Upravljanje ekosistemskih storitev na območjih sodelovanja v alpskem prostoru

Ko ekosistemske storitve prečkajo nacionalne meje, je potreben nadnacionalni okvir upravljanja. Na območju sodelovanja v alpskem prostoru, ki vključuje različne regije v Avstriji, Franciji, Italiji, Nemčiji in Sloveniji, se ta okvir izvaja prek projekta AlpES.

Dodatna orodja

 
Cultural ecosystem services in the Alps ©ALpES Cultural ecosystem services in the Alps ©ALpES

" V okviru projekta je bil razvit nabor zemljevidov kazalnikov ekosistemskih storitev, ki zagotavlja primerljive informacije o ponudbi, povpraševanju in pretoku ES za celotno območje sodelovanja v alpskem prostoru. Poleg tega so bile vključene razprave strokovnjakov glede teme ekosistemskih storitev z in med zainteresiranimi stranmi v šestih različnih državah ter devetih regijah v alpskem loku. Po naši vednosti to še nikoli prej ni bilo narejeno in verjamemo, da bodo zemljevidi AlpES zagotovili dragoceno osnovo za vključitev ekosistemskih storitev v postopke odločanja in politike po zaključku projekta. "

Skupina AlpES LP pri Eurac Research, inštitutu za alpsko okolje

Gorske regije so pomemben ponudnik ekosistemskih storitev, ki so priznane kot eden od glavnih stebrov zelenega gospodarstva in ključno gonilo razvoja alpske regije. Presečišče družbenopolitičnih meja na območju sodelovanja v alpskem prostoru pomeni ekosisteme, ki pogosto segajo čez nacionalne meje. Na ta način je ustvarjen izziv pri izvajanju integriranih načrtov upravljanja za trajnostno uporabo teh nadnacionalnih ekosistemov.

Za soočanje s tem izzivom je cilj projekta AlpES zagotavljanje skupnega okvirja za upravljanje ekosistemskih storitev na različnih ravneh upravljanja, od lokalne do nadnacionalne ravni, po vsej regiji alpskega prostora. Za doseganje tega cilja želijo v okviru projekta zainteresiranim stranem zagotoviti niz namenskih orodij in postopkov za krepitev zmogljivosti za razumevanje, vrednotenje in upravljanje ekosistemskih storitev.

Štirje temeljni cilji

Projekt AlpES ima štiri temeljne cilje. Prvi cilj je razvoj skupnega koncepta alpskih ekosistemskih storitev na podlagi neposrednega sodelovanja z zainteresiranimi stranmi. Ko bo ta koncept razvit, bosta nato v okviru projekta izvajana kartiranje in ocena ekosistemskih storitev na območju sodelovanja v alpskem prostoru.

Na podlagi te vaje bo projekt zainteresiranim stranem zagotovil rezultate prek interaktivnega spletnega Geografskega informacijskega sistema (GIS). S tem bo zagotovljen medsektorski prenos rezultatov AlpES na več ravneh največjemu številu zainteresiranih strani prek inovativnih, prilagojenih in prenosljivih učnih orodij ter ciljno usmerjenih dejavnosti.

Čeprav je delo v teku, je projekt že bistveno napredoval na poti proti doseganju svojih ciljev. Na primer, v okviru projekta je bil razvit okvir, specifičen za Alpe, za ekosistemske storitve, ki se osredotoča na opredeljevanje in razvrščanje ekosistemskih storitev in analiz izven študij kartiranja in potenciala obstoječih instrumentov za upravljanje. V okviru projekta so bili kartirani tudi ponudba in potek osmih ključnih alpskih ekosistemskih storitev ter povpraševanje po njih na ravni občin za celotno območje sodelovanja v alpskem prostoru, pri čemer so bili uporabljeni izbrani kazalniki, ki so na voljo v namenskem sistemu GIS.

Nadalje so bili v okviru projekta organizirani številni dogodki za zainteresirane strani, skupaj z usposabljanji za kartiranje in ocenjevanje ekosistemskih storitev. Poleg tega je bil razvit model za krepitev zmogljivosti, ki vključuje e-učno platformo, enodnevne enote za usposabljanje, specifične za koncept, in nadnacionalne delavnice.

Usklajene informacije

V okviru projekta AlpES je bil sestavljen nabor usklajenih informacij o temi ekosistemskih storitev za območje sodelovanja v alpskem prostoru. Zlasti so bili kartirani in ocenjeni ponudba in potek osmih relevantnih ekosistemskih storitev ter povpraševanje po njih za več kot 16 000 občin na območju sodelovanja. Ti zemljevidi z dragocenimi osnovnimi informacijami, zbranimi v poročilih AlpES in v zbirki viki projekta, predstavljajo dragocen temelj za nadaljnje delo na področju ekosistemskih storitev v regiji.

Celotna naložba in sredstva EU

Celotna naložba v projekt „Alpske ekosistemske storitve: kartiranje, ohranjanje, upravljanje“ znaša 2 265 507 EUR, od česar Evropski sklad za regionalni razvoj EU prispeva 1 829 886 EUR iz operativnega programa „Alpski prostor“ za programsko obdobje 2014–2020. Naložba je del prednostne naloge „Energetska unija in podnebje“.

Predlagani datum

21/02/2019