Ključni dosežki regionalne politike v obdobju 2014–2020

Kohezijska politika – s financiranjem iz ESRR, ESS in Kohezijskega sklada – je največji vir neposrednih naložb iz proračuna EU v obdobju 2014–2020. Ti trije skladi bodo omogočili naložbe v skupni vrednosti 485 milijard EUR, od tega financiranje iz proračuna EU predstavlja 355 milijard EUR.

V nadaljevanju so predstavljeni izbrani naložbeni cilji in dosedanji napredek pri doseganju teh ciljev, ki so razporejeni v tri naslove:

S filtrom si lahko ogledate prispevek po posameznih državah.


Besedilo v nadaljevanju temelji predvsem na ciljnih vrednostih ob koncu leta 2017 (razen če je navedeno drugače). Izčrpna predstavitev obsega financiranja in doseganja naložbenih ciljev je na voljo na platformi odprtih podatkov o skladih ESI. Tam lahko najdete grafe, ki jih je mogoče razvrstiti po tematiki, državi, programu in skladu.

Posamezna polja grafikona predstavljajo:

  • cilje sprejetih programov in letne podatke o njihovem izvajanju
  • napovedi kazalnikov za izbrane projekte in
  • uporabljene vrednosti

 

Pametna Evropa

Velik del sredstev iz ESRR je dodeljen za krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij, izboljšanje dostopa do digitalnega gospodarstva in storitev IT ter spodbujanje konkurenčnosti MSP. V nadaljevanju so predstavljeni izbrani kazalniki naložb.

Podpora za podjetja

ESRR nudi evropskim podjetjem izdatno podporo. Podporo prejema več kot 1,1 milijona podjetij (predvsem MSP), kar je v letu 2016 predstavljalo približno 4 % vseh podjetij v Evropi.

 

Delovna mesta, ustvarjena v podjetjih

Načrtovano je, da bodo naložbe v okviru ESRR ustvarile približno 420 000 novih delovnih mest, od tega jih bo 58 % ustvarjenih v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Španiji, Franciji in na Portugalskem. V teh državah je pričakovano, da bo več kot 80 % novih delovnih mest ustvarjenih v MSP.

 

Podpora za nova podjetja

Približno 160 000 novih podjetij bo prejelo podporo iz ESRR, ki bo namenjena zagonu in rasti poslovanja, od tega jih je skoraj 40 % v Združenem kraljestvu in 30 % v Franciji. Če ponazorimo, cilj predstavlja približno 6 % skupnega števila podjetij v EU v letu 2016 (podjetij, starih največ pet let).

 

Raziskovalci z boljšimi raziskovalnimi zmogljivostmi

Naložbe v raziskave in inovacije predstavljajo osrednji cilj naložb v okviru ESRR: 130 000 raziskovalcev bo imelo dostop do boljših zmogljivosti raziskovalne infrastrukture. To predstavlja 3 % vseh evropskih raziskovalcev in je enako skupnemu številu raziskovalcev na Švedskem in v Luksemburgu (2017).

 

Boljši širokopasovni dostop za gospodinjstva

Dodatnih 14,5 milijona gospodinjstev bo imelo širokopasovni dostop s hitrostjo vsaj 30 Mb/s, od tega 68 % v Španiji, Grčiji in Italiji. V Španiji ta cilj predstavlja 25 % vseh gospodinjstev.
V evropskem okviru 33,2 milijona gospodinjstev nima širokopasovnega dostopa s hitrostjo vsaj 30 Mb/s (2017).

 

Trajnostna Evropa

Jedro naložb v okviru ESRR in Kohezijskega sklada za bolj zeleno Evropo je namenjeno podpori prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih, ohranjanju in varovanju okolja, spodbujanju učinkovite rabe virov in prilagajanju na podnebne spremembe ter preprečevanju in obvladovanju tveganj. V nadaljevanju so predstavljeni izbrani kazalniki naložb.

Nove zmogljivosti za obnovljive vire energije

ESRR in Kohezijski sklad nudita podporo za 6 700 MW dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. Če ponazorimo, 6 700 MW predstavlja približno 40 % odstotkov dodatne letne zmogljivosti za obnovljive vire energije v EU.

 

Manjša poraba energije v javnih zgradbah

Načrtovano je, da bodo podprte javne zgradbe privarčevale 4 827 GWh/leto. Če ponazorimo, to je toliko energije, kot jo letno porabi skoraj 900 000 gospodinjstev.

 

Boljši dostop do pitne vode

Po zaslugi naložb v okviru ESRR in Kohezijskega sklada bo 12,5 milijona ljudi imelo dostop do nove ali izboljšane oskrbe z vodo. 80 % ciljnih prejemnikov živi v Romuniji, Španiji, na Portugalskem, v Italiji in Grčiji. Delež državljanov Romunije, ki bodo tega deležni, predstavlja 17 % prebivalstva države.
Če ponazorimo, približno 18,1 milijona državljanov EU nima dostopa do oskrbe z vodo (2015).

 

Boljše čiščenje odpadne vode

Dodatnih 17 milijonov ljudi bo imelo korist od novega ali izboljšanega čiščenja odpadne vode. Skoraj 50 % ciljnih prejemnikov živi v Italiji, Španiji in na Poljskem. Državljani Italije, ki bodo deležni sredstev iz ESRR in Kohezijskega sklada, predstavljajo 7 % celotnega prebivalstva.
Če ponazorimo, približno 21,3 milijona državljanov EU ni priključenih na sisteme za čiščenje odpadnih voda (2015).

 

Gradnja ali nadgradnja železniških tirov

Po zaslugi naložb v okviru ESRR in Kohezijskega sklada bo po vsej Evropi zgrajenih, obnovljenih ali nadgrajenih 6 900 km železniških tirov, od tega 73 % na Poljskem, v Španiji, Romuniji in na Madžarskem. Načrtovano je, da bo z naložbami v okviru ESRR in Kohezijskega sklada zgrajenih, obnovljenih ali nadgrajenih 12 % celotnega poljskega železniškega omrežja.
Načrtovanih 4 500 km železniških tirov v omrežju TEN-T (stanje 12/2018) predstavlja 69 % celotne načrtovane dolžine obnovljenih železniških tirov.

 

Gradnja ali nadgradnja cest

Z naložbami v okviru ESRR in Kohezijskega sklada bo po vsej Evropski uniji zgrajenih, obnovljenih ali nadgrajenih 13 100 km cest, od tega 57 % na Poljskem, v Romuniji in Češki republiki.
Odseki TEN-T glede na skupno načrtovano gradnjo ali obnovitev predstavljajo 2 780 km (21 %).

 

Vključujoča Evropa

Spodbujanje trajnostnega in kakovostnega zaposlovanja, socialno vključevanje, boj proti revščini in diskriminaciji ter naložbe v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za znanja in spretnosti predstavljajo glavne družbene stebre ESS in ESRR v obdobju 2014–2020. V nadaljevanju so predstavljeni izbrani kazalniki naložb.

Udeleženci projekta ESS/pobude za zaposlovanje mladih (YEI) v izobraževanju, usposabljanju, prejemniki pomoči pri zaposlovanju, socialno vključevanje

 

Boljša infrastruktura za otroško varstvo ali izobraževanje

6,9 milijona učencev oziroma študentov bo imelo dostop do boljše infrastrukture za izobraževanje. Italija je država upravičenka, v kateri ima 72 % njenih učencev in študentov korist od obnovljene infrastrukture.
Na ravni EU je 62,2 milijona učencev oziroma študentov, ki so mlajši od 15 let (2016).

 

Boljše zdravstvene storitve

Po zaslugi naložb v okviru ESRR bo več kot 46,9 milijona ljudi lahko koristilo boljše zdravstvene storitve, od tega je več kot 50 % državljanov Španije in Poljske. Na Poljskem bo boljših storitev deležno 38 % celotnega prebivalstva.

 

Celostne mestne strategije

45 milijonov ljudi bo živelo na območjih, za katera bodo uporabljene strategije celostnega razvoja mest, od tega bo 60 % tovrstnih območij v Franciji, na Madžarskem in v Nemčiji. V Franciji bodo te strategije uporabljene za 21 %, na Madžarskem pa za 74 % odstotkov prebivalstva.