OIS-AIR: Vzpostavljanje nadnacionalne inovacijske mreže v jadransko-jonski regiji

Projekt, ki ga financira EU, namerava z mednarodnim sodelovanjem v šestih državah ustvariti stalno nadnacionalno mrežo za spodbujanje inovacij, izboljšanje konkurenčnosti in gospodarske rasti regije ter povečanje deleža v raziskovalne in razvojne dejavnosti. Projekt povezuje inovacijska središča z MSP, raziskovalnimi inštituti in drugimi deležniki v regiji.

Dodatna orodja

 
The OIS_AIR project has set out to create a permanent transnational network to foster innovation and boost economic growth. ©Creative Commons The OIS_AIR project has set out to create a permanent transnational network to foster innovation and boost economic growth. ©Creative Commons

" Če želimo biti konkurenčni in privlačni na makroregionalni in širši ravni, je strateška prednostna naloga za Znanstveni park Area ter tudi regionalni inovacijski sistem kot tak ustvarjanje mednarodnega sodelovanja s centri odličnosti v raziskavah in inovacijah v jadransko-jonski regiji ter na zahodnem Balkanu. "

Sergio Paoletti, predsednik Znanstvenega parka Area

Na lokalni ravni je združilo moči sedem regionalnih inovacijskih centrov in podpornih institucionalnih partnerjev, da bi skupaj našli MSP z obetavnimi pobudami in priložnostmi. Na nadnacionalni ravni pa je bilo vzpostavljeno namensko spletno vozlišče, ki deluje kot virtualno okolje za koordinacijo partnerjev in deležnikov mreže OIS-AIR. V sklopu vozlišča se preverja rezultate raziskav in se jih povezuje s storitvami MSP v določeni regiji.

Vozlišče deluje kot tržišče za nadnacionalno izmenjavo znanja, tehnologij in inovacij. OIS-AIR prek združevanja lokalnih moči z nadnacionalno mrežo ustvarja trajnostne povezave med podjetji, centri za raziskave in razvoj (RR) ter raziskovalno infrastrukturo, da bi potrjene raziskave prenesli v gospodarstvo.

Naložbe v inovacije od samega začetka

OIS-AIR pomaga MSP pri razvoju njihovih projektov z namenskim naložbenim postopkom na podlagi potrditve koncepta. Spodbudni, inovativni projekti, ki jih skupaj razvijajo regionalni raziskovalni inštituti in MSP, prejmejo inovacijski bon v vrednosti 18 500 EUR za posamični projekt. 

V sklopu projekta se prek organiziranih razprav z oblikovalci politik in prek pobud za sodelovanje med inštituti, poslovnim sektorjem ter univerzami spodbuja raziskave in inovacije na mednarodni ravni. Vključene družbe in MSP imajo koristi od izmenjave znanja, strokovnih mnenj in raziskav.

OIS-AIR je opredelil štiri obetavna področja za prihodnji razvoj, ki označujejo konkurenčne prednosti regije: promet in mobilnost, agro- in biogospodarstvo, energetika ter okolje. Da bi MSP, ki so dejavna v teh sektorjih, povečali svoje naložbe v raziskave in inovacije (RI), imajo dostop do mednarodne mreže raziskovalnih infrastruktur in objektov v sklopu projekta.

Raziskovalni inštituti in partnerji iz Italije, Slovenije, Srbije, Grčije, s Hrvaške in iz Albanije so sodelovali pri opredelitvi in določitvi prve makroregionalne strategije za pametno specializacijo za regijo. 

Nizke naložbe v RR, slabo varstvo intelektualne lastnine in nerazvit prenos tehnologij je jadransko-jonski regiji preprečil razvoj na področju pametne specializacije. Na tej podlagi je bil ustanovljen projekt OIS-AIR z namenom, da okrepi in združi razvoj industrijskih in podjetniških dejavnosti v sektorjih za RR in RI.

Celotna naložba in sredstva EU

Celotna naložba v projekt „OIS_AIR – Establishment of the Open Innovation System of the Adriatic-Ionian Region“ (Vzpostavitev odprtega inovacijskega sistema na področju jadransko-jonske regije) znaša 1 563 496 EUR, od česar Evropski sklad za regionalni razvoj in sklad IPA II prispevata 1 328 971 EUR iz operativnega programa „Interreg V-B za jadransko-jonsko regijo“ za programsko obdobje 2014–2020. Naložba sodi pod prednostno nalogo „Inovativna in pametna regija“.

Predlagani datum

03/07/2019