EMPIRIC – Enhancing Multimodal Platforms, Inland waterways and Railways services Integration in Central Europe/Izboljševanje multimodalnih platform, rečnih poti in železniških storitev v srednji Evropi

Projekt EMPIRIC je podprl multimodalne prometne rešitve in logistične storitve vzdolž baltsko-jadranskega prometnega koridorja (BAC).

Dodatna orodja

 

" Cilj projekta EMPIRIC je podpirati zagon in izboljšanje povezav multimodalnih storitev severnojadranskih pristanišč s srednjeevropskimi trgi. V okviru projekta je bila ocenjena izvedljivost možnosti za prehod na vodni in železniški promet za multimodalne storitve, tako da bi lahko v bližnji prihodnosti okrepili okolju prijaznejši prevoz in konkurenčnost logistične verige … Pristop v okviru projekta je bil izrazito praktičen in tržno usmerjen ... "

Paolo Costa, predsednik Združenja severnojadranskih pristanišč

Pri projektu so združili moči glavni oblikovalci politik, zainteresirane strani in udeleženci na trgu z območja tega pomembnega osrednjega evropskega severno-južnega koridorja, da bi razvili učinkovitejše, zanesljivejše in trajnostne načine prevoza blaga. Projekt spodbuja zlasti večjo uporabo železnic in rečnih poti.

Po analizi tokov tovornega prometa, logističnih storitev in tržnih pobud v šestih partnerskih državah (Italija, Slovenija, Avstrija, Madžarska, Češka in Poljska) so bila pripravljena priporočila za okolju prijaznejši tovorni promet po baltsko-jadranskem koridorju. Izvedenih je bilo 10 regionalnih analiz blagovnih tokov, nadnacionalna študija izvedljivosti, pet analiz vplivov novih multimodalnih storitev in infrastruktur, analiza postopkov varnostnega usposabljanja na Češkem in Poljskem ter pet analiz nacionalne celinske plovbe. Poleg tega je bilo na spletnem mestu projekta omogočeno orodje GIS za kartiranje multimodalnih platform, vzpostavljen pa je bil tudi „Rečni informacijski sistem“ za prenos znanja, ki obsega območje od Donave do Pada.

Poslovne kavarne združujejo zainteresirane strani

Poleg tega je bila v okviru projekta EMPIRIC vzpostavljena omrežna skupnost projektnih partnerjev, lokalnih organov, prevoznikov in logističnih ponudnikov, ki se redno srečujejo in razpravljajo o različnih temah multimodalnih prevoznih rešitev na različnih ravneh. Organiziran je bil niz „poslovnih kavarn“ v srednji Evropi, ki so pritegnile več kot 800 udeležencev ter 300 javnih in zasebnih akterjev. Tako kot na nadnacionalnih seminarjih so lahko udeleženci tudi na teh dogodkih obravnavali izzive in pričakovanja upravičencev projekta.

Pripravljen je bil tudi dokument o skupnem stališču glede pobud, ki temelji na več kot 100 razgovorih, petih poslovnih načrtih za nove železniške storitve, ki bi povezovale severnojadranska pristanišča s srednjo Evropo, ter oceni platform za elektronsko izmenjavo podatkov (EDI) severnojadranskih pristanišč.


Obseg celotne naložbe in evropska sredstva

Celotna naložba za projekt „EMPIRIC – Izboljševanje multimodalnih platform, rečnih poti in železniških storitev v srednji Evropi“ znaša 2 937 335 EUR, pri čemer je Evropski sklad za regionalni razvoj EU (ESRR) prispeval 2 308 226 EUR prek operativnega programa „SREDNJA EVROPA“ za programsko obdobje 2007–2013.


Predlagani datum

19/11/2014