Glosar

Dodatna orodja

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Evropski strukturni in investicijski skladi

V obdobju 2014–2020 se kohezijska politika financira iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladov ESI). Evropski strukturni in investicijski skladi zajemajo pet skladov, za katere velja Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, tj. „uredba o skupnih določbah“.

Strukturni skladi imajo dve komponenti: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), ki od leta 1975 zagotavlja sredstva za razvoj in strukturno prilagoditev regionalnih gospodarstev, prilagajanje na gospodarske spremembe, krepitev konkurenčnosti in teritorialno sodelovanje v EU, ter Evropski socialni sklad (ESS), ustanovljen leta 1958, ki zagotavlja sredstva za večjo prilagodljivost delavcev in podjetij, dostop do zaposlitve in udeležbo na trgu dela, socialno vključenost prikrajšanih posameznikov, preprečevanje vseh oblik diskriminacije ter oblikovanje partnerstev za uspešno izvedbo reform na področju zaposlovanja.

Drugi trije skladi, ki sestavljajo evropske strukturne in investicijske sklade, so Kohezijski sklad, ki podpira izključno manj razvite države članice, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja ter Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo.