Важна правна забележка
 


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Терминологичен речник | Търсене | Контакт | Пощенски списъци (за e-mail) 

Стратегическите насоки на Общността по отношение на сближаването за периода 2007-2013г.

Cohesion 2007-2013Стратегическите насоки на Общността съдържат принципите и приоритетите на кохезионната политика и очертават начините за пълно усвояване от европейските региони на 308 млрд. евро, предоставени на програмите за национално и регионално подпомагане през следващите седем години. Националните институции ще използват тези насоки като основа за разработване на своите национални стратегически приоритети и за планиране на периода 2007-2013г., т.нар. Национални стратегически референтни структури (NSRFs). Според тези насоки и съгласно ревизираната Лисабонска стратегия, съфинансираните от кохезионната политика програми трябва да насочат средствата към следните три приоритета:

  • подобряване на привлекателността на държавите-членки, регионите и градовете посредством повишаване на достъпността, осигуряване на адекватно качество и равнище на услугите и защитаване на потенциала на околната им среда;
  • насърчаване на новаторството, предприемчивостта и растежа на икономиката на знанието чрез научна дейност и иновации, включително нови информационни и комуникационни технологии; и
  • създаване на повече и по-добри работни места чрез привличане на повече хора в предприемчива заетост, подобряване на приспособимостта на работещите и предприятията и увеличаване на инвестициите в човешки капитал.

Насоките имат за цел да осигурят баланс между съвършено еднаквите цели на програмата за растеж и заетост и на териториалното сближаване. По този начин се признава, че не може да става въпрос за еднозначен подход към новите програми.

Текст на документа:

Предистория

06 October 2006 Community Strategic Guidelines for Cohesion policy adopted
15-16 December 2005 The European Council reached agreement on the Financial Perspective 2007-2013
24 November 2005

Financing Growth and Cohesion in the Enlarged EU - Conference presenting two new initiatives: Joint Assistance to Support Projects in the European Regions (JASPERS) and Joint European Resources for Micro-Enterprises (JEREMIE)

10-13 October 2005 European Week of Regions and Cities - OPEN DAYS 2005
7 October 2005 Working document of Directorate-General Regional Policy summarising the results of the public consultation on the Community Strategic Guidelines for Cohesion, 2007-2013
29 September 2005 Territorial Cooperation Programmes 2007-2013
A two-day seminar will be held in Brussels on 28 and 29 September on the new ‘European territorial cooperation’ (ex-INTERREG) objective. The issues to be discussed will concern management questions for the future generation of cross-border, transnational and interregional programmes.

6 Juli 2005 Commission adopts Communication on the "Community Strategic Guidelines for Cohesion 2007-2013"
17 May 2005 Third Progress Report on Cohesion
11 May 2005 EP votes on Financial Perspective
3 March 2005 Conference : Cohesion and the Lisbon Agenda: The Role of the Regions
3 February 2005 Danuta Hübner : "Regional policy and the Lisbon agenda – Challenges and Opportunities" at the London School of Economics
2 February 2005 Contribution of the Structural Funds to the Lisbon objectives
2 February 2005 Commission launches ambitious Growth and Jobs strategy for the EU
28 January 2005 Latest European regional statistics confirm Commission’s proposal on Structural Funds for 2007-2013 - Map - List
15 July 2004 Questions and answers on the reform of Cohesion Policy and the Structural Funds 2007-2013
2004 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Financial Perspectives 2007 - 2013 : COM/2004/0487 final
 

 

 

Cohesion Policy 2007-13

 

 

Powerpoint Presentation:

 

 

 

 


-