Pridobivanje obnovljive energije iz neuporabljene trave v okviru projekta DanubEnergy

Mednarodni projekt temelji na pretvorbi neuporabljene trave z naplavnih ravnic vzdolž reke Donave in drugih srednjeevropskih rek v biogoriva, s čimer se proizvaja trajnostna energija in ohranja biotska raznovrstnost.

Dodatna orodja

 
Pri projektu DanubEnergy se izkorišča trava z obrečnih poplavnih ravnic za proizvodnjo biogoriv. Pri projektu DanubEnergy se izkorišča trava z obrečnih poplavnih ravnic za proizvodnjo biogoriv.

" Odkar sem začel sodelovati pri tem projektu, sem spoznal, da so viri neuporabljene trave zelo obsežni. Zdaj še manj razumem uvoz velikih količin tablet goriva čez Atlantski ocean. "

Bernhard Schneider, Energy Agency of the Regions (Energetska agencija za regije), vodja projekta DanubEnergy

S projektom DanubEnergy, ki obravnava razvoj trdnega goriva, proizvedenega iz biomase z obrečnih travišč, ki ga je mogoče skladiščiti, se želi doseči trojni cilj: izboljšanje proizvodnega procesa z uvedbo nove, energetsko zelo učinkovite tehnologije za predelavo biomase; izkoriščanje prej neuporabljenih materialov kot osnovo za gorivo in dobavljanje regionalno proizvedenih visokokakovostnih biogoriv na trg.

Premični predstavitveni obrat, ki je obiskal devet krajev projekta v sedmih državah, je pokazal koristi nove tehnologije in prispeval k študijam izvedljivosti, pri čemer se je proučilo, katere surovine in tehnološki parametri so najboljši za vsako regijo. Skupaj s projektom so bile izvedene presoje vpliva na okolje in socialno-ekonomske študije za ugotavljanje regionalne trajnosti tehnologije. Hkrati so se zainteresirane strani s skupno krepitvijo zmogljivosti pripravile na nadaljevanje sheme po izteku projekta.

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in iskanje novih virov bioenergije

Številne poplavne ravnice so pomembna območja za ptice in druge vrste, zaščitene v okviru direktiv EU o pticah in habitatih. Da bi se te pokrajine ohranile, je treba vsako leto pokositi travo in trsje. Vendar je material preveč dozorel, da bi ga lahko uporabili za krmo, pa tudi presuh za običajno uporabo v obratih za pridobivanje bioplina. Ko trava začne gniti, kar se pogosto zgodi, se sproščajo toplogredni plini.

Z novo tehnologijo IFBB (integrirana proizvodnja trdnega goriva in bioplina iz biomase) se lahko pokošeni material še vedno uporabi. Material se loči na trdne sestavne dele, ki se dodatno obdelajo in spremenijo v trdne tablete goriva ter v tekočino, ki fermentira v obratih za pridobivanje bioplina, da nastane električna energija. Tu nadomešča koruzo. Obrati za pridobivanje bioplina morajo zmanjšati delež koruze, ki se uporablja kot vhodni material, ker je predragocena in predraga za proizvodnjo energije.

Med trajanjem projekta je bilo ugotovljeno, da se je število vrst na opazovanih traviščih povečalo, kot prikazuje študija poplavne ravnice v dolini Lainsitz na avstrijsko-češki meji (Schmidt, A., A botanical analysis of pilot study areas in floodplains of the river Lainsitz (Botanična analiza območij pilotne študije na poplavnih ravnicah reke Lainsitz), Gmünd 2013).


Obseg celotne naložbe in evropska sredstva

Celotna naložba za projekt „Izboljšanje ekološke učinkovitosti proizvodnje in oskrbe z bio-energijo v obrežnih območjih porečja reke Donave in drugih naplavnih ravnicah v Srednji Evropi – DANUBENERGY“ znaša 1 777 824 EUR, pri čemer je Evropski sklad za regionalni razvoj EU (ESRR) prispeval 1 381 677 EUR prek operativnega programa „Srednja Evropa“ za programsko obdobje 2007–2013.


Predlagani datum

19/12/2014