Povezovanje pik s kreativnimi mesti iz celotne srednje Evrope

Nadnacionalno omrežje kreativnih industrijskih grozdov v petih velikih srednjeevropskih mestih ustvarja pozitivno ozračje, ki izjemno povečuje prepoznavnost mest in privablja naložbe. Z izmenjavami strokovnega znanja se spodbujajo podjetniške veščine in konkurenčnost ter razvoj propadlih urbanih območij v cvetoča kreativna okrožja.

Dodatna orodja

 
© iStockphoto.com / muharrem öner © iStockphoto.com / muharrem öner

" Pomembno je združiti 'ustvarjalce' in projekt Kreativna mesta je omogočil povezavo filmskega festivala v Genovi z Leipzigom. Zdaj želimo oblikovati učinkovito mrežo za izmenjavo filmskih režiserjev in scenaristov, ki delajo v avdio-vizualnem sektorju. "

Antonella Sica, vodja filmskega festivala v Genovi, Italija

Kreativne industrije imajo velikanski, a pogosto neprepoznan potencial, da podpirajo mesta pri soočanju z izzivi globalne konkurence, prepričevanja vlagateljev ter ustvarjanja številčnejših in boljših delovnih mest. Program KREATIVNA MESTA spodbuja ta potencial z ozaveščanjem evropskih mest o prednostih, ki jih lahko prinesejo kreativne industrije, ter podpira razvoj ustreznih politik ali instrumentov. Ovire za akterje v kreativnih industrijah so lahko visoke – od majhnega kapitala in slabega mreženja do nezadostne zunanje prepoznavnosti. Projekt prepoznava vire in potrebno strokovno znanje ter zagotavlja primerljive nadnacionalne podatke o vplivu kreativnih industrij na gospodarsko rast.

Projekt združuje srednjeevropska mesta Gdansk, Genova, Leipzig, Ljubljana in Péc ter spodbuja izmenjavo najboljših praks na področjih kreativnosti in inovacij. Projektni partnerji so v sodelovanju z Oddelkom za kulturo, medije in šport Združenega kraljestva najprej analizirali lokalne sektorje kreativne industrije. Na podlagi te ocene so predlagali ukrepe za izboljšanje pogojev za kreativno industrijo in strokovnjake.

Poudarek na lokalnem vodi k urbani obnovi

Temeljni korak v projektu je bila organizacija lokalnih delovnih skupin, v katerih so se združili posamezniki, ki delajo na ustvarjalnem področju. Na podlagi številnih razprav s temi grozdi je bil pripravljen akcijski načrt, ki se bo izvajal na evropski ravni. V načrtu je na kratko navedeno, kako se lahko izboljšajo javne politike, da se okrepi sodelovanje med poslovnim in drugimi gospodarskimi sektorji, da se okrepijo spretnosti in znanja ter zagotovi podpora podjetnikom in zagonskim podjetjem. Zaradi raznolikosti predlaganih ukrepov je načrt, ki si prizadeva za predstavitev inovativnih idej in tudi obravnavo trenutnih težav ter ustvarjanje novih znanj in pristopov, pozitiven za vsa sodelujoča mesta.

S trenutnimi študijami se raziskujejo načini, kako spodbuditi kreativne industrije, da se ustalijo na propadlih urbanih območjih posameznih mest. Partnerji verjamejo, da bi lahko ustrezno načrtovana kulturna okrožja spodbudila prenovo mest. Eden od ključnih rezultatov projekta je sklop smernic in priporočil za druga mesta, ki jih zanima razvoj „kreativnih okrožij“ in povečanje potenciala lastne kreativne industrije.

Opredelitev kreativnih industrij v nadnacionalnem kontekstu

Poleg ukrepov na lokalni ravni projekt obravnava tudi vprašanje, kako je mogoče izvajati skupne dejavnosti na področju trženja in širjenja, ter preučuje načine izvajanja transnacionalnega sodelovanja. Projekt je vplival na pozitivno ozračje med ustvarjalci v sodelujočih mestih, njegovi partnerji pa se trenutno ukvarjajo z organiziranjem nadnacionalnega grozda, ki povezuje vse lokalne grozde. Dolgoročni cilj je pomagati kreativnim industrijam v teh regijah, da se prilagodijo svetovnim okoliščinam in postanejo učinkoviti udeleženci na evropskem trgu. Projekt omogoča krepitev evropskega sodelovanja in oblikovanje grozda ob evropskih vrednostnih verigah.

Obseg celotne naložbe in evropska sredstva

Celotna naložba za projekt „Kreativna mesta – razvoj in spodbujanje potencialov kreativnih industrij v srednjeevropskih mestih“ znaša 2 555 268 EUR, pri čemer je Evropski sklad za regionalni razvoj EU zagotovil 2 051 721 EUR prek operativnega programa „Srednja Evropa“ za programsko obdobje 2007–2013.

Predlagani datum

19/11/2014