Prispevek evropskih strukturnih in investicijskih skladov za delovna mesta in rast, naložbeni načrt in prednostne naloge Komisije

Skladi ESI so glavno orodje naložbene politike EU: iz proračuna EU je bilo skupno dodeljenih 454 milijard EUR za več kot 500 programov. Skupaj z nacionalnim sofinanciranjem v višini 183 milijard EUR je skupni znesek naložb najmanj 637 milijard EUR. S tem proračunom postajajo skladi ESI vedno pomembnejši pri sofinanciranju javnih naložb, hkrati pa nadomeščajo nacionalne in regionalne naložbe, ki se zmanjšujejo zaradi krize. Med letoma 2014 in 2016 naj bi skladi v povprečju predstavljali približno 14 % skupnih javnih naložb in v nekaterih državah članicah dosegli celo do 70 %.

Več kot 120 milijard iz skladov ESI bo strateško vloženih v raziskave in inovacije, podporo malim podjetjem ter digitalnim tehnologijam in s tem prispevalo k ciljem pametne rasti EU. Skladi bodo bistveni za trajnostno rast EU. Programi bodo s 193 milijardami EUR, najvišjim proračunom EU, ki je bil kdaj dodeljen za naložbe v energetiko, okolje, podnebje in trajnostni promet, znatno prispevali k usmerjanju Evrope na pot nizkoogljičnega gospodarstva.

Poleg naložb v ključno infrastrukturo v širokopasovno omrežje, promet in oskrbo z vodo, če jih naštejemo le nekaj, in poleg naložb v izobraževanje ter usposabljanje, socialno vključevanje in strokovno prilagodljivost evropske delovne sile bodo skladi ESI neposredno podprli dva milijona podjetij po vsej Evropi za povečanje njihove konkurenčnosti in jim pomagali razviti inovativne izdelke in ustvariti nova delovna mesta.

Še več, skladi ESI bodo kot bistveni del naložbenega načrta za Evropo, ki dopolnjuje Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI), mobilizirali naložbe, podprli strukturne reforme, spodbudili financiranje zasebnega sektorja, obravnavali nedelovanje trga in izboljšali naložbeno klimo.

V naslednjih osmih letih naj bi 456 nacionalnih in regionalnih programov in 79 programov za medregionalno sodelovanje v okviru skladov ESI zagotovilo kritično maso naložb na ključnih področjih rasti, kar bo pozitivno vplivalo na gospodarstvo EU.

Sporočilo „Vlaganje v delovna mesta in rast – za kar največji prispevek evropskih strukturnih in investicijskih skladov“ zagotavlja pregled tega, kar naj bi evropski strukturni in investicijski skladi (skladi ESI) dosegli v obdobju 2014–2020, ob tem pa neposredno prispevali k ciljem EU glede rasti in delovnih mest, naložbenega načrta in prednostnih nalog Komisije v desetletju. Poročilo vključuje tudi izide pogajanj z vsemi državami članicami o partnerskih sporazumih in programih.

 • Vlaganje v delovna mesta in rast – za kar največji prispevek skladov ESI en pdf
 • Evropsko teritorialno sodelovanje / INTERREG en pdf
 • Informacije na nacionalni ravni en pdf
 • Ocena in časovni potek en pdf

Naložbena področja:

 • Delovna mesta, rast in naložbe de en fritbgesro pdf
 • Enotni digitalni trg de en fritbgesro pdf
 • Energetska unija in podnebje de en fritbgesro pdf
 • Notranji trg de en fritbgesro pdf
 • Gospodarska in monetarna unija de en fritbgesro pdf
 • Pravosodje in temeljne pravice de en fritbgesro pdf
 • Migracije de en fritbgesro pdf

Vizualizacija podatkov in ozadje

Delovna mesta, rast in naložbe de en fritbgesropdf


Enotni digitalni trg de en fritbgesro pdf


Energetska unija in podnebje de en fritbgesro pdf


Notranji trg de en fritbgesro pdf


Gospodarska in monetarna unija de en fritbgesro pdf


Pravosodje in temeljne pravice de en fritbgesro pdf


Skladi ESI in dopolnjevanje EFSI

 • Evropski strukturni in investicijski skladi in Evropski sklad za strateške naložbe dopolnjujejo: zagotavljanje usklajevanja, sinergij in dopolnjevanja en pdf - Povzetek bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv pdf

Country Factsheets

Skladi ESI vključujejo: