Turizem

Evropa je vodilna turistična destinacija na svetu. Turizem ima zaradi znatnega potenciala za prelivanje in ustvarjanje delovnih mest, še posebej za mlade, ključno vlogo pri razvoju številnih evropskih regij, zlasti manj razvitih. Celo med nedavno krizo se je turizem izkazal za razmeroma odporno in nenehno rastočo panogo..

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) podpira konkurenčnost, trajnostnost ter kakovost turizma na regionalni in lokalni ravni. Turizem je seveda tesno povezan z uporabo ter razvojem naravnih, zgodovinskih in kulturnih točk ter s privlačnostjo mest in regij kot krajev za bivanje, delo in obiskovanje. Povezan je tudi z razvojem, inovacijami in raznolikostjo ponudbe izdelkov ter storitev, ki jih izkoriščajo obiskovalci.

Programsko obdobje 2014–2020

Turizem ni vključen kot tematski cilj v predpise o evropskih strukturnih in investicijskih skladih, saj predstavlja sredstvo ali sektor in ne cilja. Vendar je v okviru predpisov predvidenih veliko možnosti za pametne naložbe na področju turizma.

Komisija je izdala tematska navodila za naložbe na področju turizma. Priporoča, da so tovrstne naložbe:

  • v skladu z enim ali več tematskimi cilji in prednostnimi nalogami na področju naložb,
  • skladni z analizo prednosti in pomanjkljivosti ter priložnosti in nevarnosti ustreznih nacionalnih/regionalnih/nadnacionalnih operativnih programov,
  • osredotočene na boljše vrednotenje lokalnih kulturnih in turističnih točk,
  • gonilo inovacij in raznolikosti izdelkov, postopkov in storitev ter specializacije za nišne trge, s čimer bi presegli odvisnost od nizke dodane vrednosti in začasnega dela ter zagotovili gospodarsko dejavnost in delovna mesta zunaj turistične sezone.
  • Posebno pozornost bi bilo treba nameniti trojni krepitvi zmogljivosti na področju odličnosti, inovacij in internacionaliziranja malih in srednje velikih podjetij ter grozdov, (navzkrižnemu) povezovanju dejavnosti, tudi prek krepitve notranjih in zunanjih povezav.
  • Ker je ena od posebnih prednosti sektorja turizma, da so ovire za vstop na trg še posebej majhne, bi se bilo treba osredotočiti na podporo podjetništvu in ustvarjanju novih podjetij.

Turizem bo imel še naprej pomembno vlogo v načrtovanih naložbah ESRR, kar velja tudi za povezane naložbe na področju ohranjanja, varstva, spodbujanja ter razvoja naravne in kulturne dediščine (glej diagram), pri čemer bo v okviru ESRR za to namenjenih približno 8 milijard EUR.

Zbirka podatkov eye@RIS3, ki dokumentira nastajajoče prizorišče regionalnih pametnih specializacij v Evropi (ki jih vodi platforma za pametno specializacijo), kaže, da številne regije dajejo prednost inovacijam na področju storitev in poslovnih modelov v turizmu v svojih strategijah za pametno specializacijo, pri čemer nameravajo ta področja tudi izdatno financirati.

Svoja prizadevanja bodo na primer usmerile v razvoj konkurenčnih nišnih trgov in razvoj znamk, kot je turizem za starejše (gospodarstvo sivolasih) ali ekoturizem, posodobitev turističnih vrednostnih verig, ki želijo doseči dražje tržne segmente, ter raznolikost turističnih dejavnosti, da bi bile manj odvisne od sezonskega turizma.

Te regije so oblikovale izčrpne strategije, in sicer ne samo za prehod k višji dodani vrednosti z vlaganjem v inovacije na področju turizma, ampak tudi z doseganjem večjega prelivanja v druge industrije, kot so kulturne in ustvarjalne industrije, agroživilstvo, gradbeništvo itd.