Varuhi „energetsko pametne“ šole

Šole v srednji Evropi se učijo o pomenu varčevanja z energijo ob podpori projekta, ki ga financira EU in v sklopu katerega je bila pripravljena vrsta izobraževalnih programov, orodij „pametne energije“ in inovativen program „varuhi energije“, ki učence in učitelje spodbuja, da dajejo zgled na področju varstva okolja in zniževanja stroškov šol.

Dodatna orodja

 
Awareness-raising and behaviour change are key tools in the ENERGY@SCHOOL programme.  ©Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Italy Awareness-raising and behaviour change are key tools in the ENERGY@SCHOOL programme. ©Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Italy

" Inovativna in ključna zamisel je izboljšati energetsko učinkovitost v šolah s pomočjo t.i. varuhov energije, ki bi učence, učitelje, šolsko osebje in strokovnjake spodbudili k vključitvi v ustvarjanje‚energetsko pametnih‘ šol. Pristop ENERGY@SCHOOL (tj. ‚energija v šoli‘) zagotavlja udeležbo vseh zainteresiranih strani, od družin in učencev do šol in občin. "

Rita Ricci, vodja projekta, Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Gradbeni sektor v Evropi je široko odprt za energetsko optimizacijo. Šole na splošno niso učinkovite porabnice energije in kopičijo stroške. Za zmanjšanje njihovega ogljičnega odtisa in izdatkov je treba sprejeti ukrepe za energetsko učinkovitost in uporabljati obnovljive vire energije, zlasti v šolah, zgrajenih pred več desetletji, in šolah v regijah, v katerih se izvaja manj naložb.

Program ENERGY@SCHOOL pomaga javnemu sektorju pri izvajanju akcijskih načrtov in pilotnih projektov na področju „pametne energije“ v več kot 40 osnovnih in srednjih šolah. S celostnim pristopom izobražuje in usposablja šolsko osebje in učence, da prevzamejo vlogo starejših in mlajših varuhov energije. 

Dejavna udeležba

Da bi bil program uspešen, morajo biti vanj dejavno vključene vse strani. Šole iz sedmih srednjeevropskih držav odkrivajo načine za upravljanje energije in varčevanje z njo prek predstavitev, usposabljanj in aplikacij, razvitih v okviru projekta, splošni cilj pa je spodbuditi dolgoročno spremembo vedenjskih vzorcev ter izboljšati znanja in spretnosti.

Sodelujoče šole in občine prejemajo podporo za razvoj načrtov upravljanja energetsko pametnih šol, v katerih so opredeljene dobre prakse, smernice za energetsko učinkovitost, revizije in metode, financiranje, upravljanje in ukrepi za spremembo vedenjskih vzorcev, ki jih morajo izvajati varuhi energije. 

Ti pilotni načrti se upoštevajo v nacionalnih strategijah držav, v katerih se projekt izvaja (v Italiji, na Poljskem, Hrvaškem, v Sloveniji, Nemčiji, Avstriji in na Madžarskem), ki nato spodbujajo prizadevanja za razvoj skupne strategije za šole, ki želijo povečati svoj vpliv na področju zelene energije. Usposabljanje je ključni del projekta, ki učiteljem, šolskim tehnikom in otrokom pomaga skozi zabavne igre, igre vlog in praktična srečanja. 

Tudi učenje skozi prakso

Partnerji prihajajo na študijske obiske, da bi širili dobre prakse, ki se že izvajajo v nekaterih občinah. Na primer, obisk na Osnovni šoli Frana Roša v Sloveniji je pokazal, kaj je mogoče storiti za izboljšanje energetske učinkovitosti in splošnega udobja celo v zgradbah iz obdobja komunizma. 

Strokovnjaki so za vsako posamezno postavko pokazali, kakšne prihranke pri stroških lahko prinesejo celo majhne spremembe pri tem, kako šola obravnava svoje potrebe po ogrevanju, in sicer s pametnim merjenjem, boljšo izolacijo, ogrevanjem z variabilnimi stroški ter ozaveščenostjo o potrebah po udobju in ogrevanju v prostorih, ki se uporabljajo, in v praznih prostorih. 

Strokovnjaki so ugotovili, da se OŠ Frana Roša zaveda pomena varčevanja z energijo, saj je nedavno začela kampanjo za razvoj „energetske kulture“ med zaposlenimi in učenci, pri čemer dejavno sodeluje tudi ravnateljica. Laboratoriji, delavnice in druge ustvarjalne dejavnosti, kot so „energetske“ nalepke in obvestila, opozarjajo učence in učitelje, naj ugašajo luči in se zavedajo izgube energije, ki na primer uhaja skozi odprta okna.

Celotna naložba in sredstva EU 

Celotna naložba v projekt „Optimizacija rabe energije skozi spremembe vedenjskih vzorcev uporabnikov v šolah Srednje Evrope“ znaša 2 581 379 EUR, od česar Evropski sklad za regionalni razvoj EU prispeva 2 127 776 EUR iz operativnega programa „Interreg SREDNJA EVROPA“ za programsko obdobje 2014–2020. 

 

Predlagani datum

17/11/2017