Glosar

Dodatna orodja

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Upravičenost izdatkov

Merila za upravičenost izdatkov določajo, kateri izdatki so upravičeni do financiranja iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladov ESI) – Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS), Kohezijskega sklada, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Uredba o skupnih določbah (1303/2013) določa glavna načela o upravičenosti izdatkov na evropski ravni, kar zagotavlja doslednost izvedbenih predpisov v državah članicah. Podrobnejša merila določijo države članice same.

Eden od pogojev za to, da so izdatki upravičeni do financiranja, je, da so bili plačani med datumom predložitve operativnega programa Komisiji oziroma 1. januarjem 2014 (upošteva se zgodnejši datum) in 31. decembrom 2023.

Izdatki, upravičeni do sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programov cilja evropskega teritorialnega sodelovanja, so tudi finančni stroški in stroški jamstva ter izdatki javnih organov v zvezi z izvajanjem operacij. Komisija je pripravila tudi seznam izdatkov, ki niso upravičeni do sredstev iz ESRR, ESS ali Kohezijskega sklada, kot so obresti na dolgove ali povratni davek na dodano vrednost.