Udobna pot od Baltika do Jadrana

Projekt SoNorA je posvečen razvoju multimodalne prometne infrastrukture in storitev v Srednji Evropi za zagotavljanje boljše povezave med Baltikom in Jadranom. Ta pristop je edinstven, saj v enem projektu združuje več omrežnih povezav jug–sever.  Med koristmi, ki jih bo imelo šest sodelujočih držav, so izboljšanje celinskih plovnih poti, smernice za strateško načrtovanje, ocene učinka razvoja in uporabo najsodobnejših sistemov.

Dodatna orodja

 
Približevanje pristanišč Baltskega morja Jadranu Približevanje pristanišč Baltskega morja Jadranu

„Kot vodilni partner projekta SoNorA si dežela Benečija (Italija) prizadeva za graditev povezave med Jadranom in Baltikom prek Srednje Evrope ter zagotovitev infrastrukture za promet, blago in ljudi z neposrednim pozitivnim učinkom na krepitev logistike in intermodalnosti v regiji.“
Silvano Vernizzi, Deželni sekretariat za infrastrukturo in mobilnost Benečije

Projekt SoNorA je tesno povezan s politikami in cilji vseevropskih omrežij (TEN). Osnovni namen je  zagotoviti prometna, energijska in telekomunikacijska omrežja, ki povezujejo regije in trge ter prispevajo k spodbujanju gospodarske rasti in zaposlovanja. Cilj tega projekta je tudi odpraviti ovire pri vzpostavljanju infrastrukture ter organizaciji in zagotavljanju storitev po trasah.

Nastanek projekta SoNorA

Zamisel o projektu SoNorA – ki se zdaj uresničuje na podlagi programa Srednja Evropa – združuje pobudo projekta AB Landbridge (ki se financira iz programa Interreg III B CADSES) in novo nemško pobudo SCANDRIA (Berlinska deklaracija z dne 30. novembra 2007). Projekt je razdeljen na šest delovnih programov, osredotočenih na posebna področja: vodenje in usklajevanje projekta, upravljanje in razširjanje znanja, optimizacija tokov v prometnem omrežju, odpravljanje ovir za vzpostavitev infrastrukture, vzpostavitev storitev na trasah jug–sever in izhodišča za transnacionalno sodelovanje.

O projektni skupini

Za uspešno izvedbo tako obsežnega projekta je potrebna dobra in usklajena organizacija. Za vodenje je med drugim zadolžen usmerjevalni odbor, v katerem so zakoniti zastopniki vseh partnerskih organov. Odbor sprejema odločitve o vodenju na visoki ravni. Odbor za tehnično vodenje, ki ga sestavljajo glavni partner, tehnični vodja in vodje delovnih programov, spremlja napredovanje projekta in sinergijo med posameznimi dejavnostmi. Med partnerji tega projekta so 34 javnih ali zasebnih pridruženih ustanov, vključenih prostovoljno, in znanstveni svetovalni odbor, ki vodjem delovnih programov na zahtevo zagotavlja znanstveno mnenje o metodologiji načrtovanja dela.

Ovire odpravljene, povezave vzpostavljene

Projekt SoNorA bo z orodji, smernicami, študijami primerov, rezultati, novimi sinergijami in naložbenimi študijami izboljšal dostop držav brez lastnega morja do evropskih morskih pristanišč, omogočil bo intermodalnost cest, železnic in vodnih poti, vzpostavil strateško sodelovanje med vseevropskimi koridorji in znotraj njih (npr. priporočila TEN-T) ter vzpostavil transnacionalno omrežje  za izkoriščanje sinergij in skupnih ciljev regionalnega razvoja.

Predlagani datum

09/12/2009