Zgodovina politike

Dodatna orodja

 

1957 - 1987

1988 - 1992

 • 1988 - po pristopu Grčije (1981), Španije in Portugalske (1986) so bili za skladen razvoj EU v splošno kohezijsko politiko vključeni strukturni skladi, s katerimi so uvedli temeljna načela:
  • osredotočanje na najrevnejše in najbolj zaostale regije,
  • večletno načrtovanje programov,
  • strateško usmerjanje naložb,
  • vključevanje regionalnih in lokalnih partnerjev.
 • Proračun: 64 milijard ECU

1994 - 1999

 • 1993 - Maastrichtska pogodba je uvedla tri novosti:
 • 1993 - ustanovitev Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva
 • 1994-99 - EU je podvojila sredstva za strukturna sklada in kohezijski sklad, ki so tako predstavljala tretjino proračuna EU.
 • 1995 - dodan je bil poseben cilj za podporo redko poseljenim regijam na Finskem in Švedskem.
 • Proračun: 168 milijard ECU

2000 - 2006

 • 2000 - z Lizbonsko strategijo si je Evropska unija za prednostne naloge zadala gospodarsko rast, zaposlovanje in inovacije. Temu so ustrezno prilagodili tudi prednostne naloge kohezijske.
 • 2000-04 - predpristopni instrumenti so državam, ki so čakale na pristop k Evropski uniji, zagotovili finančno in strokovno pomoč.
 • 2004 - širitev EU na deset novih držav članic (prebivalstvo EU se je povečalo za 20 %, njen BDP pa samo za 5 %).
 • Proračun: 213 milijard EUR za 15 obstoječih članic; 22 milijard EUR za nove države članice (2004-06)

2007 - 2013

 • 2007: Bolgarija in Romunija se pridružita Evropski uniji
 • 2013: Hrvaška se pridruži Evropski uniji
 • Poenostavljena pravila in strukture
 • Poudarek na preglednosti in komunikaciji ter še večja osredotočenost na rast in delovna mesta sta ključna elementa reforme
 • Ključna področja za naložbe (25 % sredstev je namenjenih raziskavam in inovacijam, 30 % pa okoljski infrastrukturi in ukrepom za boj proti podnebnim spremembam)
 • Sredstva: 347 milijard EUR
 • Dosežki

2014 - 2020