HOMER: Deljenje podatkov za izboljšanje storitev in razvoj inovativnih aplikacij

Projekt HOMER (Harmonising Open Data in the Mediterranean through Better Access and Reuse of Public Sector Information – Usklajevanje odprtih podatkov v Sredozemlju prek boljšega dostopa in ponovne uporabe informacij javnega sektorja) dokazuje, da je čezmejno deljenje odprtih podatkov mogoče. 19 partnerjev iz osmih držav je sodelovalo, da bi se zagotovila deljenje podatkov v javni lasti ter njihova razpoložljivost za državljane in podjetja.

Dodatna orodja

 
Hack4Med © Regione Piemonte Hack4Med © Regione Piemonte

" V okviru projekta HOMER je bilo odprtih več tisoč javnih podatkovnih sklopov, s čimer se je povečala digitalna preglednost v Sredozemlju. Podatkovni sklopi spodbujajo gospodarski razvoj z oblikovanjem orodij in aplikacij, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja državljanov, ter s krepitvijo zmožnosti prebivalstva, da prispeva k opredelitvi javnih zadev in sodelovanju v njih. Pridobljene izkušnje z vidika upravljanja in usklajevanja so lahko dobro izhodišče za druge pobude za sodelovanje na evropski regionalni ravni. "

Antonia Cobacho, vodja oddelka za mednarodne odnose, Agencija za upravljanje kmetijstva in ribištva, Andaluzija

Glavni dosežek projekta je bil vzpostaviti odprt, večjezičen spletni portal za deljenje informacij. Zaenkrat je v okviru tega portala omogočeno deljenje 4 650 podatkovnih sklopov o raznolikih temah, tj. od kmetijstva do turizma. To je bil velik izziv, ki je zajemal preseganje kulturnih, jezikovnih, pravnih in tehničnih ovir. Bistvo projekta ni bilo samo vzpostaviti portal, ampak tudi zagotoviti, da ljudje vedo zanj in lahko uporabijo razpoložljive informacije. To se je doseglo z dvema pilotnima ukrepoma. En ukrep je bil osredotočen na državljane, drugi pa na oblikovanje gospodarsko dragocenih aplikacij in storitev.

Prvi ukrep je zajemal organiziranje delavnic z državljansko udeležbo, v okviru katerih bi poiskali načine za izboljšanje kakovosti življenja na lokalnih območjih z uporabo razpoložljivih podatkov. Sodelujoči, ki niso bili strokovnjaki na področju informacijskih tehnologij, so opredelili posamezne lokalne težave, pri čemer bi pri iskanju rešitev zanje lahko uporabili deljene podatke. Delavnice so pokazale, kako lahko razpoložljivi podatkovni sklopi pomagajo doseči učinkovitejše in bolj v državljane usmerjene službe lokalnih organov.

Hekatoni ali programerski maratoni

Cilj drugega pilotnega ukrepa je bil povečati ozaveščenost o razpoložljivih podatkih med državljani in podjetji. To se je doseglo z organiziranjem „hekatonov”, v okviru katerih poteka intenzivno sodelovanje računalniških programerjev, grafičnih oblikovalcev in vodij projektov pri razvijanju aplikacij programske opreme. Najprej so organizirali šest nacionalnih hekatonov. Pred temi prireditvami so univerze, srednje šole s področja informacijskih tehnologij ter mala in srednje velika podjetja sodelovala pri zbiranju idej ter iskanju možnih načinov za uporabo razpoložljivih podatkov. Nato so organizirali nadnacionalni hekaton Hack4Med. V okviru prireditve je bilo oblikovanih 36 spletnih storitev in mobilnih aplikacij. Zmagovalna ekipa je osvojila izlet v Manchester in udeležbo na festivalu FutureEverything, svoje delo pa je imela priložnost predstaviti skupini specialistov za financiranje zagonskih podjetij.

Izmenjava in širjenje izkušenj

Zagotavljanje razpoložljivosti in možnosti uporabe podatkov spada med ključne cilje Evropske digitalne agende. Projekt je odličen primer načina čezmejnega deljenja informacij med udeleženci javnega sektorja. Sodelujoči pri projektu so zagotovili trajnost svojega projekta z določitvijo akcijskih načrtov in protokolov za deljenje več informacij. Pripravili so tudi manifest in smernice, ki jih lahko uporabljajo druge organizacije, ki želijo opredeliti ovire ter rešitve za vzpostavitev tega vseevropskega portala z odprtimi podatki. Projekt je na voljo tudi novim udeležencem, ki želijo svoje podatke deliti v prihodnosti.


Obseg celotne naložbe in evropska sredstva

Obseg celotne naložbe za projekt „Homer: Med OpenData” (Odprti podatki v Sredozemlju) je znašal EUR 3 666 437, pri čemer je Evropski sklad za regionalni razvoj EU zagotovil EUR 2 813 712 prek operativnega programa „Program Interreg MED” za programsko obdobje 2007–2013.


Predlagani datum

01/12/2015