Glavna naložbena politika EU

Dodatna orodja

 

Regionalna politika je glavna naložbena politika EU

Regionalna politika je namenjena vsem regijam in mestom v Evropski uniji za podporo ustvarjanja delovnih mest, poslovne konkurenčnosti, gospodarske rasti, trajnostnega razvoja in izboljšanja kakovosti življenja državljanov.

Da bi dosegli te cilje in obravnavali različne razvojne potrebe v vseh regijah EU, je bilo za kohezijsko politiko za obdobje 2014–2020 rezerviranih 355,1 milijarde EUR, kar je skoraj tretjina celotnega proračuna EU. 

Izplačevanje sredstev

Regionalna politika se izvaja v okviru treh glavnih skladov: Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijskega sklada (KS) ter Evropskega socialnega sklada (ESS).

Navedeni skladi skupaj z Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo (ESPR) tvorijo evropske strukturne in investicijske sklade (sklade ESI).

Thematic Objective 1: Research and innovation by Country for 2014-2020

ESI Funds - Breakdown by Fund

Regionalna politika in politična prednostna področja Komisije

Regionalna politika ima močan vpliv na številnih področjih. Naložbe prispevajo k doseganju veliko drugih ciljev politike EU in dopolnjujejo politike EU na področju izobraževanja, zaposlovanja, energije, okolja, enotnega trga ter raziskav in inovacij.

Evropski strukturni in investicijski skladi neposredno prispevajo k uresničevanju naložbenega načrta in prednostnih nalog Komisije.

Regionalna politika zagotavlja potreben naložbeni okvir za uresničitev ciljev strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast v Evropski uniji.

Pet ciljev za EU v letu 2020 je:

 1. Zaposlovanje: zaposlenih 75 % oseb, starih od 20 do 64 let.
 2. Raziskave in razvoj: 3 % BDP-ja EU se vlagajo v raziskave in razvoj.
 3. Podnebne spremembe in energijska trajnost:
  • 20-% zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v EU v primerjavi z ravnijo iz leta 1990,
  • 20 % energije iz obnovljivih virov,
  • 20 % večja energijska učinkovitost.
 4. Izobraževanje:
  • zmanjšanje števila mladih, ki zgodaj opustijo šolanje pod 10 %,
  • vsaj 20 milijonov manj oseb, ki so revni ali jim grozita revščina in socialna izključenost.
 5. Boj proti revščini in socialni izključenosti: vsaj 20 milijonov manj oseb, ki so revni ali jim grozita revščina in socialna izključenost.

Vsaka država članica je na teh področjih sprejela svoje nacionalne cilje.

Regionalna politika podpira evropsko solidarnost

Večji del sredstev kohezijske politike je namenjen manj razvitim evropskim državam in regijam, da bi čim prej dohitele ostale ter da bi se zmanjšala gospodarska, socialna in teritorialna neskladja, ki še vedno obstajajo v EU.

Total allocations of Cohesion Policy 2014-2020: Breakdown by spending categories (million €, current prices)

Total allocations of Cohesion Policy 2014-2020: Breakdown by spending categories (current prices)

Regionalna politika je zaščitila evropske regije in mesta pred najhujšimi posledicami krize

S podporo javnih naložb in prilagodljivim izvajanjem naložb EU, na primer prek prerazporeditve skladov ali dviga stopnje sofinanciranja v državah, kot so Ciper, Grčija, Madžarska, Irska, Portugalska in Romunija, je regionalna politika ublažila vpliv finančne krize, ki se je začela leta 2008. Regionalna politika EU je postala izjemno pomembna tudi v času trajnostne fiskalne konsolidacije. Brez kohezijske politike bi se potrebne javne naložbe v manj razvitih državah članicah v času krize zmanjšale za dodatnih 45 %.

Working Paper: The impact of the economic and financial crisis on the reform of Cohesion Policy 2008-2013 pdf en

Skupni finančni vpliv

Kohezijska politika spodbuja nadaljnje javno in zasebno financiranje, in sicer ne le zato, ker države članice zavezuje k sofinanciranju iz državnega proračuna, ampak ker ustvarja tudi zaupanje vlagateljev.

Ob upoštevanju nacionalnih prispevkov in drugih zasebnih naložb se pričakuje, da bo v obdobju 2014–2020 vpliv kohezijske politike znašal približno 450 milijard EUR.