Come In! – Omogočanje dostopnosti kulturne dediščine za vse v šestih evropskih državah

Muzeji iz Italije, Avstrije, Hrvaške, Slovenije, Nemčije in Poljske so na podlagi slogana »nič o nas brez nas« sodelovali z združenji za invalide, akademiki, ustanovami za usposabljanja in oblikovalci politik, da določijo nadnacionalne standarde, ki so usmerjeni k izboljšanju dostopnosti muzejev.

Dodatna orodja

 
The Come In! project is making Europe’s small and medium-sized museums more accessible for all. ©Luca Laureati, 2018 The Come In! project is making Europe’s small and medium-sized museums more accessible for all. ©Luca Laureati, 2018

" Kultura je temeljna pravica vseh nas in odstraniti moramo prepreke, ki ovirajo uživanje kulture v celoti. Dostopnost je postopek, projekt Come In! pa ta postopek dostopnosti do kulturne dediščine podpira na nove multisenzorske načine in spodbuja vključujoče muzeje, ki ne poznajo posebnih potreb, ampak le kulturo za vse. "

Anna Marconato, COME-IN! Vodja projekta – Izvršilni sekretariat za pobude Srednje Evrope

Projekt Come In! je združil šest držav Srednje Evrope, da s skupnim prizadevanjem zvišajo število obiskovalcev majhnih in srednje velikih muzejev, tako da postanejo bolj dostopni za invalide ter da ozaveščajo o pomembnosti vključenosti in dostopnosti.

V sklopu projekta Come In! so tako pripravili zbirko smernic, tj. sklop kvalitativnih standardov, katerih namen je z inovativnimi pristopi pomagati muzejem pri izboljšanju dostopnosti in spodbujanju dostopa do kulture. Na podlagi teh smernic se je razvila namenska znamka COME-IN!, ki potrjuje raven dostopnosti muzeja in zagotavlja upoštevanje standardov.

Ocenjevanje, načrtovanje in usposabljanje 

V sklopu projekta je bilo organiziranih šest pilotnih projektov v muzejih Srednje Evrope. Z dialogom med različnimi institucijami in delovnimi skupinami so opredelili najboljše prakse ter predstavili celostni pristop do izziva, kako napraviti muzeje bolj dostopne.

Vsak muzej je ob vzpostavljeni verigi storitev ocenil svojo raven dostopnosti in predstavil najbolj pomembne vidike obiska, vključno s podatki, ki so jih pridobili pred in po obisku. Od trenutka prihoda, kraja vstopa, blagajne in garderobe do razstavnih prostorov in muzejske trgovine: vsi vidiki so bili dodatno preverjeni z ustreznimi kriteriji o dostopnosti – ne le s fizičnimi, ampak tudi z informativnimi, komunikacijskimi, družbenimi in ekonomskimi – z namenom prepoznavanja kakršnih koli omejitev in načrtovanja ustreznih sprememb.

Zagotovljena dostopnost

Znamka Come-In! je bila ustvarjena z namenom, da je sprejeta na svetovni ravni pri zagotavljanju dostopnosti vseh certificiranih muzejev. Trenutno se znamko uporablja na nadnacionalni, nacionalni in lokalni ravni za spodbujanje prizadevanj v sklopu projekta ter, kar je še pomembneje, za predstavitev prenosljivosti teh prizadevanj izven trenutnega obsega.

Z januarjem 2020 bo projekt COME-IN! uvedel letni poziv muzejem, da zaprosijo za znamko. Če prijavljeni muzej ustreza sklopu kriterijev, se mu podeli znamka za obdobje petih let. Vsi muzeji, ki se prijavijo, morajo na primer usposobiti celotno osebje, da se bolj zaveda pomena in dodane vrednosti vključenosti ter dostopnosti. Delavnic usposabljanja, ki temeljijo na namenskem učbeniku za usposabljanje Come In!, se je do sedaj udeležilo več kot 150 upravljalcev muzejev.

Nič o nas brez nas

V projekt so bili od začetka do konca vključeni strokovnjaki za dostopnost in predstavniki združenj za invalide tako pri razvoju smernic, oblikovanju multisenzorskih ponudb kot tudi pri predstavitvi novih razstav. V Pomorskem muzeju Piran so na primer najeli osebo z možgansko paralizo, ki je spremljala obiskovalce pri novih, dostopnih razstavah. 

Oblikovan je bil tudi vprašalnik za obiskovalce o njihovem mnenju glede pilotnih muzejev, da bi ovrednotili prizadevanja v sklopu projekta. Ocenjenih je bilo več kot 1 100 vprašalnikov, ki so pokazali, da ljudje cenijo dosežke projekta. 

Pomembnost dostopnosti in vključenosti v muzejih je bila predstavljena v Trstu med namensko konferenco Come In! za vključitev med sredstva. Udeležili so se je predstavniki in oblikovalci politik 13 ministrstev za kulturo iz srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope.

Celotna naložba in sredstva EU

Skupna naložba za projekt „Come In! – Sodelovanje za večjo dostopnost muzejev za širšo vključenost“ znaša 2 580 000 EUR, od česar Evropski sklad za regionalni razvoj EU prispeva 2 090 000 EUR iz operativnega programa „Interreg Srednja Evropa“ za programsko obdobje 2014–2020. Naložba spada pod prednostno nalogo „Delovna mesta, rast in naložbe“.

Predlagani datum

18/09/2019