ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - Ως προς  τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση απο κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται copyright notice
 


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Γλωσσάριο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Mailing lists 

Η πολιτική συνοχής για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση: Κοινοτικοί Στρατηγικοί Προσανατολισμοί, 2007-2013

 

Ως ένα πρώτο βήμα για την έναρξη της συζήτησης των προτεραιοτήτων για τα μελλοντικά ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα, η Επιτροπή δημοσίευσε στις 6 Ιουλίου το προσχέδιο των Κοινοτικών Στρατηγικών Προσανατολισμών που τιτλοφορείται «Πολιτική Συνοχής για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση: Κοινοτικοί Στρατηγικοί Προσανατολισμοί, 2007-2013». Οι Προσανατολισμοί ορίζουν το πλαίσιο για τα νέα προγράμματα που θα υποστηριχθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής.

Τα προγράμματα αυτά έχουν στόχο την προώθηση της ισόρροπης, αρμονικής και βιώσιμης ανάπτυξης σε όλη την ΕΕ και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευρωπαίων πολιτών. Στο μέλλον, η δοκιμασία-κλειδί για τα προγράμματα θα είναι η συμβολή τους στην ανάπτυξη και την απασχόληση σύμφωνα με τη στρατηγική της Λισσαβόνας, όπως συμφωνήθηκε από τα κράτη μέλη στο Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τον Μάρτιο 2005.

Το προσχέδιο θα υιοθετηθεί στην τελική μορφή του όταν εγκριθούν τα σχετικά νομοθετικά κείμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Η Επιτροπή καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών περιφερειακών και τοπικών αρχών και των ενώσεών τους, να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την Ανακοίνωση αυτή.

Report on the public consultation

Text : (1.7 MB)

 

Powerpoint Presentation: (2.3MB)

 

15-16 December 2005 The European Council reached agreement on the Financial Perspective 2007-2013
24 November 2005

Financing Growth and Cohesion in the Enlarged EU - Conference presenting two new initiatives: Joint Assistance to Support Projects in the European Regions (JASPERS) and Joint European Resources for Micro-Enterprises (JEREMIE)

10-13 October 2005 European Week of Regions and Cities - OPEN DAYS 2005
7 October 2005 Working document of Directorate-General Regional Policy summarising the results of the public consultation on the Community Strategic Guidelines for Cohesion, 2007-2013
29 September 2005 Territorial Cooperation Programmes 2007-2013
A two-day seminar will be held in Brussels on 28 and 29 September on the new ‘European territorial cooperation’ (ex-INTERREG) objective. The issues to be discussed will concern management questions for the future generation of cross-border, transnational and interregional programmes.

6 Juli 2005 Commission adopts Communication on the "Community Strategic Guidelines for Cohesion 2007-2013"
17 May 2005 Third Progress Report on Cohesion
11 May 2005 EP votes on Financial Perspective
3 March 2005 Conference : Cohesion and the Lisbon Agenda: The Role of the Regions
3 February 2005 Danuta Hübner : "Regional policy and the Lisbon agenda – Challenges and Opportunities" at the London School of Economics
2 February 2005 Contribution of the Structural Funds to the Lisbon objectives
2 February 2005 Commission launches ambitious Growth and Jobs strategy for the EU
28 January 2005 Latest European regional statistics confirm Commission’s proposal on Structural Funds for 2007-2013 - Map - List
15 July 2004 Questions and answers on the reform of Cohesion Policy and the Structural Funds 2007-2013
2004 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Financial Perspectives 2007 - 2013 : COM/2004/0487 final
 

 

 

Cohesion Policy 2007-13

 

 

Powerpoint Presentation:

 

 

 

 


-