Povezovanje znanja o naravi z nosilci odločitev za okolju prijazen razvoj

Cilj projekta BID-REX, ki vključuje partnerje iz Belgije, Madžarske, Italije, Slovenije, Španije in Združenega kraljestva, je izboljšati ohranjanje naravne dediščine in podpreti trajnostno gospodarsko rast na regionalni in evropski ravni. V okviru projekta je potekal interaktiven medregionalen proces učenja, da bi se informacije o biotski raznovrstnosti povezale z odločanjem glede ohranjanja. Izvajanje načrtov, razvitih med tem postopkom, bo prispevalo k oblikovanju bolj premišljene javne politike.

Dodatna orodja

 
The Nyctlaus leisleri bat: better-informed environmental decisions should improve its conservation prospects ©David Guixé The Nyctlaus leisleri bat: better-informed environmental decisions should improve its conservation prospects ©David Guixé

" Prinašamo ideje iz drugih evropskih regij za boljše skupno sodelovanje s ciljem, da dosežemo učinkovito ohranjanje okolja. "

Jean-Yves Paquet, organizacija za ohranjanje narave Natagora, Valonija, Belgija

Proces učenja BID-REX je obsegal konference, delavnice in obiske za preučitev in izmenjavo najboljše prakse. Temelj procesa so bile tematske delavnice.
Izmenjava znanja o dobrih praksah in razprava o regionalnih izzivih ter možnih rešitvah sta temeljili na izkušnjah in ozadju vsakega partnerja in lokalne skupine. Teme, obravnavane na dogodkih, so sledile jasno določenemu načrtu in segale od regionalnih potreb prek orodij in metodologij do vplivov na politike.

Ustrezne informacije za grobe strategije

Usklajevanje prednostnih nalog ohranjanja s politikami regionalnega razvoja je ob upoštevanju razpoložljive podpore iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ključno za učinkovitost strategij za ohranjanje evropske in regionalne biotske raznovrstnosti. Vendar so za točno opredelitev prednostnih nalog potrebne dosledne, ustrezne in strukturirane informacije o biotski raznovrstnosti.

Cilj projekta BID-REX je pomagati nosilcem odločitev z zagotavljanjem ustreznih informacij za izboljšanje politik regionalnega razvoja in povečanje vpliva dodeljenih sredstev iz ESRR za ohranjanje naravne dediščine Evrope. Vsaka sodelujoča regija obravnava različen instrument politike.

Instrumenti v primeru Katalonije, Baskije, Norfolka v Združenem kraljestvu in severne madžarske nižine so osi operativni programov ERSS, ki so osredotočene na varstvo okolja in učinkovito rabo virov. Za Valonijo v Belgiji, Marche v Italiji in Slovenijo pa so to izjava o regionalni politiki za Valonijo, regionalna ekološka mreža Marche in uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje za Slovenijo.

Delavnice, srečanja in akcijski načrti

Delavnice, ki so bile organizirane med triletnim procesom učenja, so zajemale teme, kot so potrebe nosilcev odločitev po informacijah, usklajevanje informacij s potrebami, izboljšanje podatkovnih tokov in razvijanje načrtov za vsako regijo. Objavljeni so bili tehnični dokumenti z delavnic, da se vpliv rezultatov razširi izven projektnega partnerstva.

Najboljše prakse, ugotovljene med samim procesom – vključno s kartiranjem habitatov v Kataloniji in informacijskim sistemom o naravi ter ocenjevanjem ekosistemskih storitev iz Baskije –, so se prenesle na spletno mesto projekta in v namensko podatkovno zbirko.

Organizirala so se redna srečanja z lokalnimi skupinami, da bi se opredelila uporabna orodja, ki bi se vključila v načrte. Pripravljeni so načrti, ki se bodo izvajali v dveletnem obdobju in jih bodo spremljali partnerji: ti načrti vsebujejo podrobnosti o tem, kako bi se nanje, pridobljeno na delavnicah, lahko uporabilo za izboljšanje instrumentov politike.

Celotna naložba in sredstva EU

Celotna naložba v projekt „BID-REX – From Biodiversity Data to Decisions: enhancing natural value through improved regional development policies“ (Od podatkov o biotski raznovrstnosti do odločitev: izboljšanje naravne vrednosti prek izboljšanih regionalnih razvojnih politik) znaša 1 609 294 EUR, od česar Evropski sklad za regionalni razvoj EU prispeva 1 367 899 EUR iz operativnega programa „INTERREG EVROPA“ za programsko obdobje 2014–2020. Naložba spada pod prednostno oznako „Okolje in učinkovita raba virov“.

Predlagani datum

10/04/2019