Izvajanje na bolnika osredotočene onkološke oskrbe v Srednji Evropi

Čeprav je rak glavni vzrok smrti v EU, se zaradi izboljšanih stopenj preživetja izkušnje ljudi, ki imajo raka, spreminjajo. To zahteva oskrbo s pristopom, ki je bolj osredotočen na pacienta. Cilj projekta INTENT, ki se izvaja na Češkem, Madžarskem, v Italiji in Sloveniji, je razviti inovativne rešitve za podporo takšnemu pristopu v Srednji Evropi.

Dodatna orodja

 
The INTENT project is developing patient-centred cancer care in Czechia, Hungary, Italy and Slovenia ©CC0 Creative Commons The INTENT project is developing patient-centred cancer care in Czechia, Hungary, Italy and Slovenia ©CC0 Creative Commons

" INTENT bo zagotovil strokovno znanje, kompetence in zmogljivost, da bi izkoristil primerjalno analizo in socialno podjetništvo pri usklajevanju in izboljšanju na bolnika osredotočene oskrbe v Srednji Evropi. S tem bo prišlo do boljšega razumevanja, kaj na bolnika osredotočena oskrba pomeni. "

Silva Mitro, Onkološki inštitut v Benečiji

Glavni rezultati projekta INTENT vključujejo medkulturni model na bolnika osredotočene onkološke oskrbe. Ta model bodo spremljali smernice za izvajanje, priporočila politike za njegovo lažje sprejetje in načrti za izboljšanje uspešnosti, ki opredeljujejo lokalne prednostne naloge in možnosti za socialno podjetništvo.

V okviru projekta se razvija tudi spletno orodje za primerjalno analizo, ki bo pokazalo, kje so potrebna izboljšanja pri izvajanju na bolnika osredotočene oskrbe, in virtualni center strokovnega znanja, kjer bodo predstavljene dobre prakse, rezultati primerjalne analize in inovativne zamisli.

Sodelovanje za boljšo oskrbo

Ker v Srednji Evropi obstaja potreba po onkološki oskrbi, ki bi bila bolj osredotočena na bolnika, so nadnacionalno sodelovanje, primerjalne analize in izmenjave dobrih praks bistvenega pomena. Projekt INTENT zagotavlja te elemente skupaj s podlago za sodelovanje z industrijo, s čimer želi spodbuditi inovacije v javnih storitvah.

Z vključevanjem lokalnih in regionalnih mrež bolnikov in njihovih združenj, izvajalcev oskrbe, kliničnih zdravnikov in oblikovalcev politik na področju oblikovanja oskrbe, uvaja nove organizacijske vidike.

Projekt INTENT se je začel z analizo obstoječih modelov oskrbe Srednje Evrope in opredelitvijo najboljših praks. Z deležniki je bila opravljena anketa, da bi se izmerila pričakovanja glede novega modela, ki temelji na vključenih načelih oskrbe in inovativnih družbenih in tehnoloških rešitvah. Vzpostavitev orodja za primerjalno analizo, ki vsebuje te informacije, bo pomagala določiti kazalnike uspešnosti za klinične rezultate, zadovoljstvo bolnikov, stroškovno učinkovitost in inovacijsko zmogljivost.

Inovativen in trajnostni model

Pri pripravi priporočil politike za podporo inovacijam v izvajanju oskrbe se bodo uporabljali kazalniki. Pri razvijanju modela se bo zaradi zagotovitve trajnosti in kontinuitete ocenila njegova finančna vzdržnost.

Zmogljivost se gradi z vrsto delavnic za zdravstvene delavce o oskrbi, osredotočeni na bolnika, učinkovitih primerjalnih analizah in ustvarjanju inovativnih rešitev. Virtualni center za strokovno znanje na spletnem mestu Organizacije evropskih onkoloških inštitutov bo nudil gradivo za usposabljanje, s tem pa zagotavljal stalne izboljšave na področju oskrbe v Srednji Evropi in zunaj nje.

Poskusno uvajanje orodij in metod na različnih lokacijah bo spodbudilo izvajalce oskrbe, da jih sprejmejo še sami. Prve primerjalne analize na poskusnih lokacijah bodo prispevale k premišljenemu razvoju načrtov za izboljšanje uspešnosti. Pričakuje se, da se bodo primerjalne analize redno ponavljale, da bi se ocenila uspešnost na podlagi prejšnjih rezultatov in opredelila področja, ki jih je treba nadalje izboljšati.

Celotna naložba in sredstva EU

Celotna naložba v projekt „INTENT: using guidelines and benchmarking to trigger social entrepreneurship solutions towards better patient-centred cancer care in Central Europe“ (Uporaba smernic in primerjalne analize za spodbujanje rešitev socialnega podjetništva za boljšo na bolnika osredotočeno onkološko oskrbo v Srednji Evropi) znaša 1 809 109 EUR, od česar Evropski sklad za regionalni razvoj EU prispeva 1 503 435 EUR iz operativnega programa „Srednja Evropa“ za programsko obdobje 2014–2020. Naložba spada pod prednostno oznako „Raziskave in inovacije“.

Predlagani datum

10/04/2019