VIKTIGT RÄTTSLIGT MEDDELANDE: Informationen på denna webbplats omfattas av enansvarsfriskrivningoch ettmeddelande om upphovsrätt
 


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Ordbok | Sökning | Kontaktperson | Mailing lists 

Sammanhållningspolitik till stöd för tillväxt och sysselsättning: Strategiska riktlinjer på EU-nivå, 2007-2013

 

Som ett första steg för att få igång diskussionen om prioriteringarna för de europeiska utvecklingsprogrammens nästa runda offentliggjorde kommissionen den 6 juli 2005 ett förslag till strategiska riktlinjer på EU-nivå under benämningen ”Sammanhållningspolitik till stöd för tillväxt och sysselsättning: Strategiska riktlinjer på EU-nivå, 2007-2013”. I riktlinjerna fastställs ramar för nya program som stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF) och Sammanhållningsfonden.

Dessa program syftar till att främja en balanserad, harmonisk och hållbar utveckling i hela EU och förbättra de europeiska medborgarnas livskvalitet. Det verkliga testet för programmen i framtiden blir hur de bidrar till tillväxt och sysselsättning i linje med den nya Lissabonagendan, som medlemsstaterna antog vid rådets vårmöte i mars 2005.

Förslaget kommer att antas i sin slutliga version så snart Europaparlamentet och rådet har antagit de berörda lagtexterna.

Kommissionen uppmanar alla berörda parter, inklusive de europeiska regionala och lokala myndigheterna och sammanslutningar av dessa, att framföra sina synpunkter på detta meddelande.

Report on the public consultation

Text : (1.7 MB)

 

Powerpoint Presentation: (2.3MB)

 

15-16 December 2005 The European Council reached agreement on the Financial Perspective 2007-2013
24 November 2005

Financing Growth and Cohesion in the Enlarged EU - Conference presenting two new initiatives: Joint Assistance to Support Projects in the European Regions (JASPERS) and Joint European Resources for Micro-Enterprises (JEREMIE)

10-13 October 2005 European Week of Regions and Cities - OPEN DAYS 2005
7 October 2005 Working document of Directorate-General Regional Policy summarising the results of the public consultation on the Community Strategic Guidelines for Cohesion, 2007-2013
29 September 2005 Territorial Cooperation Programmes 2007-2013
A two-day seminar will be held in Brussels on 28 and 29 September on the new ‘European territorial cooperation’ (ex-INTERREG) objective. The issues to be discussed will concern management questions for the future generation of cross-border, transnational and interregional programmes.

6 Juli 2005 Commission adopts Communication on the "Community Strategic Guidelines for Cohesion 2007-2013"
17 May 2005 Third Progress Report on Cohesion
11 May 2005 EP votes on Financial Perspective
3 March 2005 Conference : Cohesion and the Lisbon Agenda: The Role of the Regions
3 February 2005 Danuta Hübner : "Regional policy and the Lisbon agenda – Challenges and Opportunities" at the London School of Economics
2 February 2005 Contribution of the Structural Funds to the Lisbon objectives
2 February 2005 Commission launches ambitious Growth and Jobs strategy for the EU
28 January 2005 Latest European regional statistics confirm Commission’s proposal on Structural Funds for 2007-2013 - Map - List
15 July 2004 Questions and answers on the reform of Cohesion Policy and the Structural Funds 2007-2013
2004 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Financial Perspectives 2007 - 2013 : COM/2004/0487 final
 

 

 

 

Cohesion Policy 2007-13

 

 

Powerpoint Presentation:

 

 

 

 


-