Prometna in energetska omrežja

Naložbe v prevozne storitve in infrastrukturo imajo neposredno korist za državljane in podjetja. Pametna mobilnost, multimodalni prevoz, čist promet in mobilnost v mestih so posebne prednostne naloge kohezijske politike v obdobju financiranja 2014–2020. Kohezijska politika podpira tudi naložbe v infrastrukturo za pametne sisteme oskrbe z energijo, njenega shranjevanja in prenosa (zlasti v manj razvitih regijah).

Dodatna orodja

 

Trajnostni promet in mobilnost

Spodbujanje trajnostnega prometa in odpravljanje ozkih grl v ključnih prometnih infrastrukturah je eden od enajstih tematskih ciljev kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Podpora Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijskega sklada je na voljo za sofinanciranje EU za projekte, povezane z naslednjimi prednostnimi naložbami v okviru tematskega cilja 7:

  • Podpora multimodalnega enotnega evropskega prometnega prostora z vlaganjem v vseevropsko prometno omrežje (TEN-T);
  • Krepitev regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, vključno z multimodalnimi vozlišči (samo ERDF);
  • Razvoj in izboljšanje okolju prijaznih (vključno z nizkimi emisijami hrupa) in nizkoogljičnih prevoznih sistemov, vključno s celinskimi plovnimi potmi in pomorskim prometom, pristanišči, multimodalnimi povezavami in letališko infrastrukturo, za spodbujanje trajnostne regionalne in lokalne mobilnosti;
  • Razvoj in sanacija celovitih, visokokakovostnih in interoperabilnih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa.

Podporo EU je mogoče dobiti tudi za nizkoogljične prometne naložbe v okviru tematskega cilja, ki podpira prehod na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih, zlasti za spodbujanje trajnostne multimodalne mobilnosti v mestih (tematski cilj 4).

Da bi imele te naložbe kar največji učinek, je v obdobju 2014–2020 največji poudarek na potrebi po zagotovitvi zdravega strateškega okolja (to vključuje tudi „celovit prometni načrt“ posamezne države članice, ki prikazuje, kako bodo projekti prispevali k razvoju enotnega evropskega prometnega prostora in vseevropskega prometnega omrežja).

Energetska infrastruktura in povezave

Naložbe v infrastrukturo za pametne sisteme oskrbe z energijo, njenega shranjevanja in prenosa prav tako sodijo pod tematske cilje kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Podpora Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) je na voljo za sofinanciranje EU za projekte (zlasti v manj razvitih regijah), povezane z naslednjimi prednostnimi naložbami v okviru tematskega cilja 7:

  • izboljšanje energijske učinkovitosti in zanesljivosti oskrbe z razvojem sistemov pametne oskrbe z energijo, njenega shranjevanja in prenosa ter z integracijo porazdeljenega pridobivanja energije iz obnovljivih virov

Naložbe lahko vključujejo naložbe v projekte z električno energijo in plinom in naj bi prispevale k razvoju pametnih sistemov in dopolnjevale naložbe, ki podpirajo prehod na nizkoogljično gospodarstvo. Kot predpogoj za podporo morajo države članice imeti celovite načrte z opisom prednostnih nalog nacionalnih energetskih infrastruktur v skladu s tretjo zakonodajo notranjega energetskega trga, in v skladu z desetletnim razvojnim načrtom omrežja za celotno Unijo, ki vsebuje realno in zrelo zasnovo za projekte, za katere je predvidena podpora iz ESRR.

Podporo je mogoče dobiti tudi za naložbe v pametne sisteme oskrbe z električno energijo in oskrbo (proizvodnjo) z obnovljivo energijo v okviru tematskega cilja 4 (nizkoogljično gospodarstvo).


Pri obeh omenjenih prometnih in energetskih naložbah je treba podporo kohezijske politike načrtovati v tesnem sodelovanju s podporo iz instrumenta za povezovanje Evrope (CEF) in Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI) da se zagotovi dopolnjevanje in optimalne povezave različnih vrst infrastrukture na lokalni, regionalni, nacionalni, makro-regionalni in evropski ravni.

Zasebni viri financiranja bodo predvidoma pokrivali večji del naložb na tem področju, morebitne vrzeli pa bodo pokrite iz javnih virov. Javno financiranje ne sme nadomestiti, temveč lahko samo dopolnjuje in povečuje zasebne naložbe v skladu s pravili državne pomoči.Thematic Objective 7: Transport and energy networks by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020