και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, και
  • δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας προσελκύοντας περισσότερα άτομα στην επιχειρηματική δραστηριότητα, βελτιώνοντας την προσαρμοστικότητα εργαζόμενων και επιχειρήσεων και αυξάνοντας τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο.

Οι Προσανατολισμοί επιχειρούν να αναπτύξουν μια ισορροπία μεταξύ του διττού στόχου της πολιτικής για την ανάπτυξη και την απασχόληση και την εδαφική συνοχή. Με τον τρόπο αυτό, αναγνωρίζεται ότι τα νέα προγράμματα δεν ακολουθούν μια ενιαία για όλες τις περιπτώσεις προσέγγιση.

Κείμενο της Ανακοίνωσης :

Background

 

06 October 2006 Community Strategic Guidelines for Cohesion policy adopted
15-16 December 2005 The European Council reached agreement on the Financial Perspective 2007-2013
24 November 2005

Financing Growth and Cohesion in the Enlarged EU - Conference presenting two new initiatives: Joint Assistance to Support Projects in the European Regions (JASPERS) and Joint European Resources for Micro-Enterprises (JEREMIE)

10-13 October 2005 European Week of Regions and Cities - OPEN DAYS 2005
7 October 2005 Working document of Directorate-General Regional Policy summarising the results of the public consultation on the Community Strategic Guidelines for Cohesion, 2007-2013
29 September 2005 Territorial Cooperation Programmes 2007-2013
A two-day seminar will be held in Brussels on 28 and 29 September on the new ‘European territorial cooperation’ (ex-INTERREG) objective. The issues to be discussed will concern management questions for the future generation of cross-border, transnational and interregional programmes.

6 Juli 2005 Commission adopts Communication on the "Community Strategic Guidelines for Cohesion 2007-2013"
17 May 2005 Third Progress Report on Cohesion
11 May 2005 EP votes on Financial Perspective
3 March 2005 Conference : Cohesion and the Lisbon Agenda: The Role of the Regions
3 February 2005 Danuta Hübner : "Regional policy and the Lisbon agenda – Challenges and Opportunities" at the London School of Economics
2 February 2005 Contribution of the Structural Funds to the Lisbon objectives
2 February 2005 Commission launches ambitious Growth and Jobs strategy for the EU
28 January 2005 Latest European regional statistics confirm Commission’s proposal on Structural Funds for 2007-2013 - Map - List
15 July 2004 Questions and answers on the reform of Cohesion Policy and the Structural Funds 2007-2013
2004 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Financial Perspectives 2007 - 2013 : COM/2004/0487 final
 

 

 

Cohesion Policy 2007-13

 

 

Powerpoint Presentation:

 

 

 

 


-