Glosar

Dodatna orodja

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Cilj regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja Deljeno upravljanje
Dodatnost Državna pomoč
Ekonomska in socialna kohezija Enake možnosti
Evropska strategija zaposlovanja (ESZ) Evropska združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS)
Evropski instrument sosedstva Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)
Evropski socialni sklad (ESS) Evropski strukturni in investicijski skladi
Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja (ESPON) Finančni instrumenti
Finančni popravki Globalna nepovratna sredstva
Goljufije Gorska območja
INTERACT INTERREG EUROPE
Informiranje in obveščanje javnosti Inovacije
Instrument za predpristopno pomoč (IPA) Izterjava sredstev
Kohezijska politika Kohezijski sklad
Kohezijsko poročilo Medregionalno sodelovanje
N+2 NUTS
Nadzor in revizija Nagrade RegioStars
Najbolj oddaljene regije Načrtovanje programov
Odbor regij Odbor za spremljanje
Odbor za usklajevanje evropskih strukturnih in investicijskih skladov Okolje
Okvir uspešnosti Operativni program
Organ upravljanja Organ za potrjevanje
Partnerstvo Plačila
Predhodnih pogojev Prenehanje obveznosti
Pristopna pogajanja Program EU za mir in spravo 2014–2020 (PEACE)
Projektna skupina za Severno Irsko Promet
Proračun Regije za gospodarsko spremembo
Revizijski organ Solidarnostni sklad EU
Sorazmernost Sporazum o partnerstvu
Spremljanje Stopnja sofinanciranja
Strategija Evropa 2020 Subsidiarnost
Tehnična pomoč Teritorialna kohezija
Trajnostni razvoj Transnacionalno sodelovanje
URBACT – Program mrež za razvoj mest Upravičenost izdatkov
Uredbe Vrednotenje
Vseevropska prometna omrežja (TEN) Zaposlovanje
Širitev