Obmejna regija med Avstrijo in Slovenijo uživa koristi zaradi manjših emisij ogljikovega dioksida

Cilji projekta čezmejnega sodelovanja med Avstrijo in Slovenijo so bili večja energetska učinkovitost ter spodbujanje alternativnih virov energije in energetske trajnosti.

Dodatna orodja

 
Predstavitveni center projekta MOVE na Ptuju v Sloveniji Predstavitveni center projekta MOVE na Ptuju v Sloveniji

Glavni cilj projekta čezmejnega sodelovanja MOVE, ki se je izvajal med letoma 2009 in 2012, je bil zmanjšati emisije ogljikovega dioksida z izvajanjem svežnja ukrepov za učinkovito porabo energije, spodbujanje razvoja in uporabe alternativnih virov energije ter spodbujanje večje energetske trajnosti.

V projekt so bile vključene slovenske in avstrijske partnerske organizacije, ki so sodelovale pri razvoju regionalnega modela za obnovljivo energijo. To sodelovanje je vključevalo pregled razpoložljivosti in morebitnih zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov in projekte za energetsko učinkovitost na obmejnih območjih obeh držav. Na podlagi pregleda se je oblikoval akcijski načrt za lokalne organe, ki načrtujejo razvoj energetskih projektov.

Projekt MOVE je vključeval tudi oblikovanje programov usposabljanja na področjih proizvodnje energije iz obnovljivih virov in energetske učinkovitosti.  Organizirani so bili skupno trije štiridnevni seminarji, na katerih so se arhitektom in načrtovalcem posredovale informacije o dodeljevanju energetskih izkaznic za nove stavbe in obnovljene starejše stavbe.  V okviru projekta je bilo organiziranih skupno 32 seminarjev, delavnic in konferenc, ki se jih je v 42 mesecih udeležilo 1 446 udeležencev.

Med izvajanjem projekta je bila preskušena energetska učinkovitost 280 javnih stavb, med katerimi je bilo s primerjalno analizo izbranih 35 najbolj neučinkovitih stavb. Za te stavbe sta se potem izvedla temeljita okoljska presoja in pregled porabe energije.  Na podlagi tega se je oblikoval načrt za toplotno izolacijo osmih stavb v Sloveniji.

V sodelovanju z lokalnimi organi in predstavniki industrije je bilo ugotovljeno, da je v avstrijsko-slovenski obmejni regiji 28 lokacij, na katerih bi bilo smiselno postaviti fotovoltaične solarne sisteme, zato so se za te lokacije pripravili poslovni načrti.

V okviru projekta je bil zgrajen tudi predstavitveni center s poskusnim obratovanjem dveh energetsko samozadostnih uličnih svetilk, ki ju poganja sončna in vetrna energija.  Poleg tega sta bila vzpostavljena dva druga predstavitvena centra, katerih naloga je bila zagotavljanje informacij o sončni energiji.  Namen predstavitvenih centrov je, da splošni javnosti pokažejo, kako je mogoče različne vire obnovljive energije izkoristiti v vsakdanjem življenju z uporabo tehnologij, pri katerih se uporabljajo obetavne nadomestne možnosti.

Vodja projekta Saša Erlih je povedal, da so uspešno dosegli zastavljene cilje enega od največjih slovenskih čezmejnih projektov.  Erlih je prav tako dejal, da je zelo ponosen, ker je v projektu sodelovalo veliko mladih, strokovnjakov in izobraževalnih institucij ter tudi javni in zasebni sektor.  Zelo koristno je bilo zlasti obsežno obveščanje splošne javnosti z organizacijo dogodkov in objavljanjem publikacijam.


Obseg celotne naložbe in sredstva EU

Celotna naložba v projekt „MOVE towards Energy Sustainability“ znaša 2 977 855 EUR, od česar je Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 2 506 185 EUR iz Programa čezmejnega sodelovanja Avstrije in Slovenije v obdobju 2007–2013. Nacionalni javni skladi in projektni partnerji so prispevali 491 671 EUR.


Predlagani datum

05/08/2013