Z medregijskim sodelovanjem nad upadanje in staranje

V projektu DART (Declining, Ageing and Regional Transformation – Upadanje, staranje in regionalno preoblikovanje) sodeluje 13 držav iz EU, ki se skupaj spopadajo z izzivi staranja in upadanja prebivalstva.

Dodatna orodja

 

Tovrstni projekti omogočajo, da bo EU do leta 2020 postala pametno, trajnostno in vključujoče gospodarstvo, kot določa strategija rasti EU 2020. EU se srečuje s številnimi izzivi, med drugim s staranjem prebivalstva, nezadostno kvalificirano delovno silo, potrebo po več inovacijah, iskanjem ravnovesja med gospodarsko rastjo in degradacijo okolja ter zagotavljanjem varnih in čistih virov energije. Pri teh in številnih drugih izzivih igra regionalna politika aktivno vlogo po vsej EU, saj podpira projekte, ki ustvarjajo delovna mesta, dvigajo izobraževalne dosežke, razvijajo obnovljive vire energije, pospešujejo produktivnost in vsem državljanom zagotavljajo priložnosti. Projekti in regije so pri tem bistvenega pomena, saj ustvarjajo resnične rezultate, ki prispevajo k doseganju ključnih ciljev strategije.

Pri projektu DART si regije s sodelovanjem prizadevajo za prepoznavanje, določanje in prenos ustreznih rešitev za ta razširjen demografski izziv, da bi tako oblikovale integrirano strategijo, ki bo krepila gospodarstvo ter izobraževalne in zdravstvene storitve ter navsezadnje preprečila socialno in gospodarsko izključenost ljudi, ki živijo na območjih upadanja.

Spopadanje s padajočo spiralo

Do leta 2030 bo vsaka tretja oseba v EU stara 60 let ali več. Takšno staranje prebivalstva skupaj z njegovim upadanjem lahko ogrozi zagotavljanje zadostnih javnih in zasebnih storitev ter trajnostno gospodarsko osnovo v številnih evropskih regijah.

Projekt DART, ki ga s programom INTERREG IVC za medregijsko sodelovanje podpira ESRR, 13 sodelujočim regijam nudi priložnost, da izmenjajo svoje izkušnje v povezavi s projekti o teh vprašanjih in da jih podprejo s prilagojenimi standardi in kazalci. Regijam prav tako zagotavlja možnost, da najdejo inovativne in integrirane rešitve, ki ohranjajo kakovost življenja in izboljšujejo socialno vključenost za vse generacije na območjih upadanja in staranja.

Dobre prakse bodo združene in oblikovane v integrirano strategijo za „sosesko celostnega življenjskega kroga“, ki bo vključevala tri glavne teme projekta: izobraževanje in vseživljenjsko učenje, zdravstvene in socialne storitve ter tradicijo in inovativno gospodarstvo.

Vključevanje ugotovitev projekta DART v politiko

V regijah DART se številni projekti, ki se ukvarjajo z demografskimi spremembami, že odvijajo. Partnerji si bodo izmenjevali dobre prakse iz teh projektov, prav tako pa bodo izbrane tudi „najboljše prakse“, ki bodo predstavljene na treh glavnih projektnih konferencah od pomladi 2011 do pomladi 2012.

Upamo, da bodo te najboljše prakse, novi izdelki in storitve za izboljšanje kakovosti življenja ter niz indikatorjev za določitev rezultatov regij vključeni v politike, ki se nanašajo na demografske spremembe.

Matthias Platzeck, ministrski predsednik Brandenburga v Nemčiji, pravi: „Vpliv demografskih sprememb v naših regijah postaja vse bolj očiten. Nujno je, da se teh izzivov lotimo dojemljivo in izmenjamo najboljše prakse z drugimi evropskimi regijami, ki se prav tako spopadajo z demografskimi spremembami.“

Predlagani datum

26/08/2011