Učinkovit intermodalni tovorni promet v Alpah

Cilj projekta Inovacije kombiniranega transporta v Alpskem prostoru (AlpInnoCT) je povečanje učinkovitosti kombiniranega transporta (KT) – intermodalnega transporta, pri katerem se večina poti opravi z vlakom, po celinskih ali morskih plovnih poteh in čim manj po cesti – za tovor na območju alpske regije. S tem se bo spodbujala uporaba nizkoogljičnega KT, zlasti železniškega, in prispevalo k razvoju bolj trajnostnega prometnega sistema.

Dodatna orodja

 
The AlpInnoCT logo ©AlpInnoCT The AlpInnoCT logo ©AlpInnoCT

" Cilj AlpInnoCT je izboljšati intermodalni prevoz blaga, zlasti železniški, v alpskem prostoru. Različne cestne povezave so polne tovornjakov, ki negativno vplivajo na okolje v smislu emisij onesnaževal in toplogrednih plinov ter hrupa, kaj šele nesreč. Cilj projekta je v čim večji meri podpreti prenos tovora s cest na železnice. "

Alberto Cozzi, projektni vodja, Organ pristaniškega vzhodno jadranskega omrežja – Pristanišče Trst

AlpInnoCT opisuje trenutne razmere na področju sistema alpskega tovornega prometa, pri čemer je osredotočen zlasti na KT, in podaja predloge za razvoj idealnega modela KT s prenosom industrijskega znanja in izkušenj.

Izdelal je tudi smernice za vključevanje inovativnih intermodalnih rešitev in pristopov k vsakodnevnim dejavnostim KT ter k vzpostavitvi vsealpske platforme za dialog z dogodki, ki povezujejo deležnike in ciljne skupine ter zagotavljajo priložnost za izmenjavo informacij.

Rezultati bodo povzeti v „Zbirki orodij za ukrepanje“ AlpInnoCT, izdelani v obliki priročnika, ki tehnične in znanstvene ugotovitve prevaja v razumljiv jezik. Pregled njegove vsebine se bo v okviru participativnega pristopa, katerega cilj je reševanje pomanjkanja komunikacije med sektorji v sistemu KT, se bo izvajal na dogodkih, ki se jih bodo udeležile vse zainteresirane strani.

Občutljiv ekosistem

Alpe so občutljiv ekosistem, ki ga je treba zaščititi pred onesnaževanjem in podnebnimi spremembami. Kljub temu stalno povečevanje količine tovornega prometa povzroča okoljske težave, zaradi česar se krepi potreba po pregledu načinov prevoza blaga in po razvoju inovativnih modelov za zaščito alpskega prostora, kot so določeni v beli knjigi EU iz leta 2011 z naslovom Načrt za enotni evropski prometni prostor.

Ključni cilj Strategije EU za alpsko regijo, ki je usmerjena v krepitev sodelovanja med alpskimi državami na podlagi skupnih ciljev, je povečati uporabo ekološko sprejemljivega prometa in vzpostaviti učinkovitejše tovorne koridorje. Da bo lahko KT pri tem polno sodeloval, je treba poskrbeti za njegovo večjo učinkovitost.

Industrijsko znanje in izkušnje ter strateška analiza

AlpInnoCT si prizadeva za izboljšanje procesov in sodelovanja v omrežjih KT, za vključevanje inovativnih pristopov za pospeševanje prehoda s cestnega na železniški način prevoza in za izboljšanje znanja ter možnosti sodelovanja za deležnike. Njegova uporaba industrijskega znanja in izkušenj, podprtih z analizo obstoječih strategij, politik in procesov ter z razvojem vsebine v okviru nadnacionalnega javno-zasebnega partnerstva, predstavlja nov pristop h KT.

Glavni rezultat tega bo učinkovitejši prevoz blaga v Alpah in večji poudarek na KT, pri tem pa se bodo na mednarodni ravni izboljšale organiziranost, produktivnost in usklajenost procesov. Z izboljšanim sodelovanjem med deležniki in informacijami zanje se bosta izboljšala ozaveščenost o nizkoogljičnem prometu ter dostop do njega, zaradi česar bodo občutne količine tovora preusmerjene na železnico.

Logistični operaterji bodo imeli korist od izboljšanih procesov in dostopa do KT, proizvajalci vagonov in polpriklopnikov pa bodo dobili vpogled v prometne inovacije. Nevladne organizacije in javne ustanove bodo imele platformo, preko katere bodo lahko podajale svoja stališča, nosilci odločitev pa bodo bolje pripravljeni na oblikovanje prihodnjega okvira KT, zlasti v povezavi z okoljem.

Celotna naložba in sredstva EU 

Celotna naložba v projekt „AlpInnoCT – Inovacije kombiniranega transporta v Alpskem prostoru“ znaša 3 088 272 EUR, od česar Evropski sklad za regionalni razvoj EU prispeva 2 548 531 EUR iz operativnega programa „Alpski prostor“ za programsko obdobje 2014–2020.

 

Predlagani datum

02/11/2018