Spodbujanje tehnologije inovativnih svetlobnih virov v srednji Evropi

Cilj projekta v srednji Evropi je ustvariti nadnacionalno mrežo univerz, laboratorijev in gospodarskih subjektov za omogočanje razvoja in učinkovite uporabe inovativnih svetlobnih virov (ILS) prek prenosa tehnologij.

Dodatna orodja

 

" Dejavnosti v okviru projekta bodo z uporabo inovativnih svetlobnih virov spodbujali najsodobnejše raziskave in tehnologije. To bo spodbujalo inovacije, podjetništvo in rast gospodarstva, temelječega na znanju, ter tudi raziskovalne in inovacijske zmožnosti. S privabljanjem vedno več ljudi v podjetniške dejavnosti se bodo zagotovila nova in boljša delovna mesta, hkrati pa se bo z vzpostavitvijo nadnacionalne skupine na podlagi zmogljivosti, ustvarjene z dejavnostmi projekta, in opreme, ki je na voljo v laboratorijih partnerjev, okrepil odnos do raziskav in inovacij v vseh evropskih regijah. "

Rodolfo Laghi, strokovnjak za mednarodne projekte, Elettra Sincrotrone, in koordinator projekta CENILS

Projekt CENILS (Central European Network for knowledge based on Innovative Light Sources) razvija potencial uporabe inovativnih svetlobnih virov, ki lahko delujejo kot izjemno zmogljivi mikroskopi ter zagotavljajo nove informacije o atomih in molekulah.

Odpravljanje pomanjkljivosti na področju inovacij

Mreža, ustvarjena v okviru projekta, podpira izboljšanje že obstoječih nadnacionalnih mrež za izobraževanje in usposabljanje ter spodbuja prosti pretok znanja in osebja med akademskim in poslovnim sektorjem.

Med različnimi regijami, vključenimi v projekt, obstajajo razlike predvsem v potencialu in ovirah pri izkoriščanju prednosti te tehnologije. Zato je cilj projekta prispevati k odpravljanju pomanjkljivosti med petimi vključenimi državami, in sicer s krepitvijo lokalnih inovacijskih in izobraževalnih sistemov v regijah z omejenimi možnostmi ter ustvarjanjem trdne dolgoročne in medkrajevne povezave z analognimi sistemi v bolj razvitih regijah.

Razvoj človeškega kapitala

V okviru projekta naj bi se z izvajanjem dveh pilotnih ukrepov, ki sta namenjena spodbujanju komercialnega interesa za dve obetavni aplikaciji ILS, zagotovilo pet novih delovnih mest. Ta pilotna ukrepa bo izvajalo vsaj 40 oseb z območja izvajanja programa srednje Evrope in članov glavne ciljne skupine (PTG) s pomočjo znanstvenih partnerjev v projektu. Za usposabljanje članov PTG so predvidene delavnice.

S temi dejavnostmi mreža CENILS izvaja skupne strategije in načrte ukrepanja za krepitev razvoja človeških virov in znanja. Ob tem spodbuja zdravo izmenjavo usposobljenega osebja v različnih regijah na območju izvajanja programa, kar pozitivno prispeva k upravljanju demografskih sprememb, migraciji in preprečevanju težav v zvezi z begom možganov.

Obseg celotne naložbe in evropska sredstva

Celotna naložba za projekt „CENILS – Central European Network for knowledge based on Innovative Light Sources“ znaša 1 091 500 EUR, pri čemer je Evropski sklad za regionalni razvoj EU zagotovil 881 745 EUR prek operativnega programa „Srednja Evropa“ za programsko obdobje 2007–2013 v okviru prednostne osi „Prenos tehnologij in poslovne inovacije“.

Predlagani datum

24/06/2015