Kmetijstvo v mestih spodbuja socialno vključevanje v Podonavju

Projekt AgriGo4Cities z mestnim in primestnim kmetijstvom spreminja modele upravljanja in izboljšuje javne institucionalne zmogljivosti v mestih v Podonavju, da bi se spopadel s socialno-ekonomsko izključenostjo in spodbudil trajnostni razvoj mest. Zato razvija metodologijo za participativno načrtovanje, ki jo namerava vključiti v javne postopke odločanja.

Dodatna orodja

 
The Kunta Kinte allotments in Velenje, Slovenia – a unique example of an area of second homes ©Drago Kladnik The Kunta Kinte allotments in Velenje, Slovenia – a unique example of an area of second homes ©Drago Kladnik

" Ker je vrtičkarstvo dejavnost za samooskrbo in ne zahteva posebnega izobraževanja, se je projekt AgriGo4Cities pokazal kot učinkovita metoda za socialno vključevanje. "

Jani Kozina, vodja projekta AgriGo4Cities

V okviru projekta se vzpostavljajo participativna partnerstva in razvijajo akcijski načrti na področju mestnega in primestnega kmetijstva za šest mest: Blagoevgrad v Bolgariji, Prago na Češkem, Székesfehérvár na Madžarskem, Ulcinj v Črni gori, Vaslui v Romuniji in Velenje v Sloveniji. Oblikovan je tudi katalog dobre prakse na področju participativnega mestnega in primestnega kmetijstva.

Poleg tega so bila vzpostavljena tudi nadnacionalna partnerstva za upravljanje na več ravneh, da bi se podprli participativni pristopi k upravljanju in oblikoval nadnacionalni načrt za upravljanje participativnega mestnega in primestnega kmetijstva, ki bi prispeval k boju proti socialni izključenosti in revščini.

Participativno načrtovanje

Lokalno participativno načrtovanje je lahko učinkovito za zagotavljanje večje vključenosti, demokratizacije, ustvarjalnosti in občutka za skupnost. Več izzivov na področju upravljanja v Podonavju je mogoče povezati s premajhno udeležbo prebivalcev pri odločanju. To povzroča občutek nemoči, spodkopava motivacijo za sodelovanje v upravljanju in vodi k izključevanju iz političnega, socialnega in gospodarskega življenja.

Čedalje večji razkorak med prebivalci in organi krepi nezaupanje in dodatno zmanjšuje udeležbo, kar zlasti velja za skupine, kot so revni, brezposelni, brezdomci, Romi, starejši, ženske in mladi. S tem se povečuje neenakost, ki se odraža v zmanjšani kakovosti življenja.

Partnerstva in načrti

Cilj lokalnih partnerstev v okviru projekta AgriGo4Cities na področju mestnega in primestnega kmetijstva, ki jih sestavljajo javni uslužbenci, marginalizirane skupine in drugi deležniki, je pomagati spreminjati te razmere s pomočjo akcijskih načrtov za mestno in primestno kmetijstvo. Načrti, ki so osrednji element projekta, preskušajo metodologijo AgriGo4Cities, da bi se izboljšalo mestno okolje in prispevalo k socialno-ekonomskemu vključevanju skupnosti, ki jim grozi izključenost. Te skupnosti s svojim sodelovanjem pri načrtih lahko dosežejo, da se sliši tudi njihov glas.

Izvajanje načrtov je ustvarilo pozitiven zagon, ki ga morajo načrti nadaljnjih dejavnosti obdržati do konca projekta. Vse to podpira katalog dobre prakse, ki vsebuje uspešne zamisli in projekte na področju participativnega mestnega in primestnega kmetijstva in poudarja pomembno vlogo javnih institucij pri takih ukrepih.

Nadnacionalna partnerstva spodbujajo izmenjavo izkušenj med javnimi uslužbenci in podpirajo politike pri izgradnji institucionalne zmogljivosti, večanju vključevanja in spodbujanju razvoja mest z novimi oblikami mestnega in primestnega kmetijstva. 

Sodelovanje se bo ohranilo tudi po zaključku projekta v okviru nadaljnjih dejavnosti. Za zagotovitev široke dostopnosti je treba nadnacionalni načrt upravljanja prevesiti v sedem jezikov partneric: bolgarščino, češčino, nemščino, madžarščino, črnogorščino, slovaščino in slovenščino.

Video

Celotna naložba in sredstva EU 

Celotna naložba v projekt „AgriGo4Cities“ znaša 1 474 190 EUR, od česar skladi EU prispevajo          1 253 061 EUR (prispevek ESRR znaša 1 168 642 EUR, prispevek IPP pa 84 419 EUR) iz operativnega programa „Donava“ za programsko obdobje 2014–2020. Naložba sodi pod prednostno nalogo „Inovativno in socialno odgovorno Podonavje“.

 

Predlagani datum

04/03/2019